Удосконалення первинного, синтетичного та аналітичного обліку амортизації основних засобів

При дослідженні стану обліку на ДП ДГ «Елітне» було виявлено наступний недолік. При нарахуванні амортизації на об’єкти основних засобів не створюється ліквідаційна вартість. Точно визначити ліквідаційну вартість основних засобів на практиці досить складно, адже строк їх використання складає кілька років, і точно спрогнозувати, яку саме суму коштів можна отримати від їх продажу, майже неможливо. Саме тому в більшості випадків припускають, що ліквідаційна вартість об'єктів на момент закінчення їх експлуатації дорівнюватиме нулю. Сума, що амортизується, у цьому випадку дорівнює первісній (або переоціненій) вартості.

Для того щоб стан обліку на підприємстві відповідав всім вимогам, ми радимо ввести таке поняття як «ліквідаційна вартість». На нашому прикладі ми покажимо, який вигляд би мав розрахунок амортизації за прямолінійним методом з урахуванням ліквідаційної вартості. Припустимо, що ліквідаційна вартість трактора Бєлорус-892 дорівнює 2000 грн. Звідси, річна сума амортизації дорівнює:

Місячна сума амортизації дорівнює: =827,08 грн.

Річна норма амортизації визначається: 9925/101 250×100=9,8 %

Таблиця 4.1

Нарахування амортизації на трактор Бєлорус-892 за прямолінійним методом

Роки Первісна вартість,грн Річна сума амортизації,грн накопичений знос, грн Залишкова вартість,грн

На підприємстві бухгалтерський облік організований за автоматизованою формою з використанням продукту «Універсал 5+», що на нашу думку є не дуже зручно. Майже вся необхідна інформація по амортизації основних засобів міститься таблицях програми Microsoft Office Exsel, де не вказуються усі необхідні реквізити. Тому для удосконалення обліку на підприємстві ми радимо придбати програму «1С: Бухгалтерія», яка представляє собою універсальну програму бухгалтерського обліку, яка може бути налагоджена користувачем на різні схеми обліку. Програма має інструментальні засоби, які дозволяють максимально гнучко автоматизувати складні операції, що виконуються бухгалтером. В програмі "1С: Бухгалтерія" існують різноманітні способи введення операцій з обліку амортизації основних засобів. При незначній номенклатурі основних засобів можливе ручне введення операцій з використання інформації про суму щомісячної амортизації з довідника субконто, а також автоматизовані способи з застосуванням режимів "Документи і розрахунки" або типових операцій.
Автоматизований підхід до проведення бухгалтерських питань дуже важливий на теперішній час, тому його слід час від часу вдосконалювати й покращувати.

В цілому первинний, синтетичний та аналітичний облік основних засобів у ДП ДГ «Елітне» ведеться без порушень, але є деякі недоліки. Зокрема, це стосується заповнення первинних документів.

При заповненні бланків бухгалтерією підприємства не завжди вказуються всі необхідні реквізити. Це може мати негативні наслідки при заповненні первинних документів, так як багато подібних основних засобів і буде дуже важко встановити їх фактичну приналежність до певного підрозділу.

В господарстві здійснюється постійний внутрішній контроль за наявністю та рухом основних засобів. Але в організації контролю і ревізії по господарству було намічено багато недоліків. Спробуємо накреслити основні шляхи по вдосконаленню контролю. Так важливою умовою забезпечення майна застереження фактів крадіжок, нестач, псування втрат є створення належних умов збереження основних засобів у виробничих підрозділах і на об’єктах господарювання. Тому одним з головних завдань внутрішньогосподарського контролю і діяльності ревізійної комісії є контроль за станом збереження основних засобів та дотримання відповідних правил і вимог з цього питання.

Для покращення контролю за основними засобами в місцях зберігання і експлуатації ми пропонуємо проведення періодичної паспортизації стану збереження основних засобів. Суть цього заходу полягає в складанні і заповненні спеціального паспорту, в якому наведені правила збереження та відомості про фактичну відповідність умов збереження цим правилам. Тобто за допомогою цих паспортів, так би мовити, атестують об’єкти основних засобів на предмет їх відповідності основним правилам і вимогам збереження.

Більше уваги в господарстві слід приділити і проведенню інвентаризації основних засобів, яка є одним з важливих етапів контролю, оскільки за допомогою інвентаризації контролюється робота матеріально-відповідальних осіб за збереженням інвентарних об’єктів.

Для поліпшення первинного обліку необхідно усунути вищезазначені недоліки, а також запропонувати вести інвентарні описи основних засобів у виробничих підрозділах. Це дало змогу більш поглиблено контролювати рух і експлуатацію основних засобів. Також пропонується поновити договори матеріальної відповідальності із матеріально-відповідальними особами. Адже останній раз договори складались в 2009 році, а також зробити загальний опис наявності основних засобів у матеріально-відповідальних осіб. Це дозволить контролювати працівників і покращить відповідальність за правильним користуванням основних засобів.


Висновки та пропозиції

Об’єктом дослідження курсової роботи є ДП «ДГ «ЕЛІТНЕ» ІР НААН», яке знаходиться в Харківській області, в с. Радгоспне. В результаті проведеного аналізу економічного стану ДП «ДГ «ЕЛІТНЕ» ІР НААН», а також організації обліку амортизації на підприємстві можна зробити такі висновки:

1. Предметом діяльності підприємства є є виробництво і реалізація насіння зернових, зернобобових та технічних культур високих репродукцій.

2. Економічний стан підприємства є задовільним. Підприємство є платоспроможним та рентабельним, оскільки на протязі останніх років отримує прибуток від діяльності та забезпечене власним капіталом. У звітному році прибуток склав 40 тис. грн..

3. Коефіцієнт зносу основних засобів збільшився на 33,6 % порівняно з минулими роками, тобто, має місце інтенсивне зношування основних засобів.

4. На підприємстві застосовується комп’ютерна (автоматизована) форма ведення бухгалтерського обліку із використанням програмного забезпечення «Універсал 5+».

5. Для відображення господарських операцій використовується робочий план рахунків розроблений на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 21.12.99 р. № 291.

6. Нарахування амортизації на об’єкти основних засобів здійснюється з використанням прямолінійного методу. Ліквідаційну вартість об'єктів основних фондів при цьому не розраховують і метою амортизації вона прийнята такою, що дорівнює 0,00 грн.

7. На досліджуваному підприємстві розрахунок амортизації здійснюється автоматично програмою у відомості нарахованої амортизації за відповідний місяць на основі занесених до первинних документів даних. Усі дані щодо нарахування амортизації містяться у відомості та відсутні форми розрахунку амортизації основних засобів.

Для ефективної організації обліку та нарахування амортизації основних засобів на ДП «ДГ «ЕЛІТНЕ» ІР НААН» ми пропонуємо:

1. Для зручнішого ведення бухгалтерського радимо придбати програму «1С: Бухгалтерія, яка представляє собою універсальну програму бухгалтерського обліку, яка може бути налагоджена користувачем на різні схеми обліку. Програма має інструментальні засоби, які дозволяють максимально гнучко автоматизувати складні операції, що виконуються бухгалтером.

2. На наш погляд, необхідно зробити амортизацію не видом витрат, а зменшенням податкових зобов’язань. Тобто на суму амортизаційних нарахувань зменшується сума податку на прибуток, що підлягає перерахуванню до бюджету. Така система нарахування амортизації дозволила б зменшити вартість вітчизняних товарів, що значно підвищило б їх конкурентноздатність.

3. Періодично слід переглядати метод нарахування амортизації основних засобів. У разі, якщо очікуваний спосіб отримання економічної вигоди від активу суттєво змінився, потрібно відповідно змінити метод його амортизації.

4. Для усунення суперечностей між податковим та бухгалтерським обліками доцільно внести зміни до податкового законодавства в частині надання права підприємствам нараховувати амортизацію для цілей оподаткування за методами, встановленими у бухгалтерському обліку.

5. На наш погляд, найбільш раціональним методом поєднання бухгалтерського та податкового обліку основних засобів є використання інформації бухгалтерського обліку як основи для визначення балансової вартості об’єктів основних засобів у податковому обліку, тобто пропонуємо використовувати окремі готові масиви інформації про основні засоби бухгалтерського обліку з наступним їх коригуванням відповідно до вимог податкового обліку.

6. Ми пропонуємо провести розмежування між поняттям «амортизації» та «зносу» та довести, що амортизація – резерв, створений для заміни зношених об’єктів, а знос основних засобів – це регулятив, конртактив, якому в активі вже нічого не протистоїть, тобто – це витрати підприємства, які виникли в результаті реальної втрати об’єктами основних засобів своїх фізичних властивостей.

7. Пропонуємо у зв’язку з проблемою нецільового використання сум нарахованої амортизації на законодавчому рівні запровадити документ, який би регулював конкретні цілі витрачання сум амортизації та штрафні санкції за порушення даного нормативного документу.

8. На нашу думку, необхідно уникати недостовірної та формальної оцінки основних засобів, навмисного приховування сум доходів, що суттєво впливає на формування показників податкової, статистичної та фінансової звітності.

9. З метою уникнення помилок та виникнення штрафних санкцій з боку контролюючих органів проводити незалежну зовнішню аудиторську перевірку фінансового стану підприємства.

Таким чином, сучасні норми податкової амортизації, які використовується переважною більшістю підприємств України значно обмежує інвестиційні можливості підприємств. Отже, на нашу думку, удосконалення амортизаційної політики та уникнення проблем, пов’язаних з нарахуванням та обліком амортизації на практиці можливе лише у випадку внесення змін на законодавчому рівні.


referatryh.nugaspb.ru teacher.largereferat.info referatutd.nugaspb.ru referatwij.nugaspb.ru Главная Страница