ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

На написану чи надруковану курсову роботу, студент складає тези або доклад виступу обсягом 4-6 сторінок. В них він повинен коротко обгрунтувати актуальність теми, ознайомити із завданнями досліджень, методами, організацією та основними результатами досліджень. При викладанні матеріалів дослідження студент повинен чітко володіти текстом.

Захист робіт проводиться відкрито при обов’язковій участі наукового керівника і в присутності студентів курсу чи академічної групи.

Після доповіді (приблизно 10-15 хв.) студент повинен чітко відповісти на поставлені запитання.

При оцінці курсової роботи необхідно враховувати:

- якість роботи, правильність і глибину викладання матеріалу теми, відповідність змісту назві теми;

- чіткість і конкретність постановки завдань та вибору сучасних методів дослідження;

- методичний рівень, літературне опрацювання (кількість праць), грамотність та культуру оформлення роботи;

- якість доповіді: уміння коротко, чітко обгрунтовувати актуальність теми, здібність швидко та зрозуміло відповідати на поставлені запитання;

- ступінь самостійності при виконанні роботи;

- глибину знань, правильність виконання і чіткість ілюстрацій.

На підставі результатів захисту, робота оцінюється диференційованою оцінкою за бальною системою. Оцінка “задовільно” виставляється тим студентам, які правильно та досить переконливо розкрили основні питання теми; оцінка “добре” – робота виконана на високому рівні, в ній повно і всебічно висвітлені питання теми, включено фактичний матеріал дослідження, наявні ілюстрації; оцінка “відмінно” – робота, в якій крім вищевказаного, має місце самостійний аналіз фактичного матеріалу, узагальнення передового педагогічного досвіду роботи, результати власного педагогічного експерименту (опрацьований за допомогою методів математичної статистики), методичні рекомендації для теорії і практики фізичного виховання.

Зразок таблиці

Таблиця 3.1

Показники рівня фізичної підготовленості дівчат 7-8 років ( в %)Рівні фізичної підгот-ті Етапи дослідження
Початок експерименту Закінчення експерименту
Контрольна группа Експериментальна група контрольна група Експериментальна группа
Низький 33,3% 20,1% 33,3% 6,6%
Нижче середнього 46,6% 26,6% 40,0% 20,0%
Середній 13,3% 33,3% 20,1% 33,3%
Вище середнього 6,6% 20,0% 6,6% 26,6%
Високий 13,3%

Зразок рисунка


Рис.3.1 Показники фізичної працездатності у учнів віком 15-17 років

Примітки : 1. – юнаки

– дівчата

2.


ЗРАЗОК
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Text 2. Pedagogical Education
Особенности психического развития детей
ЕТАП. Визначення причин плинності кадрів .
Обезвреживание газов горения
Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности
Княжна-изобретательница и две смуглянки 29 часть
Сарга 18. Отвращение к телу.
Особливості його зумовлюють характер розвитку на наступних етапах життя дитини і навіть дорослої людини.
Уровень активности общей ЛДГ в норме 240—480 МЕ/л.
Особенности слухопротезирования детей раннего возраста
Первый шаг. С чего начинать?
Восставший призрак все еще способен поражать
Методы установления причинной связи.
Физико-химическая очистка сточных вод. Эффективность.
ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 2
Метод Стокса визначення коефіцієнта в’язкості рідини
Что бывает широкое (длинное, высокое, низкое, узкое)?
Let's talk about customs and traditions of an English-speaking country
Посвідчення договорів застави
Динаміка використання окремих видів відходів як вторинної сировини в Україні
Основные параметры микроклимата в производственных помещениях
Сущность и классификация источников финансирования инвестиций
Господарські рукавички
Главная Страница