Основи роботи в середовищі MatCAD.

Основи роботи в середовищі MatCAD.

Мета роботи. Ознайомлення з методами рішення рівнянь. Операції з векторами та матрицями

Хід роботи.

Рішення нелінійних рівнянь.

Привести рівняння до виду f(x)=0 ( таблиця № 3 K:\1_kurs\LAB_2015\Tablizi_1-11). Знайти рішення рівняння . та записати в х1. Виконати перевірку рішення

Побудувати графік рівняння окіл точки рішення.

Повторити рішення при різних значення системної змінної TOL (10-7, 10-12) , відповідно записати рішення в х2,х3 , знайти модуль х1-х2 та х1-х3 Відновити значення TOL (10-3) до початкового.

Функція root()

Рішнння систем нелінійних рівнянь або нерівностей

Знайти рішення системи ( таблиця №4 K:\1_kurs\LAB_2015\Tablizi_1-11). Виконати перевірку рішення. Знайти рішення при різних значення початкових даних. Визначити - система має один чи декілька розв’язків.

Ввести в систему одну із нерівностей X>0, X0,Y<0, повторити рішення.

Блок

Given

Рівняння , нерівності

Find(х,y)

Пошук коренів поліному

Обчислити корні поліному (таблиця № 2 K:\1_kurs\LAB_2015\Tablizi_1-11). Побудувати карту нулів поліному.

Записати вектор з коефіцієнтів поліному. Коефіцієнти в вектор записувати починаючи з нулевої степені. Приклад

вектор v= (7.5 0 -3 0 2) (тут транспонований)

Виконати перевірку.

Побудова вектору з коефіцієнтів поліному.

Записати поліном, виділити кутовим курсором змінну поліному (в нашому випадку х) Ввійти в меню Symblics/Polynomial Coefficients.

Функція polyroots(v). kor= polyroots(v)

Побудувати графік, по горизонталі відкласти Re(kor), по вертикалі Im(kor). Виконати форматування графіка ( points,marker)

Вектори та матриці

Ввести два вектори однакової розмірності. Значення елементів вибрати самостійно.

Виконати операції +, -, *, /, |. з векторами, з вектором та константою.

Знайти скалярний та векторний добуток.

Виконати функції length(), last(), max(), mim(), sort(), reverse(). Визначити дії які виконують ці функції.

Задати вектори Х, У(одно вимірні масиви, індексація починається з нуля) згідно : вибрати n . Виконати дії з векторами.

Знайти .

Записати два вектори та , Виконати поелементні логічні операції з векторами k та l , , Використати з палітри Matrix Виконати поелементні операції з заданими векторами Х,У *,/ . . Оцінити результати. В документі (протоколі) дати пояснення поелементних операцій.

Ввести дві квадратні матриці A,B, коефіцієнти матриці вибрати самостійно.

Виконати дії , A*B, A+B, A/B , А-1*А

Знайти суму, добуток елементів матриці.

Виконати поелементні операції з матрицями.

Операція - взяти n+1 стовпчик з матриці А

- взяти 3_ю строчку з матриці А

Вибрати N та M побудувати матрицю (двох вимірний масив) згідно

Виконати функції rows(), cols() max() min()

Функції побудови матриць identity(n) n-ціле ,diag(v) v- вектор

Функції формування матриць stack(A,B), augment(A,B) submatrix(A,ir,jr,ic,jc). використати допомогу (Help)

Побудувати матрицю розміром 50 на 50(див. раніше) по формулі

Вибрати операцію , на екрані отримаєте вікно для побудови 3D графіка . В нижній частині цього вікні записати ім’я матриці , в нашому випадку МАТ. Форматувати графік.

Побудувати матрицю 4 на 4, значення коефіцієнтів вибрати довільними, домножити деякі коефіцієнти на змінну р , для якої не задано числове значення

Наприклад

5*p 6 3 2*p

3*p 5*p 4*p 3

4*p 35*p 7*p 34*p

5 4*p -3*p 1

Знайти визначник системи(поліном від р), операція |a| , Отримаємо поліном, знайти корні поліному

Рішення лінійних систем рівнянь

Знайти рішення системи (таблиця №5 K:\1_kurs\LAB_2015\Tablizi_1-11). Визначник системи. Зробити перевірку рішення

Функція lsolve(A,b)

Розрахунки схемної функції

Схемна функція К(р)- це математична модель схеми на комплексній площині змінної р

Розрахувати нулі та полюси схемної функції (таблиця №6 додаток). Побувати карту нулів та полюсів (коренів поліномів чисельника та знаменника) ( див. вище)

Замінити змінну р на j*w (комплексна величина). Побудувати частотну| K(w)| та фазову arg(K(w)) характеристики діапазон w від 0 до 10.

Заміна змінної р на j*w

Скопіювати праву частину К(р), вставити на вільне місце. Записати комплексу змінну j*w, скопіювати в буфер, виділити змінну р кутовим курсором в виразі схемної функції, вибрати в меню Symbolics/Variable/Substitute

Перехід з комплексної площини в часову (зворотнє перетворення Лапласа). Скопіювати праву частину К(р), виділити кутовим курсором змінну р вибрати в меню Symbolics/Transform/Inverse Laplace, отримаєте імпульсну характеристику схеми (вираз з змінною t) побудувати графік (t в діапазоні від 0 до 1 крок вибрати самостійно)

Оператор if

Основи роботи в середовищі MatCAD.

Мета роботи. Ознайомлення з методами рішення рівнянь. Операції з векторами та матрицями

Хід роботи.

Рішення нелінійних рівнянь.

Привести рівняння до виду f(x)=0 ( таблиця № 3 K:\1_kurs\LAB_2015\Tablizi_1-11). Знайти рішення рівняння . та записати в х1. Виконати перевірку рішення

Побудувати графік рівняння окіл точки рішення.

Повторити рішення при різних значення системної змінної TOL (10-7, 10-12) , відповідно записати рішення в х2,х3 , знайти модуль х1-х2 та х1-х3 Відновити значення TOL (10-3) до початкового.

Функція root()

НАСИЧЕНІ ГАЛОГЕНОПОХІДНІ ВУГЛЕВОДНІВ
Задачі і зміст курсу легкої атлетики в Навчально-науковому інституті фізичної культури та спорту МНУ ім. В.О.Сухомлинського
ВООБРАЖЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЕДЕНИЯ
Проблема личности и ее развития. Характеристика основных факторов развития личности.
Понятие продукции и товара. Понятие «товара» в таможенном деле.
Пошуки нового підходу до вивчення мови наприкінці XIX — на початку XX сг. 87
Фактор риска в оценке и управлении ликвидностью и платежеспособностью
Фактори, що впливають на ціноутворення
Определение параметров ударной волны при разливе бензина из резервуара автоцистерны и сгорании топливовоздушной смеси (ТВС) в открытом пространстве.
Класифікація лазерів за ступенями небезпечності лазерного випромінювання. Специфіка захисту від лазерного випромінювання.
Результати опитування щодо наміру придбати товар
Ринок ресурсів
Основні означення
Успех обеспечивает регулярность
Неопозитивізм та «нова соціальна історія»
Вимоги до оформлення ЗВІТУ З ЦИКЛУ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Назовите противогельминтные средства,их классификацию,механизм действия,побочные средства
Технічна характеристика повітряного сепаратора Р3-баб
Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
Методика навчання на першому етапі
Розроблених на компетентнісних засадах
III. МАЙКЛ ГУЛЯЕТ И РАЗГОВАРИВАЕТ 12 часть
УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Главная Страница