Функції ринку

 • Регулююча: ринок, як регулятор виробництва, через механізм ринкових законів встановлює необхідні пропорції відтворення; завдяки цінам ринок стимулює впровадження досягнень науки та техніки у виробництво — це сприяє розширенню асортименту товарів та послуг;
 • Стимулююча — ринок спонукає виробників товарів до зниження витрат, підвищення якості та споживчих властивостей товарів;
 • Розподільча — доходи споживачів і виробників у ринковій економіці диференціюються через ціни, зумовлюючи соціальне розшарування суспільства за доходами.
 • Алокаційна — ринок забезпечує виробництво оптимальної кількості товарів і послуг за допомогою найефективнішої комбінації ресурсів.
 • Інтеграційна — ринок об'єднує суб'єктів економічної системи в одне, сприяючи формуванню єдиного економічного простору як у межах окремої держави, так і в межах світової економіки.
 • Інформаційна: саме ринок дає об'єктивну інформацію про те, які товари мають попит; кожна фірма може регулювати власне виробництво.
 • Посередницька — ринок виступає посередником між виробником і споживачем.
 • Сануюча (оздоровча): ринок очищує суспільне виробництво від економічно слабких та не життєздатних господарських одиниць.
 • Суб’єкти ринку:

  · Держава.

  · Іноземні фірми та громадяни.

  · Державні, колективні, кооперативні, приватні підприємства та їх об’єднання.

  · Різні установи та організації.

  · Громадяни України.

  Об’єкти ринку:

  · Матеріальні продукти праці.

  · Робоча сила.

  · Позикові капітали, валюта, золото.

  · Цінні папери.

  · Інтелектуальні продукти праці.

  Під інфраструктурою ринку розуміють систему державних, приватних і громадських інститутів (організацій і установ) і технічних засобів, що обслуговують інтереси суб'єктів ринкових відносин, забезпечують їхню ефективну взаємодію та регулюють рух товарно-грошових потоків. Розрізняють організаційно-технічну, фінансово-кредитну та науково-дослідну інфраструктуру ринку.

  Розглянемо два види ринкової інфраструктури:

  1) Спеціалізована – обслуговує окремі ринки (ринок товарів, послуг, цінних паперів та ін.)  2) Загальнаінфраструктура обслуговує ринкову економіку в ціло­му. З певною мірою умовності сюди можна віднести: грошову, фінансову, кредитну й податкову системи.

  Чотирьохпозиційний підхід до загальної струк-туризації ринку, а саме: з позицій його суб'єктного складу, продук-тово-ресурсного наповнення, елементно-технологічних зв'язків і те-риторіально-просторовоїорганізації.

  Найбільше охоплення суб'єктів ринку, групування їх з ураху-ванням специфічних особливостей ринкової поведінки досягаєть-ся виділенням п'яти основних типів ринків:

  ринку споживачів - окремих осіб і домашніх господарств, які купують товари чи отримують послуги для особистого спожи-вання;

  ринку виробників - сукупності осіб і підприємств, що закупо-вують товари для використання їх у виробництві інших товарів та послуг;

  ринку посередників - сукупності осіб та організацій, які ста-ють власниками товарів для перепродажів або здавання їх в орен-ду іншим споживачам із зиском для себе;

  ринку громадських установ, які купують товари та послуги для забезпечення сфери комунального господарства або для за-безпечення діяльності різних некомерційних організацій;

  міжнародного ринку - зарубіжних покупців, споживачів, ви-робників, проміжних продавців.

  refalqh.ostref.ru referatwuq.nugaspb.ru refalbc.ostref.ru score.radioritual.ru Главная Страница