Ілюстрації, таблиці, формули

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці подаються в роботі після тексту, де вони згадані. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. Якщо ілюстрація розміщена на окремій сторінці роботи, її включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих в додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу), Рис. 1.3, Рис. 2.1. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу арабськими цифрами. У правому верхньому куті розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера (без знаку номер). Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад, таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) пишуть слова: «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад, «Продовження табл.1.2». На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово таблиця в тексті пишуть скорочено, наприклад, «… в табл.1.2». Заголовки таблиць мають відповідати її змісту, бути короткими, чітко визначеними і повністю відповідати розміру таблиць. Їх розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють і в кінці заголовку крапки не ставлять.

Таблицю розміщують відразу ж після першого згадування про неї в тексті.

Заголовки граф починаються з великої літери, підзаголовки – з маленької, якщо вони одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не менше 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил.

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують у середині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули розміщуються симетрично до тексту, виділяться з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння вміщується в один рядок, його слід перенести після знаків рівності «=» або після знака «+», мінус «-», множення «х», ділення «:».

Нумерувати слід лише формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Номер формули – дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

Зразок оформлення таблиць та рисунків подано у додатку Е.

Посилання та цитування

Посилатися рекомендується на останні видання публікації.

У посиланні в тексті роботи на використані джерела слід зазначати порядковий номер за алфавітним переліком джерел і виділяти квадратними дужками, наприклад, «…у працях [2 - 7]…».

Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на конкретну сторінку відповідного джерела, то це робиться таким чином:

Цитата в тексті «…витрати на утримання основних засобів можуть…» [6, 3]. У дужках цифра 6 означає джерело в списку використаних джерел, а цифра 3 – сторінку в цьому джерелі.

Звертаємо увагу дослідників на те, що у випадку використання відомостей, матеріалів з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі.

Для підтвердження власних аргументів автору необхідно наводити цитати з авторитетного джерела. Це вимагає точного відтворення цитатного тексту. Вимоги до цитування такі:

- текст цитати починається та закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

- цитування повинно бути без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора;

- кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

- при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами) треба бути граматично точними у викладі думок автора і давати посилання на відповідне джерело і його автора.

Список використаних джерел

Список використаних джерел розміщується після основного змісту роботи (їх повинно бути не менше 30). Літературні джерела вказуються в такому порядку:

1. Конституція України.

2. Закони України.

3. Постанови Верховної Ради України.

4. Укази Президента України.

5. Постанови Кабінету Міністрів України.

6. Нормативні документи міністерств і відомств.

7. Монографії, підручники, журнальні та газетні статті в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами джерел українською та російською мовами.

8. Друковані джерела іноземною мовою в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами джерел.

9. Інформація з Інтернету.

10. Статистичні збірники, інформаційні бюлетені.

Приклади бібліографічних записів:

Книги

Однотомний документ

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV–V ст. ; № 14). – Переклад за вид. Patrologiae cursus completus. Series Graeca I-CLXI (Paris : J. P. Migne, 1857–66). – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8744-87-Х.

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. ; НАН України, Ін-т математики. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). – Бібліогр.: с. 97–106 (93 назви) та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-3964-5.

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота = That is more expensive than silver and gold : [розповідь про 70-річний шлях Київ. ювелір. з-ду] / Наталія Дмитрівна Матюх ; [ред. рада: Цюпко С. В. (голова) та ін.]. – К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с : іл., портр. – (Ювеліри України ; т. 1). – ISBN 966-965-810-1.

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1] с. : портр. – (Першотвір = Individual). – ISBN 966-663-178-4.

Два автори

5. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. : іл., портр. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична» ; вип. 1). – Бібліогр. в кінці розд. та в тексті. – ISBN 966-518-338-9.

6. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). – ISBN 966-8062-37-Х.

7. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 358–362. – ISBN 978-966-2004-01-4.

Три автори

8. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с. : ил. – Предм. указ.: с. 263–265. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-415-020-7.

Чотири автори

9. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.] ; Укр. НДІ продуктивності АПК М-ва аграр. політики України. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. : табл. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). – Бібліогр.: с. 106. – ISBN 966-7803-97-Х.

10. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. : іл., табл. – (ПТО: Професійно-технічна освіта). – Бібліогр.: с. 472–473. – ISBN 966-8081-58-7.

П’ять і більше авторів

11. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 504–510. –ISBN 966-83243-34-Х.

12. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. : іл., табл. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн. ; кн. 13). – Бібліогр.: с. 84–85 та в підрядк. прим. – ІSBN 966-8435-10-9.

Без автора

13. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. : іл., табл., портр. –(Грані світу). – ISBN 978-966-2923-73-5.

14. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с. — Бібліогр. в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-349-045-Х.

15. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 190. – ISBN 978-966-2923-76-6.

16. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології = Problems of Typological and Quantitative Lexicology : [зб. наук. пр. / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-568-897-6.

Багатотомний документ

17. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007– . – (Джерела з історії науки в Україні). – Бібліогр. В підрядк. прим. –ISBN 978-966-02-4254-8. Ч. 2 : Додатки. – 2007. – 573, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 346–370 (2046 назв). – Імен. покажч.: с. 529–554. – Геогр. покажч.: с. 555–565. – ISBN 978-966-02-4256-5.

або

Історія Національної академії наук України, 1941–1945. Ч. 2. Додатки / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. – 573, [1] c. : іл., табл. –(Джерела з історії науки в Україні). – Бібліогр.: с. 346 –370 (2046 назв). – Імен. покажч.: с. 529–554. – Геогр. покажч.: с. 555–565. – ISBN 978-966-02-4256-5.

18. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005– . – (Серия «Нормативная база предприятия»). – ISBN 966-7961-45-1.

Т. 1. – 2005. – 277 с. – ІSBN 966-7961-46-Х.

19. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / Алиса Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006. – 369, [1] с.: портр. – (Сочинения : в 8 кн. / Алиса Дарова ; кн. 4). – ISBN 966-318-562-7.

20. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2002– . – ISBN 966-95754-6-Х.

Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-8467-91-4.

21. Реабілітованіісторією. Миколаївська область / обл. редкол.: Гаркуша О. М. (голова) [та ін.]. — К. : Світогляд ; Миколаїв : [б. в.], 2006– . – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією» : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) та ін.). Кн. 3. – 2007. – 655 с.: іл., портр. – Текст: укр., рос. – Бібліогр. в тексті. – ІSBN 978-966-8837-06-01.

22. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К. : НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с. : іл.

Биологическая очистка сточных вод
Мечі та кинджали з антенними верхів'ями, які трактуються в звіриному стилі.
Розділ 1. Загальні положення виховання ціннісного ставлення до природи дошкільнят
Специфика доверительного общения
Еквіваленти модальних дієслів
Б. Реконструкция истории скалярной физики Бирдена
Глава 55. Ох уж этот Салазар Слизерин. Вопрос без ответа.
Вопрос. Сущность профессионального общения педагога: функции общения, структура педагогического общения по В.А. Кан-Калику.
Мероприятия по предупреждению ДТП в темное время суток
Правила составления приказов по личному составу.
Політичне становище Молдови наприкінці ХХ ст.
Правовой режим отдельных видов профессиональной тайны.
Аграрне законодавство Марії Терезії та Йосифа ІІ. Аграрна реформа 1848 р.
Формы международных расчетов и их классификация
К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ, ФУНКЦИИ И СТРУКТУРЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
Проблемы интернет бизнеса в России
Данные и метаданные информационных систем
Раздел 19. Трос сцепления – замена
Первичные иммунодефици-ты гуморального звена
Лютеїнова/секреторна фаза
Собівартість продукції та її види (з точки зору управлінських витрат)
Балаклійської філії КЗ «ХГПА» (ІІ півріччя денна форма навчання) з 27.04.2015 р.
И ДЕБИЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ. СЕКТЫ.
Главная Страница