Виключите зайве. Методологічний розділ програми соціологічного дослідження

містить:

а) список інтерв’юерів;

б) терміни проведення дослідження;

в) визначення об’єкта дослідження;

г) уточнення основних понять;

д) формулювання основних гіпотез;

е) формулювання проблеми дослідження;

є) системний аналіз об’єкта;

ж) обґрунтування вибірки;

з) визначення основних методів збору та аналізу даних;

і) визначення предмета дослідження.

4. Вибіркова сукупність:

а) вся сукупність людей — носіїв проблеми;

б) частина генеральної сукупності, обрана за певними правилами;

в) великі сукупності людей, які різняться своїми соціально-демографічними характеристиками;

г) вся кількість об’єктів дослідження;

д) вся кількість суб’єктів дослідження

5. Інструментарій – це:

А) процедура приписування кількісної визначеності досліджуваним якісним ознакам;

Б) набір спеціально розроблених документів методичного характеру, пристосованих до соціологічних методів, за допомогою яких забезпечується збирання і фіксація соціологічних даних;

В) теоретичне уточнення основних понять;

Г) операція розкладання теоретичного змісту поняття на емпіричні еквіваленти.

6. До інструментарію соціологічного дослідження належать:

а) методи вирішення проблемної ситуації;

б) засоби збору та аналізу первинної інформації;

в) методи соціологічного дослідження.

7. Метод соціологічного дослідження — це:

а) система принципів;

б) сукупність технічних засобів;

в) сукупність спеціальних прийомів;

г) правила та способи збору первинної інформації.

8. Дослідження, яке дозволяє встановлювати тенденції, характер зміни настроїв, орієнтацій суспільної думки, представити в динаміці картину досліджуваних явищ має назву:

А) крапкове дослідження;

Б) когортне дослідження;

В) суцільне дослідження;

В) панельне дослідження.

9. Який з розділів програми соціологічного дослідження містить у собі стратегічний і робочий плани дослідження:

А) організаційного;

Б) методичного;

В) до методологічного.

10. Визначите, до якого розділу програми соціологічного дослідження належать наступні компоненти: визначення вибіркової сукупності, визначення методів збору первинної соціологічної інформації, логічна схема обробки первинної соціологічної інформації:А) організаційного;

Б) методичного;

В) до методологічного.

11. Залежно від складності і масштабу розв’язувальних завдань виділяють три основних види соціологічних досліджень. Виключите зайве:

А) розвідувальне (пілотажне, зондажне);

Б) описове;

В) вибіркове;

Г) аналітичне.

12. Суперечність між наявністю потреби і відсутністю засобів її задоволення – це:

А) гіпотеза;

Б) проблема;

В) проблемна ситуація.

13. Властивість вибірки відображати характеристики досліджуваної генеральної сукупності:

А) валідність;

Б) ранжування;

В) обгрунтованість;

Г) репрезентативність.

14. Принцип випадкового відбору має назву:

А) рандомізація;

Б) репрезентативність;

В) валідність;

Г) ранжування.

15. Відбір об’єктів з конкретним набором характеристик відповідно до заданих пропорцій – це:

А) серійна вибірка;

Б) стратифікована вибірка;

В) випадкова вибірка;

Г) квотна вибірка.

16. Соціометрія – це:

А) збір первинних даних у вигляді у вигляді реєстрації (запису) результатів цілеспрямованого і безпосереднього сприйняття подій, явищ;

Б) опис системи міжособистісних відносин у малих групах;

В) вивчення імовірної поведінки людей на макросоціологічному рівні;

17. Обґрунтоване наукове припущення, яке висунуте для пояснення певного явища і потребує перевірки:

А) проблема;

Б) гіпотеза;

В) проблемна ситуація;

Г) аксіома.

18. До видів опитування відносять:

А) інтерв’ю;

Б) контент-аналіз;

В) анкетування;

Г) аналіз документів;

Д) експертне опитування.

19. Квантифікація – це:

А) процедура приписування кількісної визначеності досліджуваним якісним ознакам;

Б) набір спеціально розроблених документів методичного характеру, пристосованих до соціологічних методів, за допомогою яких забезпечується збирання і фіксація соціологічних даних;

В) теоретичне уточнення основних понять;

Г) операція розкладання теоретичного змісту поняття на емпіричні еквіваленти.

20. Дослідження, що проводять у спеціально створених умовах має назву:

А) когортне;

Б) польове;

В) лабораторне;

Г) вибіркове.

21. Дослідження, що проводиться у природних умовах (звичних для життєдіяльності) має назву:

А) польове;

Б) лабораторне;

В) суцільне;

Г) когортне.

21. Інтерв’юером називають:

а) особу, яка ставить запитання;

б) особу, якій ставлять запитання.

wgr.deutsch-service.ru tlg.deutsch-service.ru wgv.deutsch-service.ru tnt.deutsch-service.ru Главная Страница