Особливості формування звітів

У більшості звітів є однакові кнопки управління. Розглянемо їх на прикладі декларації з податку на прибуток підприємства.

У відповідному вікні форми звіту обов'язково потрібно зазначити період його формування. Якщо звіт буде заповнюватися вручну, то, натиснувши на кнопку Бланк, можна отримати бланк декларації із заповненим загоовком. Якщо хочете заповнити звіт автоматично, слід натиснути на кнопку Заполнить.

Ті комірки, інформацію з яких можна розшифрувати, забарвлено в жовтий колір. У комірках, забарвлених у зелений колір, підсумовуються підсумкові дані з відповідних жовтих комірок звіту. Позначивши прапорцем пункт Автоматический расчет, можна включити автоматичний перерахунок підсумкових (зелених) комірок при зміні інФоРмачй в Жовтих комірках. При цьому редагувати зелені комірки вручну буде неможливо.

Позначивши пункт С копейками, можна отримаіи звіт з не округленими сумами (гривні і копійка), а не в тисячах гривень. Суми в жовтих комірках при цьому можна буде редагувати вводити їх також слід у гривнях і копійках - округлення в цьому режим проводиться автоматично.

Сформований та відредагований або заповнений ^РУЧІ 'У 'ішт можна зберегти в каталозі бази, для цього в настройках звіту є к;н°пка Сохранить. До речі, програма сама пропонує зберегти звіт при йо го закритті. Щоб знайти потім збережений звіт, потрібно через меню Отчети ! Регламентирование отчети зазначити групу звітів, до jJko'i він належить, виділити потрібний звіт у нижньому вікні та натиснути кнопку Востановить. У відновленому звіті функція Раскрить буде недоступною.

Як редагувати звітні форми з "1С: Підприємства” в Excel

У бухгалтерській діяльності часто відбуваються зміни: то платіжні реквізити для сплати податків поміняють, то звітні форми. Для рядового бухгалтера ці зміни настають, як правило, несподівано. Навіть наявність складної бухгалтерської програми, з налагодженим супроводом, не Завжди рятує.

Тому розглянемо один з варіантів виходу з ситуації коли змінилася звітна форма (наприклад, декларація з ПДВ), а користувач 3 якоїсь причини ще не отримав нового релізу програми.

Регламентована звітність у конфігурації Бухгалтерський облік для України програми " 1С: Підприємство" створена в форма-тіег1;, який в Excel не відкривається. Для того, щоб внести до звітної формЯ необхідні зміни засобами Excel, треба:

– у програмі" 1С: Підприємство" відкрити потрібний файл (меню Файл / Открить), наприклад Pdv.ert;

– зберегти відкритий файл у форматі mxl, вибравши відповідний рядок у вікні Сохранить как... у будь-якій папці, крім ппки зберігання регламентованого звіту Pdv.ert (в іншому випадку програма попросить замінити існуючий файл).

Тепер зможете відкрити в програмі Excel файл Pdv.er* (встановіть тип файла Все файли) і редагувати його, дію стандартними засобами. Зверніть увагу, що збережений вами файл - у форматі mxl має розширення ert. Тільки при його збереженні після редагу#ання в'н отримає всі атрибути Ехсеї-файла.

3. Особливості конфігурації „Сільське господарство"

Ведомость учета по каналам реализации призначена для формування зведених даних завадами діяльності, атакождля конкретного виду діяльності - за видами реалізації, тобто визначає, яким способом була реалізована та чи інша продукція: у рахунок ЗП, по бартеру, за готівку чи по передоплаті. При відкритті діалогової форми користувачу дається можливість вибору періоду, за який необхідно одержати дані з реалізації продукції. При натисканні кнопки Сформировать автоматично сформується звіт.

Звіт по тракторному парку призначений для одержання звітності по підрозділу Тракторний парк на підставі документів Лист тракториста-машиниста. У головному вікні діалогової форми здійснюється вибір виду звіту: Отработано трактористом (скільки за період тракторист відробив годин, обробив гектарів, яка основна оплата і доплати, скільки всього нараховано зарплати), Отработано трактором (скільки на тракторі за період було відпрацьовано годин, оброблено гектарів, умовних гектарів, виконано змінних норм), Отработано трактористом на тракторе (скільки за період відробила людина на конкретному тракторі годин, обробила гектарів, умовних гектарів, виконала змінних норм), Затрати по тракторной бригаде (розподіл робіт по витратним рахункам з урахуванням виду палива і його витрати за нормою і фактично). У звіт Затрать! по тракторной бригаде також входить підзвіт Сводная ведомость по затратам (розподіл робіт з витратних рахунків). Залежно від обраного виду звіту стають доступними для вибору поля Тракторист чи Трактор. Також у головному вікні вибирається період звіту. При будь-якому виду звіту можна не вибирати конкретного тракториста чи трактор і тоді звіт формується по всіх трактористах чи тракторам, присутнім у документах за період.

Звіт по автопарку

Звіт по автопарку призначений для одержання звітності по підрозділу Автопарк на підставі документів -Дорожній лист. У головному вікні діалогу здійснюється вибір виду звіту: Отработано водителем (скільки і на якому автомобілі за період водій відробив годин, який пробіг, скільки всього нараховано зарплати); Отработано автомобилем (скільки на автомобілі за період було відпрацьовано годин, який пробіг, який вид палива, витрата палива за нормою і фактично); Затрати по автопарку (розподіл робіт по витратним рахункам з урахуванням пробігу і тонно-кілометрів); Работи, вьшолненние автомобилем (скільки кілометрів і тонно-кілометрів відноситься до кожної роботи, виконаної автомобілем за період). Залежно від обраного виду звіту стають доступними для вибору поля Водитель чи Автомобиль. Також у головному вікні вибирається період звіту. При будь-якому виду звіту можна не вибирати конкретного водія чи автомобіль і тоді звіт формується по всіх водіях чи автомобілях, присутніх у документах за період.

Контрольні питання

I. Які види звітності формуються програмою?

2. Яквідкритисписокзвітів?

3. На які групи поділяється звітність?

4. Яка звітність відноситься до стандартної?

5. Як сформувати стандартну звітність?

6. Яка звітність відноситься до регламентованої?

7. Яку роботи потрібно виконати перед складанням регламентованої звітності?

8. Як сформувати баланс?

9. Як сформувати оборотно-сальдову відомість?

10. Як перевірити дані звітності при виявленні помилок?

11. Яку додаткову звітність можна отримати при використанні конфігурації сільське господарство?

Виконайте

1. Сформувати оборотно-сальдову відомість.

2. Сформувати звітність по основних рахунках.

3. Сформувати та роздрукувати баланс.

4. Сформувати форми податкової звітності.

Завдання для виконання контрольної роботи

Контрольна робота складається з п'яти теоретичних контрольних питань та практичного завдання. На контрольні питання дайте письмову відповідь. Виконуючи практичне завдання, опишіть свої дії. Прикладіть електронні або паперові додатки до задачі. Номер варіанта відповідає двом останнім цифрам шифру особової справи студента-заочника. Наприклад, якщо шифр 117, то номер варіанта буде 17. У таблиці по горизонталі потрібно знайти цифру 1, а по вертикалі - 7. На перетині граф розміщена клітина з номерами питань і практичного завдання, які потрібно виконати.

Питання контрольної роботи

1. Поняття економічної інформації.

2. Структура економічної інформації.

3. Класифікація економічної інформації.

4. Поняття інформаційноїтехнологіїв економіці.

5. Етапи розвитку інформаційних технологій.

6. Поняття комп'ютерної інформаційної системи підприємства.

7. Сучасні інформаційні системи підприємства.

8. Моделі обліку. Елементи методу бухгалтерського обліку при комп'ютеризації.

9. Комп'ютерна форма обліку.

10. Комп'ютерна система обліку.

11. Створення комп'ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємстві.

12. Характеристика і класи програмних продуктів.

13. Комп'ютерна бухгалтерія.

14. Текстовий редактор Mikrosoft Word XP. Основні прийоми роботи з документами.

15. Комп'ютерні системи бухгалтерського обліку на базі Mikrosoft Excel*?.

16. Типова конфігурація.

17. Загальна характеристика конфігурації для сільськогосподарських підприємств України.

18. Об'єкти структури метаданих.

19. Призначення журналів.

20. Встановлення індивідуальної інформаційної бази.

21. План рахунків.

22. Механізм субконто.

23. Константи.

24. Довідники, їх призначення.

25. Порядок введення початкових залишків.

26. Облік касових операцій.

27. Облік банківських операцій.

28. Взаєморозрахунки з контрагентами та податковий облік: основні принципи.

29. Замовлення, договір та ланцюжки документів.

30. Приклади обліку взаєморозрахунків.

31. Рахунки, константи, довідники. Ведення залишків по розрахунках.

32. Формування документа Авансовий звіт.

33. Облік запасів. Довідники.

34. Облік доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ).

35. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП).

36. Облік продукції сільськогосподарського виробництва.

37. Облік переробки продукції.

38. Облік тварин, довідники, внесення початкових залишків.

39. Документи з обліку тварин.

40. Організація обліку необоротних активів.

41. Введення залишків по необоротних активах.

42. Придбання необоротних активів.

43. Введення в експлуатацію необоротних активів.

44. Ремонт (поліпшення) необоротних активів.

45. Бухгалтерський знос і податкова амортизація.

46. Вибуття необоротних активів.

47. Довідник Сотрудники.

48. Внесення початкового сальдо по працівникам.

49. Облік авансів з оплати праці.

50. Нарахування заробітної плати.

51. Облік нарахування відпусток та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

52. Облік виплати заробітної плати.

53. Облік нарахування паїв.

54. Облік видачі продукції та ТМЦ в рахунок паю.

55. Облік у виробництві: попередня калькуляція.

56. Порядок закриття звітного періоду на виробничих підприємствах.

57. Особливості обліку виробництва в сільськогосподарських підприємствах.

58. Формування стандартної звітності.

59. Підготовчі роботи перед складання регламентованої звітності.

60. Формування регламентованої звітності.

61. Практичне завдання.

62. Практичне завдання.

63. Практичне завдання.

64. Практичне завдання.

65. Практичне завдання.

66. Практичне завдання.

67. Практичне завдання.

68. Практичне завдання.

69. Практичне завдання.

70. Практичне завдання.

Виконайте

Моделювання роботи бухгалтера при використанні програми "1С:Бухгалтерія7.7"

1. Порядок виконання практичної роботи

Практична робота є комплексною, вона охоплює взаємозв'язані завдання -результати виконання попередніх завдань використовуються як вхідні для наступних.

Практична робота виконується згідно з єдиним завданням на підставі індивідуального варіанта даних.

Перед виконанням практичної роботи студенти повинні засвоїти теоретичний матеріал щодо автоматизації'бухгалтерського обліку. Додаткову інформацію про функціональні можливості та роботу з програмою можна знайти у будь-який момент часу під час роботи з програмою таким способом Помощь / Общее описание.

Для виконання практичної роботи студенти мають можливість використувати комп'ютерні класи.

Контроль виконання практичної роботи полягає у захисті контрольної роботи в цілому після виконання практичної роботи, яку студент відповіцно оформляє:

«'титульний аркуш;

^стислий опис послідовності виконання практичної роботи.

Ці пункти студент готує за допомогою текстового редактора Microsoft WorcL

Удодаткахдопрактичноїроботисліднавестидокументи, підготовлені відповідно до завдання:

''оборотно-сальдову відомість початкових залишків;

S сформовані первинні документи;

^звіти.

Результати захисту оцінюються „незадовільно", якщо контрольна робота не відповідає вимогам або містить результати виконання іншого варіанта; студент подає роботу пізніше встановленого терміну, дає неправильні відповіді, допускає грубі помилки, не може їх виправити, ухиляється від захисту без поважних причин.

upy.deutsch-service.ru determine.unoreferat.ru referatqsg.nugaspb.ru referatqpn.nugaspb.ru Главная Страница