ТАБЛИЦІ

Таблиці застосовують для уточнення та зручності порівню­вання й аналізу показників. Назва таблиці має точно і стисло відображати її зміст. Назву слід розміщувати над табли­цею жирним шрифтом. У разі перенесення частини таблиці на наступну або інші сто­рінки назву ставлять тільки над першою частиною таблиці. Напис "Таблиця"із зазначенням її номера розміщують у тому рядку, що і її назва (рис. 2).

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад, "Таблиця 2.3" (третя таблиця другого розділу). При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження таблиці" і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл. 2.3". Кожну таблицю треба супроводжувати коротким аналізом, коментарем. Термінологія і визначення показників повинні бути єдиними і відповідати стандартам, а при їх відсутності - загальноприйнятим правилам в науковій літературі.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які подаються в дужках і складаються зі слова “табл.” із зазначенням її номера, наприклад "(табл. 2.3)". Заголовки колонок і рядків таблиці слід друкувати з великої літери,підзаголовки колонок - з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки колонок друкують в однині. Таблицю (залежно від її розміру) розміщують під текстом після першого посиланням на неї або на наступній сторінці, за необхідності — у додатку до роботи. Допускається розміщення таблиці альбомного формату. У випадку, коли рядки або колонки таблиці виходять за формат сторінки, таблицю ділять на частини, які розміщують одна під одним або поряд, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її шапку й боковик.

ЗАГОЛОВКИ

Розділи, підрозділи повинні мати заголовки, які чітко й корот­ко відображають їх зміст. Заголовки розділів, підрозділів і пунктів слід друкувати по центру з великої літери, жирним шрифтом, без крапки в кінці та без під­креслення. Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою.

Розклад занять на ІІ семестр 2015-2016 н.р. Спеціальність «Правознавство», IІІ курс
Фрау Сталлоне или Are You Man Enough? 1 часть
Water is the most important element of the biosphere.
Прогресивні риси формування готельно - офісних центрів.
Разработка лабораторного практикума
Лекція 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВЕ ПРАВО
Япония при сёгунах (XII–XIX вв.)
Причины рецидивов зубочелюстно-лицевых аномалий
Звуковой волной в суггестии называют акустические колебания, производимые голосовым аппаратом
Количество теплоты, полученное системой, идёт на изменение её внутренней энергии и совершение работы против внешних сил.
Коррекционно-развивающая работа психологической готовности к обучению в школе
II. Ирак, Трансиордания и Аравийский полуостров
Модульний контроль II 68 страница
Find an extra word in each line.
SMART MATERIALS (2)
Предприятия их виды и функции в условиях рынка.
Технические параметры линий задержки на ПАВ
Grammar in Use
Українська драматургія 1930-х років
Назначение критерия Розенбаума
Сущность и основные формы международной миграции рабочей силы (ММРС).
Теми для підготовки доповідей та презентацій
American Customs and Traditions
Главная Страница