ТАБЛИЦІ

Таблиці застосовують для уточнення та зручності порівню­вання й аналізу показників. Назва таблиці має точно і стисло відображати її зміст. Назву слід розміщувати над табли­цею жирним шрифтом. У разі перенесення частини таблиці на наступну або інші сто­рінки назву ставлять тільки над першою частиною таблиці. Напис "Таблиця"із зазначенням її номера розміщують у тому рядку, що і її назва (рис. 2).

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад, "Таблиця 2.3" (третя таблиця другого розділу). При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження таблиці" і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл. 2.3". Кожну таблицю треба супроводжувати коротким аналізом, коментарем. Термінологія і визначення показників повинні бути єдиними і відповідати стандартам, а при їх відсутності - загальноприйнятим правилам в науковій літературі.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які подаються в дужках і складаються зі слова “табл.” із зазначенням її номера, наприклад "(табл. 2.3)". Заголовки колонок і рядків таблиці слід друкувати з великої літери,підзаголовки колонок - з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки колонок друкують в однині. Таблицю (залежно від її розміру) розміщують під текстом після першого посиланням на неї або на наступній сторінці, за необхідності — у додатку до роботи. Допускається розміщення таблиці альбомного формату. У випадку, коли рядки або колонки таблиці виходять за формат сторінки, таблицю ділять на частини, які розміщують одна під одним або поряд, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її шапку й боковик.

ЗАГОЛОВКИ

Розділи, підрозділи повинні мати заголовки, які чітко й корот­ко відображають їх зміст. Заголовки розділів, підрозділів і пунктів слід друкувати по центру з великої літери, жирним шрифтом, без крапки в кінці та без під­креслення. Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою.

Разработка маршрутов доставки
ТЕМА № 2. СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Электрички. Пригородные поезда
Открывая свои энергетические резервы, покажите свою истинную жизненную силу
Физиология и патофизиология ювенильных нарушений менструального цикла
Методика расчета эффективности сети Интернет.
Билет 13. Классификация неосознаваемых психических процессов.
Загальні положення
Показать кеплеровские элементы орбиты: большая полуось и экстрентриситет.
Виды и способы правового регулирования.
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ СЛОВАХ, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫХ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Искусство Древнего Египта. Древнее царство
Гравюра на меди. Около 1497 г.
Глава 10. Подходы с малым количеством повторений 2 часть
Специфіка трактування ділової (корпоративної) розвідки та її відмінність від промислового (комерційного) шпигунства.
ОБЩАЯ ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ РАССТРОЙСТВ ФУНКЦИЙ ПОЧЕК
Теоретичні відомості про похідну. Методичні вказівки до виконання роботи
Тема 5. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение
Странник Шива и Кундалини — все тайны индийской йоги! (психология индийской йоги в России) Москва — 2009 г
А18. Слитное, раздельное, дефисное написание.
Угода про партнерство і співпрацю між Україною та ЄС.
Место Центрального банка в кредитной системе и экономике страны
Послание к Галатам святого апостола Павла
Главная Страница