Визначення зараженості зерна шкідниками, які знаходяться в прихованій формі

Визначають розрізанням зернівок або забарвленням пробочок (закриті отвори після відкладання яєць).

Зараженість методом розрізання зерен визначають із наважки масою 50 г. Із наважки відбирають 50 зерен і розрізають їх вздовж зернівки. Розрізані зернівки розглядають під лупою і підраховують кількість живих шкідників.

Для визначення зараженості зерна шкідниками методо забарвлення пробочок відбирають 250 зерен. Опускають їх на 1 хв. у чашку з водою температурою 30°С.

Потім сітку із зерном переносять на 20–30 с в 1% свіжоприготовлений розчин марганцевокислого калію. При цьому в темний колір забарвлюються не лише пробочки, а й поверхня зерна в місцях пошкодження.

Залишок фарби із зерна видаляють шляхом опускання сітки з зерном в холодну воду на 20–30 с.

До зараженого зерна не відносять:

зерно з круглими плямами, інтенсивно забарвленими краями і світлою серединою (це місця харчування довгоносиків);

зерно з плямами неправильної форми в місцях механічного пошкодження зерна.

Вміст зараженого зерна обраховують за формулою:

Хз= ·100
n

де nз – маса пошкодженого або зараженого зерна, г;

n – маса наважки, взятої для аналізу, г

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРАЖЕНОСТІ ТА ПОШКОДЖЕНОСТІ НАСІННЯ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР ЗЕРНІВКАМИ І ЛИСТОВІЙКАМИ

Маса наважки:

для гороху, квасолі, чини, нуту, люпину, вики – 100 г;

сочевиці і бобів – 200 г.

Наважку висипають на гладеньку поверхню і відбирають спочатку зерна, які пошкоджені шкідниками, але без них.

Потім відбирають зерна, в яких є шкідники.

Виділене зерно зважують, а потім розрізають і встановлюють масу зерна з наявністю живих і мертвих шкідників.

Решту зернівок обробляють 1% розчином йоду в йодистому калію для виявлення вхідних отворів личинок зернівок і проколів у оболонці.

У розчин на сітці опускають зерно. Після 1–1,5 хв. переносять в 0,5% розчин гідроокису лугу на 30 с., а потім змивають водою 15–20 с. Після цього зерно зважують і швидко проглядають.

Вміст пошкоджених зерен без шкідників (Х1), пошкоджених зерен з наявністю мертвих шкідників, виявлених під час розрізанні зерна (Х2), пошкоджених зерен з наявністю мертвих шкідників, виявлених під час розрізання оброблених зерен (Х3), заражених зерен, виявлених під час розрізання сухого зерна (Х4), заражених зерен, виявлених під час розрізання оброблених зерен (Х5) обраховують за формулою:

Х1, 2, 3, 4, 5= m1 ·100
m

де m – маса наважки, взятої для аналізу, г;

m1 – маса пошкодженого або зараженого зерна, г.

Загальний вміст зараженого зерна (Хзар.) визначають за формулою:

Хзар. = Х4 + Х5

Загальний вміст пошкоджених зерен (Хп) визначають за формулою:

Хп = Х1 + Х2 +Х3+ Х4 + Х5

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ПОШКОДЖЕНОГО ЗЕРНА КЛОПОМ-ШКІДЛИВОЮ ЧЕРЕПАШКОЮ

Пошкодження зерна клопом-шкідливою черепашкою особливо небезпечне у фазі молочної та воскової стиглості. Шкідлива дія на зерно цього шкідника пояснюється наявності в слинних залозах активних протеолітичних і амілолітичних ферментів, які розкладають білок і змінюють властивості клейковини. За пошкодження клопом зерна на рівні 3% ІДК клейковини буде менше за 100 од., а за 8% – не відмивається.

До зерна, яке пошкоджене клопом відноситься зерно, яке має слід уколу на поверхні у вигляді темної крапки, навколо якої різко окреслена світло-жовта пляма округлої або неправильної форми; на поверхні якого є світло-жовта пляма округлої або неправильної форми, в межах якої спостерігається здавленість або зморшки, на поверхні якого є світло-жовта пляма округлої або неправильної форми.

Визначають у наважці масою 10 г. Пошкоджене зерно зважують з точністю до сотих. Вміст пошкодженого зерна обраховують за формулою:

Хк=mп·10, %

де mп – маса пошкодженого зерна, г.

Допустиме розходження між паралельними визначеннями:

0,5% за вмісту пошкоджених зерен до 5%;

1% за вмісту зерен більше 5%.

Результати аналізу виконують згідно табл. 7.

Таблиця 7

Зараження зерна шкідниками

Культура Шкідник
Пшениця
Тритикале
Горох
Кукурудза
Ячмінь
Жито
Квасоля

Після проведення аналізу зробити висновок про ступінь заселеності зразків зерна на основі даних табл. 6.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6

ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА (ЗА ГОСТ 13586.5–85)

Мета роботи:

1. Ознайомитися з існуючими методами визначення вологості.

2. Визначити вологість зерна різних культур.

У результаті проведення роботи студент повинен знатипорядок проведення роботи; прилади й інструменти, які використо­вуються під час аналізу; температуру; тривалість висушування; формулу розрахунку во­логості.

Уміти зважувати на технічних вагах з точністю до 0,01 г, встановлювати задану температуру в сушильній шафі, розраховувати вологість за форму­лою, оцінювати правильність одержаного результату.

Вологістю зерна називається кількість вільної і зв'язаної води, що міститься в ньому, виражена у відсотках до маси зерна. Вологість є обов'язко­вим показником при оцінці якості кожної партії зерна і продуктів його пере­робки.

У зерні вологість визначають без попереднього підсушування і з попереднім підсушуванням.

Якщо вологість зерна до 17% вологість визначають без попереднього підсушування. Для зерна вівса і кукурудзи попереднє підсушування проводять при вологості більше 15%.

Перед визначенням вологості зерна його розмелюють. Зерно пшениці, жита, рису, гречки, проса, сорго, кукурудзи, гороху, квасолі, сочевиці, вики, нута, чини – 30 с, зерно ячменю, вівса, люпину – 60 с.

Виділяють дві наважки по 5 г, висипають в зважений бюкс. Нагрівають сушильну шафу до температури 130°С. Кладуть в шафу бюкси і висушують впродовж 60 хв. Після висушування бюкси поміщають в ексикатор на 20 хв, а потім зважують до другого знаку.

Вологість визначають за формулою:

Х= q1 – q2 + К
q1

де q1 – маса наважки до висушування, г

q2 – маса наважки після висушування, г

К – поправочний коефіцієнт (Для проса, гречки, рису, сорго – 0,1, пшениці, жита, ячмень – 0,2, вівса – 0,35, вики, гороху, кукурудзи, нуту, чини, квасолі – 0,45).

Допустиме розходження двох паралельних визначень не повинно перебільшувати 0,2%.

Розрахунки необхідно записати в табл. 8.

Таблиця 8

Визначення вологості зерна

Культура № бюкса Маса, г Вологість, %
пустого бюкса бюкса з зерном до висушування зерна бюкса з зерном після висушування зерна після висушування
Пшениця
Тритикале
Овес
Горох
Кукурудза
Гречка
Соняшник
Рижій
Боби

Електрометричний метод

Для експресного визначення вологості зерна і продуктів його переро­бки застосовують вологомір, в основу роботи якого покладений єм­нісний метод виміру вологості сипучого матеріалу.

Підготовка вологоміра до роботи:

1. Підключіть за допомогою сполучного кабелю до вимірювального пристрою датчик.

2. Включіть вилку шнура живлення вологоміра в мережу перемінного струму з напругою 220 В.

3. Переведіть вимикач у положення «Мережа», при цьому в двох останніх віконцях індикатора повинні з'явитися 0.0. Дати прогрітися при­ладу протягом 10 хвилин.

4. Переключіть програмний перемикач «Режим» у положення «4», а на програмному перемикачі «Код» наберіть число, що відповідає коду аналі­зованої культури (табл. 4.3).

Примітка: зазначене число індивідуальне для кожного вологоміра, необхідно звірити його за паспортом.

Порядок роботи.

1. Приготуйте з ретельно перемішаної проби зерна чи зернопродукту наважки масою згідно табл. 4.3, з точністю ±1 г.

2. Переключіть програмний перемикач «Режим» у положення «5». Залежно від типу зерна або виду продукту переробки зерна встановіть відповідний код на програмному перемикачі «код» згідно табл. 9.

Таблиця 9

Маса наважки і коди деяких культур

Найменування продукту Маса наважки, г Код
Пшениця
Ячмінь
Овес
Горох

3. Засипте виділені наважки в бункер датчика.

4. Натисніть кнопку «ПУСК», цифри 00 на цифровому індикаторі мигають. Впродовж певного часу (5...25 с) з'явиться друга точка, натисніть важіль «ЗАВАНТАЖЕННЯ», при цьому відкриється дно бункера і засвітиться інди­катор биттів.

Зерно або зернопродукт із бункера в міжелектродний простір повинне переміститися за час не більше 3...4 с і через 6 с на цифровому індикаторі висвітиться результат виміру вологості.

5. Відтягніть ручку до упора (до клацання), після чого:

— дно бункера закриється, одночасно відкриється дно вимірювального конденсатора;

— наважка проби зерна або зернопродуктів потрапить у вивантажувальний ящик;

— індикатор биттів погасне;

— у двох останніх розрядах цифрового індикатора з'являться цифри 00;

— висуньте вивантажувальний ящик, звільніть його від зерна або зернопродукту й установіть у вихідне положення.

Вологомір готовий для наступного виміру. Щоб уникнути помилок рекомендується зробити вимір вологості однієї і тієї ж проби тричі і знайти се­реднє арифметичне.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

ryj.deutsch-service.ru referatqhf.nugaspb.ru referatxti.nugaspb.ru referatqlj.nugaspb.ru Главная Страница