ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль 1.ОСНОВИ СТАТИСТИКИ

Тема 1. Предмет і метод статистики (предмет і метод статистики як наукового пізнання, основні категорії статистики, методи й засоби аналізу).

Тема 2. Статистичне спостереження (Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення, форми, види та способи спостереження).

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних (суть статистичного зведення, класифікації та групування, принципи формування груп, побудова статистичних таблиць)

Змістовий модуль 2.БІБЛІОТЕЧНА СТАТИСТИКА

Тема 1. Бібліотечна статистика: визначення, завдання, суб'єкти та об'єкти (предмет бібліотечної статистики її завдань, суб’єктів і об’єктів)

Тема 2. Бібліотечна статистика як складова управлінського обліку (оди­ниці обліку документів фондів бі­бліотек і органів НТІ, облік окремих видів видань і неопублікованих документів, облік аудіовізуаль­них документів, облік електронних видань, формування статистичних звітів бібліотек)

Тема 3. Основні показники бібліотечної статистики (основні статистичні показники, основи проведення статистичного дослідження в бібліотечній справі, бібліотечна звітність)

Змістовий модуль 3.СТАТИСТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ. ОБРОБКА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Тема 1. Зведення та групування статистичних даних (програмно-методологічні питання статистичного спостереження, організаційні питання статистичного спостереження)

Тема 2. Узагальнюючі статистичні показники (абсолютні, відносні та середні величини; показники динаміки; показники структури сукупності; показники наочності та інтенсивності)

Тема 3. Аналіз статистичних рядів (поняття рядів розподілу; аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів; аналіз інтенсивності динаміки, аналіз тенденції розвитку та коливань)

Змістовий модуль 4.УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ

Тема 1. Формування сучасної бібліотечної статистики (сучасна бібліотечна статистика, проблеми та перспективи розвитку; законодавча і нормативно-правова база бібліотечної статистики)Тема 2. Статистика та оцінка ефективності роботи бібліотек (Особливості, завдання, форми і методи проведення статистичного дослідження як найбільш перспективного напряму бібліотечної справи)

Тема 3. Статистичне дослідження бібліотечної діяльності (методологія організації статистичного дослідження бібліотечної діяльності; методи розрахунку і взаємної ув'язки показників; спостереження і контролю за бібліотечною діяльністю; статистичний аналіз, тенденції розвитку та прогнозування)


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

(зразки)

refamyv.ostref.ru single.okref.ru uww.deutsch-service.ru refamlu.ostref.ru Главная Страница