ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

На написану чи надруковану курсову роботу, студент складає тези або доклад виступу обсягом 4-6 сторінок. В них він повинен коротко обгрунтувати актуальність теми, ознайомити із завданнями досліджень, методами, організацією та основними результатами досліджень. При викладанні матеріалів дослідження студент повинен чітко володіти текстом.

Захист робіт проводиться відкрито при обов’язковій участі наукового керівника і в присутності студентів курсу чи академічної групи.

Після доповіді (приблизно 10-15 хв.) студент повинен чітко відповісти на поставлені запитання.

При оцінці курсової роботи необхідно враховувати:

- якість роботи, правильність і глибину викладання матеріалу теми, відповідність змісту назві теми;

- чіткість і конкретність постановки завдань та вибору сучасних методів дослідження;

- методичний рівень, літературне опрацювання (кількість праць), грамотність та культуру оформлення роботи;

- якість доповіді: уміння коротко, чітко обгрунтовувати актуальність теми, здібність швидко та зрозуміло відповідати на поставлені запитання;

- ступінь самостійності при виконанні роботи;

- глибину знань, правильність виконання і чіткість ілюстрацій.

На підставі результатів захисту, робота оцінюється диференційованою оцінкою за бальною системою. Оцінка “задовільно” виставляється тим студентам, які правильно та досить переконливо розкрили основні питання теми; оцінка “добре” – робота виконана на високому рівні, в ній повно і всебічно висвітлені питання теми, включено фактичний матеріал дослідження, наявні ілюстрації; оцінка “відмінно” – робота, в якій крім вищевказаного, має місце самостійний аналіз фактичного матеріалу, узагальнення передового педагогічного досвіду роботи, результати власного педагогічного експерименту (опрацьований за допомогою методів математичної статистики), методичні рекомендації для теорії і практики фізичного виховання.

Зразок таблиці

Таблиця 3.1

Показники рівня фізичної підготовленості дівчат 7-8 років ( в %)Рівні фізичної підгот-ті Етапи дослідження
Початок експерименту Закінчення експерименту
Контрольна группа Експериментальна група контрольна група Експериментальна группа
Низький 33,3% 20,1% 33,3% 6,6%
Нижче середнього 46,6% 26,6% 40,0% 20,0%
Середній 13,3% 33,3% 20,1% 33,3%
Вище середнього 6,6% 20,0% 6,6% 26,6%
Високий 13,3%

Зразок рисунка


Рис.3.1 Показники фізичної працездатності у учнів віком 15-17 років

Примітки : 1. – юнаки

– дівчата

2.


ЗРАЗОК
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

referatwnv.nugaspb.ru referattvi.nugaspb.ru refalql.ostref.ru referatwjv.nugaspb.ru Главная Страница