ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль 1.ОСНОВИ СТАТИСТИКИ

Тема 1. Предмет і метод статистики (предмет і метод статистики як наукового пізнання, основні категорії статистики, методи й засоби аналізу).

Тема 2. Статистичне спостереження (Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення, форми, види та способи спостереження).

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних (суть статистичного зведення, класифікації та групування, принципи формування груп, побудова статистичних таблиць)

Змістовий модуль 2.БІБЛІОТЕЧНА СТАТИСТИКА

Тема 1. Бібліотечна статистика: визначення, завдання, суб'єкти та об'єкти (предмет бібліотечної статистики її завдань, суб’єктів і об’єктів)

Тема 2. Бібліотечна статистика як складова управлінського обліку (оди­ниці обліку документів фондів бі­бліотек і органів НТІ, облік окремих видів видань і неопублікованих документів, облік аудіовізуаль­них документів, облік електронних видань, формування статистичних звітів бібліотек)

Тема 3. Основні показники бібліотечної статистики (основні статистичні показники, основи проведення статистичного дослідження в бібліотечній справі, бібліотечна звітність)

Змістовий модуль 3.СТАТИСТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ. ОБРОБКА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Тема 1. Зведення та групування статистичних даних (програмно-методологічні питання статистичного спостереження, організаційні питання статистичного спостереження)

Тема 2. Узагальнюючі статистичні показники (абсолютні, відносні та середні величини; показники динаміки; показники структури сукупності; показники наочності та інтенсивності)

Тема 3. Аналіз статистичних рядів (поняття рядів розподілу; аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів; аналіз інтенсивності динаміки, аналіз тенденції розвитку та коливань)

Змістовий модуль 4.УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ

Тема 1. Формування сучасної бібліотечної статистики (сучасна бібліотечна статистика, проблеми та перспективи розвитку; законодавча і нормативно-правова база бібліотечної статистики)Тема 2. Статистика та оцінка ефективності роботи бібліотек (Особливості, завдання, форми і методи проведення статистичного дослідження як найбільш перспективного напряму бібліотечної справи)

Тема 3. Статистичне дослідження бібліотечної діяльності (методологія організації статистичного дослідження бібліотечної діяльності; методи розрахунку і взаємної ув'язки показників; спостереження і контролю за бібліотечною діяльністю; статистичний аналіз, тенденції розвитку та прогнозування)


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

(зразки)

Иерархия финансово-банковской системы
ОНА - БОСС (ИЛИ ДОЛЖНА ИМ БЫТЬ)
Тема 2. Невербальные средства делового общения
Позаурочної роботи з фізичного виховання
Формирование правильного денежного сознания
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: СВЕТЛАЯ ГОСПОЖА 1 часть. Д жайна Праудмур не любила такие дни, как этот, – грустные, дождливые и очень холодные
Класифікація і склад доходів бюджетних установ.
Різновиди класифікації наук
Методика формирования умения решать и составлять
Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв'язування задач. Периметр прямокутника.
ІІ.Назвіть злочини, що передбачені нормами розділу ХІ Особливої частини КК України, які вчиняються загальним суб’єктом.
Мета,завдання та умови проведення Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «Лелека».
ТЕРМІНИ (ВИЗНАЧЕННЯ ТА КОМЕНТАР)
Учет смягчающих, особо смягчающих и отягчающих обстоятельств при назначении наказания
Full name: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Гайдамацькі рухи. Коліївщина, її наслідки, оцінка в історичній літературі.
Метод замены отношений, как специальный метод налоговой оптимизации
Виды метонимических переносов
СРЕДНИЙ МОЗГ, ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ
System of Government of the Republic of Belarus
Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки (дисципліни).
Тренд-сезонні економічні процеси і їх аналіз.
Метод ковзної (плинної середньої).
Главная Страница