ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль 1.ОСНОВИ СТАТИСТИКИ

Тема 1. Предмет і метод статистики (предмет і метод статистики як наукового пізнання, основні категорії статистики, методи й засоби аналізу).

Тема 2. Статистичне спостереження (Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення, форми, види та способи спостереження).

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних (суть статистичного зведення, класифікації та групування, принципи формування груп, побудова статистичних таблиць)

Змістовий модуль 2.БІБЛІОТЕЧНА СТАТИСТИКА

Тема 1. Бібліотечна статистика: визначення, завдання, суб'єкти та об'єкти (предмет бібліотечної статистики її завдань, суб’єктів і об’єктів)

Тема 2. Бібліотечна статистика як складова управлінського обліку (оди­ниці обліку документів фондів бі­бліотек і органів НТІ, облік окремих видів видань і неопублікованих документів, облік аудіовізуаль­них документів, облік електронних видань, формування статистичних звітів бібліотек)

Тема 3. Основні показники бібліотечної статистики (основні статистичні показники, основи проведення статистичного дослідження в бібліотечній справі, бібліотечна звітність)

Змістовий модуль 3.СТАТИСТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ. ОБРОБКА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Тема 1. Зведення та групування статистичних даних (програмно-методологічні питання статистичного спостереження, організаційні питання статистичного спостереження)

Тема 2. Узагальнюючі статистичні показники (абсолютні, відносні та середні величини; показники динаміки; показники структури сукупності; показники наочності та інтенсивності)

Тема 3. Аналіз статистичних рядів (поняття рядів розподілу; аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів; аналіз інтенсивності динаміки, аналіз тенденції розвитку та коливань)

Змістовий модуль 4.УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ

Тема 1. Формування сучасної бібліотечної статистики (сучасна бібліотечна статистика, проблеми та перспективи розвитку; законодавча і нормативно-правова база бібліотечної статистики)Тема 2. Статистика та оцінка ефективності роботи бібліотек (Особливості, завдання, форми і методи проведення статистичного дослідження як найбільш перспективного напряму бібліотечної справи)

Тема 3. Статистичне дослідження бібліотечної діяльності (методологія організації статистичного дослідження бібліотечної діяльності; методи розрахунку і взаємної ув'язки показників; спостереження і контролю за бібліотечною діяльністю; статистичний аналіз, тенденції розвитку та прогнозування)


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

(зразки)

Тема 3. Процес становлення та консолідації української нації. Суспільно – політичний і національний рух в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст.
Приборы для измерения свойств жидкости.
Деменция, обусловленная нейросифилисом.
Свобода выражения (Freedom of expression)
Предпринимательский риск и его виды
Глобальные (или мировые) идеологии
Тема № 11. Составляющие социальной сферы.
Холодні страви і закуски з риби
Аналіз схем незаконного відшкодування податків на додану вартість як одного із способів тонізації економіки
Основания возникновения права недропользования
Визначення фінансового результату діяльності підприємства
Хімічні реакції при згорянні палива
About GM and the Auto Workers
Общая характеристика вспомогательных (альтернативных) коррекционных подходов
Шкільне обладнання та основні гігієнічні вимоги до нього
Классификация затрат, составляющих себестоимость
Сбережение, его факторы и функция
Последствия загрязнения атмосферы. Атмосфера Земли постоянно циркулирует: поднимающийся вверх теплый воздух у экватора замещается холодными воздушными потоками
Ліхтенштейн.
Интерактивный аспект общения.
Формирование процессов саморегуляции у младших дошкольников в предметно-практической деятельности
Задачи, решаемые фитнес-тренером в своей профессиональной деятельности
Основні форми організаційної структури проектів
Главная Страница