Формування бюджетних програм

Бюджетна програма має декілька складових елементів, що наведеніна рисунку 24.

1. Найважливішим елементом формування бюджетної про­грами є визначення головної мети бюджетної програми та голо­шиїх завдань на короткостроковий (поточний) та середньостроко-ішії періоди.


Бюджетна програма

Мета, завдання

Напрями діяльності

Виконавці програми

Показники результативності

затрат продукту ефективності якості

Аналіз та оцінка бюджетної програми

Рисунок 24 - Складові елементи бюджетної програми

Мета виконання бюджетної програми — законодавчо визначені основні цілі (кінцевий результат), яких необхідно досяі їму результаті виконання конкретної бюджетної програми.

Мета бюджетної програми:

- відображає кінцевий результат;

- залишається однаковою впродовж років;

- повинна узгоджуватися з місією головного розпорядника.
Завдання бюджетної програми - конкретні цілі або рез\ іь

тати, яких необхідно досягти при виконанні бюджетної програмипротягом відповідного бюджетного періоду і оцінити які можна 1.1 допомогою результативних показників. Характерні риси завдання:

- чітке формулювання завдання та орієнтованість на резульїа і;

- результат виражається показниками у кількісних вимірах;

- конкретна дата виконання завдання;

- конкретність та реалістичність завдання.


' Іншим елементом складання бюджетної програми є визна-ч, пнянапрямів діяльності, тобто шляхів, якими головний розпо-і > і 11111 іч прагне досягти задач і цілей бюджетної програми.

Напрями діяльності - конкретні дії, спрямовані на вико-

IIIя завдань бюджетної програми, з визначенням напрямів ви-

Iричання бюджетних коштів.

І Іапрями діяльності повинні:

відповідати завданням і функціям головного розпорядника іжетпих коштів;

нідображати шляхи, якими головний розпорядник прагне

цілей, тобто застосовані заходи;

забезпечувати реалізацію бюджетної програми у межах ко­пі і їй ниділених для досягнення мети програми.

І Здійснення видатків на основі бюджетних програм перед-і мін визначення конкретних виконавців бюджетної програми.( і а гус виконавців бюджетної програми визначений в „Інструк­ції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та осо-Піпіносіі їх участі у бюджетному процесі", затвердженої Наказом і и і и ісрства фінансів України 14 грудня 2001 р. N 574.

Виконавець бюджетної прогріши - юридична особа, яка Пі іноссредпьо несе відповідальність за виконанням програми і за-к-'іус виконання однієї або кількох бюджетних програм у сис-іоловного розпорядника. Відповідальними виконавцями можуть бути:

і оловний розпорядник - за бюджетними програмами, вико-п ції їм яких забезпечується його апаратом;

розпорядники коштів державного бюджету нижчого рівня і і одержувачі коштів державного бюджету, які виконують бю-і м і мі програми у системі головного розпорядника.

Відповідальний виконавець бюджетної програми визначаєть-■ і 1.1 іонним розпорядником бюджетних коштів на стадії складан-іі і проекту державного бюджету на наступний рік. У системі го-иоі о розпорядника не може бути більше ніж дев'ять відповіда­нії \ виконавців.

Відповідальний виконавець бюджетної програми:

назначається за письмовим погодженням з Міністерством фіішпсін;

є юридичною особою, що має окремий рахунок та бухгал-ц«|)і і.мін баланс;


- несе безпосередню відповідальність за виконання бюджсі
них проірам.

4. Результат виконання програми відповідальним виконавцем визначається за допомогою показників результативності.

Результативні показники - кількісні та якісні показники які характеризують результати виконання бюджетної програми і підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою зміни стю і які дають можливість здійснити оцінку використання копі і їм на виконання бюджетної програми.

Показники результативності мають важливе значення при плануванні бюджетних програм, в процесі розподілу бюджети коштів, тому що їх застосування дає змогу:

- чітко показати ефективність використання бюджетних копі і \ш\
-визначити співвідношення досягнутих результаті її ГІ

витрат;

- показати тривалість виконання бюджетної програми;

- підтвердити необхідність цих програм і відповідність ви
значеній меті;

- порівняти результати виконання бюджетних програм у пі
наміці за роками та між головними розпорядниками бюджети \
коштів;

- визначити найбільш ефективні бюджетні програми.
Результативні показники можна класифікувати за групами

склад та характеристика яких наведена в таблиці 15.

Таблиця І)

Характеристика показників результативності Виконання бюджетної програми

Показники результативності виконання бюджетної програми

Показники! ХТоКкТаГиСкГа 1 Пр-клУ

Показники Визначають обсяги та ' Кількість установ, кількість
затрат структуру ресурсів, що за- штатних одиниць

безпечують виконання бю-

джетної програми

Показники Використовуються для Кількість користувачів іон.і

продукту оцінки досягнення постав- рами (роботами, послугами),
лених цілей виробленими в процесі вика

нання бюджетної програми:
кількість підготовлених спиці
алістів, кількість студентів,
| І вилікуваних хворих


Продовження таблиці

Мін .і пінки результативності виконання бюджетної програми

н-і <и Характеристика Приклад

показників

націнки Визначаються як відно- Вартість підготовки одного

пишності шення кількості виробле- студента, кількість студентів них товарів (виконаних ро- на одного викладача біт, наданих послуг) до їх вартості у грошовому або людському вимірі; визначають витрати ресур­сів на одиницю показника

>и продукту

• п 41111,11 Відображають якість виро- Зниження хворих певною
■ .ті блених товарів (виконаних хворобою на певний відсоток
робіт, наданих послуг), або в порівнянні з попереднім
отриманий ефект від вико- періодом
нання програми |

Показники ефективності (результативності) - це статистич­ні'шкатор, що показує успішне виконання програми; обов'яз-і помітний бути порівнянним і підтверджувати необхідність і рими і віддачу вкладених коштів. Показники ефективності імються головним розпорядником коштів, що виконує про-'. Ча кожною програмою обираються свої показники резуль-мііиоаі.

[наліз і оцінка бюджетної програми дає вичерпну інфо-ніііо про результати або наслідки здійснюваної політики.

Ьш пі бюджетної програми - це важливий елемент форму-іі Гіюджету. У результаті аналізу, який здійснюють всі учасники і' 11 юго і іроцесу, програми поділяються на три ірупи, а саме: програми, які будуть впроваджуватися; програми, які пропонуються до виконання; Іірої рами, виконання яких є недоцільними. Оцінка програм - це процес розгляду результатів виконання и рами, під час якого визначається, наскільки ефективною була рама, тобто наскільки були досягнуті заплановані цілі.

II умовах обмеженості бюджетних коштів оцінка програм •піно важлива і необхідна, оскільки саме в цих умовах питан­их шечення послугами якомога більшої кількості населення з ними можливими витратами є найбільш актуальним. Оці-ирої рами - це не просте спостереження і збір інформації про ■ п.шия бюджетних програм, це здійснення на базі отриманої


інформації оцінки наслідків програмної діяльності та рішені, щодо майбутнього фінансування програми. Оцінка програми має сприяти:

- більш ефективному розподілу коштів бюджету;

- покращенню управління програмою;

- прозорості та посиленню відповідальності за викопанії і
програм.

Наприклад, Законом України від 3 березня 2005 р № 2455-ІУбула затверджена Загальнодержавна програма „Питиі вода України на 2006 - 2020 роки".

Розроблення Програми було обумовлено:

- незадовільним екологічним станом поверхневих та під чом
них джерел питного водопостачання;

- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідеміміим
ситуації в окремих регіонах країни внаслідок низької якості питної
води;

- незадовільним технічним станом та зношеністю основнім
фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

- іншими факторами.

У Програмі було відзначено, що станом на 1 січня 2004 рі централізованим питним водопостачанням забезпечено понад відсотків населення України, системами водовідведення забі чено 432 міста, 497 селищ міського типу і 813 сільських населенихпунктів. Так як питне водопостачання країни майже на 80 від» ' ків забезпечується за рахунок поверхневих вод, тому якість води поверхневих водних об'єктах є вирішальним чинником санітарно го та епідемічного благополуччя населення. Україна в цілому мяізначні ресурси підземних вод, але вони розподілені за регіонами вкрай нерівномірно.

Метою Програми є:

- покращення забезпечення населення України питною і»0
дою нормативної якості в межах науково обґрунтованих норм.1111
вів (норм), питного водопостачання;

- реформування та розвиток водопровідно-каналізаційпої мс
режі, підвищення ефективності та надійності її функціонування;

- поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та очдо
ровлення соціально-екологічної ситуації в Україні; відновленії і
охорона та раціональне використання джерел питного водоікн 1.1
чання.


І іч досягнення цієї мети необхідно вирішити завдання щодо: попередження забруднення джерел питного водопостачання; Забезпеченняїх відповідності санітарно-еиідеміологічним її и .їм;

підвищенняефективності та надійності функціонування си-і їй і ч< «постачання і водовідведення; - підвищення контролю якості питної води;

розвиткусистем забору, транспортування питної води та її інсдешія;

розвиткунормативно-правової бази з питань питного водо-ім.шпя та водовідведення, господарського механізму водоко-

і і лпмя, що стимулює економію питної води, у тому числі за

мі н< державної підтримки розвитку та сталого функціонування іііроиідію-каналізаційної мережі. Основні напрями виконання Програми:

охоронаі раціональне використання джерел питного водо-і і'мміїя;

іюрмативно-иравове та науково-технічне забезпечення з пням стандартів, технологій, засобів і методів, прийнятих роїк'ііському союзі;

розвитокта реконструкція систем водопостачання та водо-ипм;

іабсзпеченняпідприємств питного водопостачання та водо-іоіііія ресурсо- та енергозберігаючими технологіями підгото-ііїї і мої ноди та очищення стічних вод івідповідним обладнан­ії чиї приладами контролю.

Виконання Програми здійснюють:

на державному рівні - центральний орган виконавчої влади > ііпі.пи. житлово-комунального господарства та інші центральні ніп нпконавчоївлади;

м.і регіональному рівні - Рада міністрів Автономної Респу-■ пі и І рим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні

і і рації;

мі місцевому рівні - структурні підрозділи / посадові особи иііін'шх органів міських, селищних, сільських рад.

і пікііспня Програми передбачається у три етапи за рахунок її мі Державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств во-і і.і'їлііпя, інших джерел відповідно до законодавства.

1 ОС


Контроль за виконанням Програми здійснюють:

- центральний орган виконавчої влади з питань житлово-
комунального господарства;

- інші центральні органи виконавчої влади;

- міжвідомча комісія з реалізації Програми;

- Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київ­
ська та Севастопольська міські державні адміністрації в межах по­
вноважень, визначених законом.

Результати виконання Програми. Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та пит­
ного водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з
питного водопостачання та водовідведення;

- населення України, підприємства, установи та організації
питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих
нормативів питного водопостачання;

- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпе­
чення питною водою та зниження на цій основі захворюваності
населення;

- підвищення ефективності функціонування підприємств пи­
тного водопостачання та водовідведення;

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у
процесі питного водопостачання та водовідведення;

- модернізацію інфраструктури підприємств питного водопо­
стачання;

- оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг
питного водопостачання та доходів населення.

За кожною бюджетною програмою, затвердженою законом про Державний бюджет, головні розпорядники бюджетних коштіи щороку розробляють паспорти бюджетних програм..

Паспорт бюджетної програми - це документ, що визнач,к суму коштів, необхідних для виконання бюджетної програми, за конодавчі підстави її реалізації, мету, завдання, напрями діяльної

ті, відповідальних виконавців, результативні показники та і і

характеристики бюджетної програми, на підставі якого здійсню ється контроль за цільовим та ефективним використанням бюд/м-тних коштів і аналіз виконання бюджетної програми.

СА


Паспорт бюджетної програми:

- формується на основі бюджетних запитів головних розпо­
рядників бюджетних коштів, та відповідних бюджетних призна­
чень на відповідний бюджетний період;

- розробляється головним розпорядником і у семиденний
строк після набрання чинності Законом про Державний бюджет
України надається Міністерству фінансів для узгодження;

- затверджується спільним наказом Мінфіну та відповідного
головного розпорядника бюджетних коштів;

- затверджується в місячний термін з дня набрання чинності
Закону про Державний бюджет;

- за змістом повинен відповідати Закону про Державний бю­
джет.

Копії затверджених паспортів бюджетних програм, завірені Мінфіном, передаються Державному казначейству України.

Головний розпорядник у тижневий термін від дня затвер­дження наказу про паспорти бюджетних програм доводить до розпорядників копії затверджених паспортів відповідних бюджет­них програм.

Розпорядники інформують відповідні органи Державного казначейства України шляхом подання їм копій затверджених па­спортів відповідних бюджетних програм.

Якщо паспорт бюджетної програми не відповідає Закону про Державний бюджет, Міністерство фінансів має право в десяти-к'ііний термін з дня його отримання повернути такий паспорт від­повідному головному розпорядникові на доопрацювання.

За результатами виконання Державного бюджету головний розпорядник:

- складає інформацію про виконання паспортів бюджетної
програми;

- надає Міністерству фінансів разом із статистичною, бухгал-
ісрсі.кою та іншою інформацією до 1 березня року, наступного за
ті і ним (термін подання річної зведеної фінансової звітності).

Інформація про виконання бюджетних паспортів:

- є підставою для визначення фактичних результативних по-
' II ііііікін;

необхідна для аналізу ефективності виконання кожної бю-пюї програми;


джетного запиту до пропозиції проекту Державного бюдже і \ пи наступні бюджетні періоди.

Правила складання, форма паспорту бюджетної програми і > форма інформації про його виконання регламентовані Міністорі І вом фінансів України в Наказі № 1098 від 29 грудня 2002 рої Додатках № А, Б наведено Паспорт Бюджетної програми та фар ма, за якою надається інформація про виконання паспорта би -тної програми.

Необхідним елементом впровадження програмно-цільон методу у бюджетному процесі є застосування середньостроі^х„> ■■ бюджетного планування.

Середньострокове бюджетне планування - це визначенії > головними розпорядниками бюджетних коштів на підставі (ж> джетної стратегії Уряду України (Кабінету Міністрів України) плану своєї діяльності на середньостроковий період та обсяі \ ні обхідних коштів для досягнення поставлених цілей у середньої і роковій перспективі.

Середньострокове бюджетне планування:

- дає можливість учасникам бюджетного процесу узгодши
свої стратегічні плани діяльності з наявними бюджетними кошти
ми як у плановому році, так і на наступні періоди;

- сприяє переходу до формування довгострокової бюдже

політики.

Запровадження середньострокового бюджетного планування ці обхідно з метою:

- поліпшення макроекономічного балансу шляхом рочроґі
лення узгоджених та реалістичних прогнозів доходів до бюдже і \

- визначення загальних цілей бюджетної політики та чаОі і
печення відкритості у їх досягненні впродовж багатьох років;

- визначення і дотримання чітких пріоритетів у сфері дер і и
вних видатків;

- забезпечення можливості ініціювання змін у бюджетні по
літиці та механізмів контролю за їх реалізацією;

- удосконалення розподілу бюджетних коштів, спрямоваии
на досягнення стратегічних пріоритетів, як за функціями, так і мі і

_Ф_


ішцення відповідальності головних розпорядників бю-

ііи\ комі гін за ефективне та раціональне використання бю-пн\ коштів;

їм її іпк-іііія загального бюджетного контролю. Переваги програмно-цільового методу: І Ііібезнечення прозорості та ефективності бюджетного про-■пікс визначення цілей і задач, на досягнення яких витрача-

іі оіш бюджетні кошти. ' Підвищення ефективності контролю за результатами вико-

поджстних програм.

і Дозволяє оцінити діяльність учасників бюджетного проце-ііі цосягнення поставлених цілей та виконання завдань, а та-і'<ик'і.сішя аналізу причин неефективного виконання бюдже-

ніі рам.

І Упорядковує діяльність головного розпорядника бюджет-мішііи щодо формування і виконання бюджетних програм і їм 'нікого розмежування відповідальності за реалізацію ко-

жстної програми між відповідальними виконавцями бю-

нііч програм. ■ < ирияє підвищенню ефективності розподілу і використан-

і їй бюджету.

(і Дозволяє державі зосереджуватися на найбільш ііріоритет-иіримках при розподілі фінансових ресурсів. / Посилює зв'язок між задачами розпорядників коштів та

їм фінансуванням.

N ('прияє підвищенню якості розробки бюджетної політики.

4.4. Попередній етап до складання проекту бюджету України

Державний бюджет:

І ) формується на основі важливих економічних і фінансових

и і пі країни; ,') и ньому реалізується економічна і соціальна політика дер-

I) підбиває інтереси міністерств, відомств, підприємств та ні і.іііііі усіх форм власності, різних верств населення і всіх рс-ніи України.


готовчої роботи, під час якої:

1) Міністерство економіки:

- аналізує виконання показників за минулий рік і програми
соціально-економічного розвитку країни на наступний рік;

- розробляє до 1 червня прогноз основних макропоказникії
економічного і соціального розвитку.

2) Національний банк України до 1 квітня розробляє і нидій
Верховній Раді і Кабінету Міністрів України:

- проект основних напрямків грошово-кредитної політики;

- проект свого кошторису на наступний рік.

3) Головні розпорядники коштів, Державне казначейств
України, Міністерство фінансів України, органи вилучення ги
інші учасники бюджетного процесу: до 1 травня складають і ані
лізують звіти про виконання бюджету за минулий рік.

4) Міністерство фінансів України на підставі основних мя
кропоказників економічного і соціального розвитку України 11 і
наступний бюджетний період та аналізу виконання бюджету у по
точному періоді:

- визначає загальний рівень доходів та видатків бюджету;

- дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складанні
пропозицій проекту Державного бюджету України.

5) Кабінет Міністрів України разом з міністерствами і ві
домствами:

- розробляє проект Основних напрямів бюджетної політики
на наступний рік;

- разом з макропоказниками соціального й економічного ро і
витку надає його на розгляд Верховній Раді України наприкінці
травня за 4 дні до парламентських слухань (до 1 червня).

До основних прогнознихмакропоказників відносяться. -обсяг валового внутрішнього продукту і національної (і до ходу;

- показники зведеного балансу фінансових ресурсів;

- показники балансу доходів і витрат населення;

- показники платіжного балансу, валютного плану;

- індекси зміни споживчих та гуртових цін;

- показники по фонду оплати праці;

-обсяг коштів, що спрямовується на державне регулювапни цін на товари та послуги;


офіційний обмінний курс гривні у середньому за рік; рівень безробіття.

Нюджетним кодексом внесені наступні зміни до бюдже-процесу, що дозволили підвищити його ефективність:

І) іапосовується процедура парламентських слухань з пи-

• ми-1 ної політики на наступний бюджетний рік; 'і рішення про офіційну подачу проекту Закону про бюджет : і и яд у Верховній Раді оформляється Постановою Кабінету ції фін України;

Ч прано розробки Основних напрямів бюджетної політики іушшй бюджетний період закріплено за Кабінетом Мініст-іміііп, який безпосередньо відповідає за проведення бюдже­тнії і пкм і має право на визначення бюджетних пріоритетів і>п іцобці Державної програми економічного і соціального України, яка неодмінно має бути затверджена Законом

НІШ

Бюджетним кодексом (стаття 33) визначені складові части-і і у Основних напрямків бюджетної політики на на­пни бюджетний період, які містять пропозиції щодо:

I і граничного розміру дефіциту (профіциту) Державного

V країни у відсотках до прогнозного річного обсягу вало-

■ іиі\ іріїппього продукту;

I1 частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього

що перерозподіляється через зведений бюджет України і' имя сприяє забезпеченню макроекономічній рівновазі в "її);

і) і рпничного обсягу державного боргу та його структури; 11 чпгрунтованих розрахунків питомої ваги обсягу міжбю-нм\ ірапсфертів у видатках Державного бюджету України і

на вирівнювання для місцевих бюджетів;

11 "мої ваги капітальних вкладень у видатках Державного

■ ' і \ України та пріоритетних напрямів їх використання;

'■і н іа< мовідносин Державного бюджету України з місцеви-■ і і пами в наступному бюджетному періоді;

і пі до законодавства, прийняття яких є необхідним для пін бюджетної політики держави;

К) переліку головних розпорядників коштів Державного бю-країни; тхиіцених статей видатків бюджету;


10) обгрунтування необхідності поділу бюджету на загал Ь
ний та спеціальний фонди;

11) встановлення розміру мінімальної заробітної плати та р|
вня забезпечення прожиткового мінімуму на плановий бюджетнії
період.

Проект Основних напрямів бюджетної політики повинний супроводжуватися необхідним детальним обґрунтуванням у< і вищенаведених позицій.

На початку червня (не пізніше 1.06 або першого наступного за цією датою дня) на засіданні Верховної Ради України здійсню ються парламентські слухання з питань бюджетної політики і ні наступний бюджетний рік. З доповіддю виступає Прем'єр-м і м к ір України або за його дорученням Міністр фінансів України.

За результатами парламентських слухань Верховна І'.і 1.1 України приймає постанову про схвалення або прийняття до ні ц> ма Основних напрямків бюджетної політики.

Ця постанова може містити:

- пропозиції Верховної Ради України до проекту Оснонпи
напрямів бюджетної політики з питань, визначених в статі і (І
Бюджетного кодексу;

- відповідні доручення Кабінету Міністрів України.
Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік були смій

лені постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 686.

Метою бюджетної політики на 2005 рік, відповідно до Осію вних напрямів бюджетної політики, є:

- підвищення рівня державних соціальних стандартів надання
державних і суспільних послуг та зниження рівня бідності в краї
ні;

- підвищення рівня збалансованості та прозорості бюдже і'.

- посилення впливу бюджетного регулювання на соціально
економічний розвиток держави та адміністративно-територіалі.ип
одиниць.

Постановою були визначені основні параметри бюджет пої політики на 2005 рік:

- Граничний розмір дефіциту не повинен перевищувані І
відсотка валового внутрішнього продукту, в тому числі 0,7 відсої
ка загального фонду.


Частка перерозподілу валового внутрішнього продукту че-

іи- існий бюджет на рівні не менше 38 відсотків з урахуванням

> складі Державного бюджету усіх державних цільових

'І ції

І рапичний обсяг державного боргу на 31 грудня 2005 року ііоиипен перевищувати 34 відсотків валового внутрішнього мі и і іукт у. У 2004 році цей показник складав 35 відсотків.

Загальний обсяг трансфертів (дотацій вирівнювання та суб-

пі) і державного до місцевих бюджетів передбачається не

її іііиіпі, ніж у 2004 році (з урахуванням змін структури доходів та

11 ми бюджетів). Коефіцієнт вирівнювання, який застосовуєть-

піїчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до

пінок) бюджету з місцевих бюджетів встановлений в розмірі

• '» цо 1.

(>бсяг капітальних вкладень у видатках Державного бю-і Vкраїни на 2005 рік повинен становити не менше відповід­ник;! чітка 2004 року. їх розподіл здійснюватиметься в розрізі німих розпорядників коштів державного бюджету за відповід­ні бюджетними програмами.

осяги міжбюджетних трансфертів визначаються за удо-

і ієною Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфе-

п ж державним бюджетом та місцевими бюджетами з ураху-

і їм специфіки окремих регіонів і регіональних програм. Пи-

і и.н ;і місцевих бюджетів у зведеному бюджеті повинна бути

її міно 40%.

і метою забезпечення необхідних умов для проведення ви-

і їм пі оюджету відповідно до бюджетної політики у сфері видат-

и і '005 рік зміни податкового законодавства не повинні допу-

п •іменшення обсягу доходів бюджету порівняно з обсягом

І і піку.

Ма 2005 рік зберігається перелік головних розпорядників

і пі іержавного бюджету, визначений Законом України „Про

ліпній бюджет України на 2004 рік", з урахуванням відповід­нії.

Захищені статті видатків Державного бюджету України на рік передбачаються згідно з переліком, визначеним у Законі

..Про Державний бюджет України на 2004 рік", та з ура-

ішімм відповідних змін.


- Проект Державного бюджету України на 2005 рік скла і і
ється із загального і спеціального фондів.

- З метою поступового наближення мінімальної зароби ти
плати до прожиткового мінімуму забезпечити запровадженіп і
2005 році мінімальної заробітної плати у розмірі 262 гривні на мі
сяць.

Пропозиції Верховної Ради до Основних напрямів вки) ми­тної політики на 2005 рік містять:

1) Пріоритетні напрями бюджетної політики на 2005 рік:

- забезпечення соціального спрямування бюджету, що норі її
бачає збільшення обсягів соціальних видатків та їх питомої ваі 11 \
загальних видатках бюджету порівняно з 2004 роком;

- передбачення видатків на освіту, охорону здоров'я, культур)
і науку у розмірах, визначених відповідним законодавством;

- забезпечення соціальних гарантій, соціального захисту паї І
лення та безоплатної медичної допомоги;

- забезпечення зростання рівня доходів громадян випер*
ючими темпами порівняно з інфляцією, яке б дало можлппн 11.
підвищити платоспроможний попит населення;

- проведення військової реформи;

- підтримку розвитку сільського господарства та соціальної
інфраструктури села.

2) Запровадження мінімальної заробітної плати у розмірі
гривні, зростання рівня забезпеченості прожиткового мінімум} і
урахуванням індексу споживчих цін.

3) Норму щодо заборони надання державних гарантій
суб'єктам господарювання - позичальникам кредитів.

4) У проекті Закону про бюджет не допустити розширенії і
переліку головних розпорядників бюджетних коштів, збільшенії '
чисельності працівників органів виконавчої влади.

5) Проект Закону не повинен містити статей, які обмежую 11.
надходження доходів до місцевих бюджетів.

6) Коефіцієнт вирівнювання, який застосовується до обмін
леного за формулою обсягу коштів, що передаються до держати»
го бюджету з місцевих бюджетів, визначити, як у бюджеті на 2004
рік, у розмірах від 0,6 до 1.

7) Підвищення заробітної плати працівникам бюджет"і
сфери і забезпечення місцевих бюджетів відповідними коштами


X) Передбачити субвенції з державного бюджету на компен-
' пірат доходів бюджетів місцевого самоврядування від на­
ми н ч цержавою пільг із плати за землю, а також на компенсацію
МИ і раї місцевих бюджетів, пов'язаних з передачею до комунальної
пості закладів соціально-культурної сфери державних підпри-
м і а ніііськових містечок.
')) 3 метою більш ефективного стимулювання органів місце-

і і амоврядування щодо нарощування показників доходів дер-

I шного бюджету, які є джерелом перерахування дотації вирівню-

и, концептуально переглянути принципи надання додаткової

цоміціі місцевим бюджетам внаслідок перевиконання планових циніків таких доходів державного бюджету.

І (•) у проекті Закону України про Державний бюджет Украї­ни н.і '005 рік визначити критерії розподілу між регіонами та на-иі спрямування коштів субвенцій на виконання інвестиційних проекті та заходів з упередження аварій і запобігання техноген-і іііасгрофам. Обсяги цих субвенцій в розрізі об'єктів затвер-юїі.ся окремими додатками до закону про Державний бюджет шиї па 2005 рік.

Доручення Верховної Ради України Кабінету Міністрів ' - ічііпіі до Основних напрямів бюджетної політики на 2005рік. При підготовці проекту Закону України про Державний бю-Кіібіпет Міністрів повинен забезпечити виконання наступ-цоручснь Верховної Ради України:

І) Терміново подати на розгляд Верховної Ради України за-иіроекти, визначені Основними напрямами бюджетної політи-і і '005 рік, насамперед:

щодо внесення змін до податкового законодавства; щодо скасування спеціальних (вільних) економічних зон; Щодо внесення змін до законодавчих актів, які не забезпе-рсі урсами бюджету на 2005 рік.

' і До 15 серпня 2004 року подати до Верховної Ради України >»(»и и макропоказники економічного і соціального розвитку піні па 2005 рік в розрізі основних-галузей економіки. І) Розробити Програму погашення податкового боргу та по-и разом з проектом Державного бюджету на 2005 рік. Завер-и розробку та затвердити державну програму боргової політи­ці ні на 2004-2010 роки. Розробити та до 15 вересня І року подати до Верховної Ради України пропозиції щодо ви-


користання коштів від здійснення державних зовнішніх запоні чень у 2005 році з чітким визначенням напрямів їх спрямування.

4) Разом з проектом Державного бюджету на 2005 рік под.і ги
до Верховної Ради України розрахунки щодо залучення до Держа
вного бюджету України частини прибутку (доходу) підприємств,
які перебувають у державній власності, по кожному з таких під
приємств окремо.

5) До 15 серпня 2004 року подати до Верховної Ради України
орієнтовний перелік об'єктів приватизації державного майна 11.1
2005 рік з наведенням відповідних прогнозних обсягів надходжень
до державного бюджету.

6) У проекті державного бюджету на 2005 рік передбачиш
кошти у обсязі не менше 10 відсотків видаткової частини Держаї
ного бюджету України на розвиток аграрного сектору та села.

7) У проекті державного бюджету на 2005 рік передбачиш
видатки на:

- реалізацію Державної програми реформування та розвий і )
Збройних Сил України на період до 2005 року;

- поступову компенсацію громадянам втрат від знецінення
грошових заощаджень у значно збільшених обсягах порівняно і
2004 роком;

- підвищення розмірів державної допомоги сім'ям з дітьми
для приведення у відповідність із законодавством.

8) Встановити для місцевих бюджетів, які щорічно нарощу
ють обсяги доходів, що враховуються при визначенні міжбюджеі
них трансфертів, реальні механізм та джерела стимулювання.

9) У проекті державного бюджету на 2005 рік передбачити
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реаліза
цію відповідних державних цільових програм, включаючи Загаль
нодержавну програму розвитку малих міст.

10) Забезпечити удосконалення, оптимізацію та спрощеним
процедур казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

11) Удосконалити формулу розподілу обсягу міжбюджетпих
трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами
розглянувши такі пропозиції.

12) Інші доручення.


4.5. Порядок складання,розгляду тазатвердження Державного бюджету нанаступний рік

I Іорядок розгляду та прийняття Державного бюджету на
пішії фінансовий рік регламентовано положеннями розділу

II Іноджетпого кодексу та розділу 9 Регламенту Верховної Ради

ПНІ.

I1 роцес прийняття бюджету на наступний бюджетний пері-
оминається після затвердження Верховною Радою звіту про

цілі 11 ія бюджету за минулий рік. Розглянемо порядок складан­ні іііляду на сесіях Верховної Ради та затвердження бюджету

> |' ПІП

Організаційні заходи складання проекту Державного бюджету

Повноваження органів виконавчої влади щодо

складання проекту Державного бюджету. КабінетМіністрів України розробляє проект закону про їй ні 11 їй бюджет України. Міністр фінансів України: відповідає за складання проекту закону про Державний

.і України;

шгшачає основні організаційно-методичні засади бюдже-

і о пнапування, які використовуються для підготовки бюджст-

ііі ів і розроблення пропозицій проекту Державного бю-

і\ України.

і її тиші етапи складання Державного бюджету за строками У липні місяці:

Міністр фінансів на основі макроекономічних показників ічік' обсяг доходів і витрат для підготовки пропозицій проек-Іі-|ькпішого бюджету.

Для цього Міністерство фінансів України розробляє і і пім. до головних розпорядників бюджетних коштів інструк­ції ні підготовки бюджетних запитів.

Бюджетний запит - документ, підготовлений розпоряд-
Гиоджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними
■їм уііапиями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для
піні.пості на наступний бюджетний період. Форму бюджет­
ів її ту наведено у додатку В.


- ГОЛОВНІ РОЗПОРЯДНИКИ рОЗроблЯЮТЬ бюджетні ЗаПИТИ, ІІІІ.І

лізують проекти кошторисів.

- Міністерство фінансів аналізує отримані від головних рої
порядників бюджетних коштів бюджетні запити та пропозиції що
до обсягів витрат і визначає їх відповідність схваленим Основним
напрямам бюджетної політики.

У серпні місяці:

- На основі аналізу бюджетних запитів Міністерство фінансів
України до 15 серпня готує проект закону про Державний бюджеі
для надання його на розгляд Кабінетом Міністрів України.

- До 15 серпня повинні бути офіційно оприлюднені Закпим
України, які впливають на формування -доходної та видаткової чі
стини бюджетів. В іншому разі норми відповідних законів, що
впливають на формування доходної та/або видаткової часіпми
бюджетів, застосовуються не раніше початку бюджетного період)
наступного за плановим.

- Не пізніше 22 серпня проект закону про Державний бюджсі
України повинен бути опублікований в газеті „Урядовий кур'єр",

У вересні місяці:

- Кабінет Міністрів України приймає Постанову про схва
лення проекту Закону і подає його до 15 вересня до Верховної І'.і
ди, а саме — у Комітет з питань бюджету.

Разом із проектом Закону подаються матеріали, перелік якихвизначений статтею 38 Бюджетного кодексу України, а саме:

1) Пояснювальна записка до проекту закону про Держати їм бюджет України, яка повинна містити:

- інформацію про економічне становище держави та основні
прогнозні макропоказники економічного і соціального розмін і
України на наступний бюджетний період;

- оцінку надходжень доходів та інших коштів (позик);

- пояснення до основних положень проекту Державного бю
джету України та проекту закону про Державний бюджет України,
включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків на виконання
функцій, програм у розрізі територій;

- інформацію щодо врахування Основних напрямів бюджс і
ної політики на наступний бюджетний період та пропозицій Пер
ховної Ради України до них;

- аналітичні дані, розрахунки з обгрунтуваннями особливої-
тей міжбюджетних взаємовідносин (обсягу доходів та видаткіи,


приховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів; і.ічупкн обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим

їм);

інформацію щодо обсягів державного боргу; прогноз основних макропоказників економічного і соціаль-и |н>жінку України, показників зведеного бюджету України за пішими видами доходів, видатків та фінансування на наступні

іжсі ні періоди.

') Прогнозні показники зведеного бюджету України відпові-і" бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансо-

-, рсів України.

і) І Ісрелік пільг з податків, із розрахунком втрат доходів бю-інд їх падання.

11 І Іоказники видатків Державного бюджету України, необ-нія завершення довгострокових програм. Іобов'язання з державному боргу, державним гарантіям, і'і.ію'іи суми на обслуговування державного боргу на поточ-

■ м.иіуіший періоди.

<*) Перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний і під які можуть надаватися гарантії Кабінету Міністрів піні /) Доповідь про хід виконання Державного бюджету України

пому бюджетному періоді.

її Іроскти кошторисів усіх державних цільових фондів. '') Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до

, Державного бюджету України.

І їм Інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет Мі-і'іп України.

(а результатами обговорення Верховна Рада України

їм 5 днів приймає рішення про прийняття закону на роз-

Кк> ііого відхилення. Рішення приймається з урахуванням

■ іипіоеіі проекту Основним напрямам бюджетної політики,

прийняті в червні місяці.

У разівідхилення проекту закону про Державний бюджет

її 11 її Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий тер-

і міч набрання чинності рішенням про відхилення подати

ікону про Державний бюджет України на повторне по-

I нметр фінансів України повторно подає проект закону


про Державний бюджет України не пізніше трьох днів після іти.повторного подання до Верховної Ради України.

Після прийняття до розгляду проекту Закону не пізніші 1 жовтня,він розглядається народними депутатами в комі ні. і депутатських фракціях, групах.

За результатами цих обговорень до 1 жовтняподаним И пропозиції до законопроекту. Ці пропозиції повинні відповіднімпевним умовам.

Вимоги до пропозицій:

- пропозиції щодо збільшення видатків Державного бюдя повинні містити джерела покриття цих видатків;

-пропозиції щодо зменшення доходів Державного бюджет)повинні містити джерела компенсації втрат доходів, або види їй обсяги видатків, які підлягають скороченню;

-жодна пропозиція не повинна призводити до збільшеннідержавного боргу;

-пропозиції не повинні змінювати прогноз податкових 11: і джень, крім випадків, якщо виявлені неточності в розрахунках.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету разом11уповноваженими представниками Кабінету Міністрів Українирозглядає пропозиції до проекту Закону і до 15 жовтня прийми»відповідне рішення у вигляді Висновків та пропозицій. Поки пінки, що містяться у Висновках та пропозиціях до проекту закон)про Державний бюджет України, мають бути збалансованими.

Висновки та пропозиції до проекту Закону поширюються■ і ред народних депутатів України за 2 дні до розгляду проокі \ Державного бюджету в першому читанні на пленарному засідайні Верховної Ради України.

referatvtr.nugaspb.ru referatsfo.nugaspb.ru referatsbc.nugaspb.ru referatvmp.nugaspb.ru Главная Страница