Показники прибутку і рентабельності на підприємствах залізничного транспорту

Прибуток є найважливішим показником результативності та ефекту будь-якого підприємства. Термін "рентабельність" є похідною від терміну "рента". Всі показники рентабельності розглядаються виходячи з обсягу прибутку, то­му їх потрібно більш обґрунтовано називати показниками прибутковості.

Основні показники рентабельності є показниками ефективності виробни­цтва та визначаються за методикою ресурсних та витратних показників ефек­тивності виробництва.

Прибуток як економічна категорія являє собою форму частини заново створеної вартості - додаткового продукту.

У залежності від джерел створення та економічної сутності розрізняють наступні види прибутку: прибуток від реалізації продукції чи послуг (транспорт­них та інших), прибуток від фінансової діяльності, прибуток (збиток) від поза­реалізаційних операцій, прибуток від іншої реалізації, балансовий прибуток, чистий прибуток, прибуток, що оподатковується.

Звітність на залізничному транспорті передбачає розрізняти прибуток по основній діяльності чи експлуатаційної діяльності І прибуток від підсобно-допоміжної діяльності.

Крім того, прибуток поділяється за видами перевезень вантажних і паса­жирських, а прибуток від пасажирських перевезень, у свою чергу, враховують за видами пасажирських сполучень (міжнародних, внутрішніх і приміських).

У таблиці 16 наведені звітні дані про динаміку прибутку від вантажних перевезень у цілому по мережі залізниць України і по окремих залізницях.

Із аналізу даних цієї таблиці бачимо, що за період з 1996 по 2003 роки за­гальна маса прибутку збільшилася майже в 5,5 раз при зростанні вантажообігу за цей період 163,3 до 225,3 млрд. т-км чи збільшилася на 37,9%. Із цього мо­жна зробити висновок, що приріст прибутку відбувався в основному за раху­нок збільшення тарифів, якщо не враховувати вплив транзиту зі зміною струк­тури перевезених вантажів і дальності перевезень.

У таблиці 17 наведені звітні дані про динаміку збитків від пасажирських перевезень, які за розглянутий період збільшилися з 929,7 до 1463,3 млн. грн., чи на 57,4% при загальному скороченні пасажирських перевезень з 59,1 до 52,5 млрд. пас-км у 2003 році. У цей час за цей період доходи від пасажирських перевезень збільшилися з 618,5 до 1582,0 млн. грн в 2003 році або в 2,6 рази.За цей період експлуатаційні витрати від перевезень пасажирів збільши­лися з 1541,3 до 3045,3 млн. грн або зросли в 1,98 рази. Із загальної суми збитків від пасажирських перевезень 874,1 млн. грн або 59,7% припадають на переве­зення у внутрішньому сполученні, а 698,5 млн. грн припадає на пасажирські пере­везення в приміському сполученні (див. детальніше в таблицях-додатках).

Пасажирські перевезення в міжнародному сполученні по мережі в цілому в теперішній час є прибутковими, хоча по окремим залізницям (Донецькій та Південній) збиткові (див. в таблицях-додатках).

Прибуток від підсобно-допоміжної діяльності залізниць в 2003 році склав 338,0 млн. грн чи 20% від загальної суми прибутку основної діяльності залізниць.

Звітні дані про сумарний прибуток (з урахуванням збитковості пасажирських перевезень) по мережі в цілому і по окремим залізницям наведені в таблиці 18.

Показник рентабельності транспортної продукції обчислюється як спів­відношення прибутку до повної собівартості транспортної продукції чи послуг від підсобно-допоміжної діяльності. Як правило, рентабельність визначається по мережі і окремим залізницям в цілому, окремо по вантажним і пасажирсь­ким перевезенням, а також рентабельність від підсобно-допоміжної діяльності (див. таблиці 19, 20 і 21, а також таблиць до датки).Рентабельність виробничих фондів визначається як співвідношення балан­сового прибутку до середньої суми вартості основних виробничих фондів і оборотних засобів залізниць за певний період.

Рентабельність (ефективність) власного капіталу визначається як співвід­ношення балансового прибутку до середньої величини власного капіталу. Вла­сний капітал залізниць складається із коштів статутного фонду, інших фондів власних коштів і чистого використаного прибутку. Чистий використаний при­буток являє собою різницю між балансовим прибутком і сумою всіх витрат за рахунок прибутку, включаючи податкові платежі та власні витрати залізниць за визначений період.

Таблиця 16

Прибутки (збитки) залізниць від вантажних перевезень*

Роки 199'
млн. грн % млн. грн % млн. грн % млн. грн %
Усього 514,6 -182,6 987.6 1646,1
Донецька 90,6 17,6 -34,6 19,0 25,4 253,2
Придніпровська ____________ , 110,4 21,5 20,2 - 273,8 27,7 433,8 26,4
Південна 77.4 -25,7 14,1 130,2 13,2
Південно-Західна 95,5 18,6 -1,9 1,04 16,3_, 299,9 _, 18,2
Одеська 73,2 14,2 -21,8 82,6 8,4 245,6 14,9
Львівська 67,5 13,1 -6,2 3,4 136,6 13,8 215,0 13,1

* Прибутки (збитки) без урахування ПДВ.
** 3 урахуванням прибутків (збитків) підприємств Укррефтрансу, Ліски та Укрспецвагону.

Продовження таблиці 16
Роки
млн. грн % млн. грн % млн. грн. % млн. грн %
Усього 1980,5 1765,7** 1964,8** 2818,0**
Донецька 301,6 15,2 21,5 333,0 17.0 445,6 15,8
Придніпровська 416,3 21,0 349,8 19.8 400,5 20.4 589,3 20.9
Південна 402,5 20,3 304,4 17,2 307,3 15,6 426,4 15,1
Південно-Західна 283,5 14,3 204,1 11,6 270,3 13,8 451,9 16,0
Одеська 153,1 7,7 182,9 10,4 239,5 12.3 361,7 12,8
Львівська 452,9 22,9 349,8 411,4 20,9 537,6 19,1

* Прибутки {збитки) без урахування ПДВ.

** 3 урахуванням прибутків (збитків) підприємств Укррефтрансу, Ліски ЦЗС та Укрспецвагону.

Таблиця 17

Збитки залізниць від пасажирських перевезень*

Роки
млн. грн % млн. грн % млн. грн. % млн. грн %
Усього -929,7 -1370,5 -787,3 -1107
Донецька -134,1 14,4 -245,2 17,9 -168,6 21,4 -225,1 20,3
Придніпровська -181,4 19,5 -312,0 22.8 -180,2 22,9 -309,5
Південна -153,7 16,6 -224,8 16,4 -127,4 16,2 -172,5 15,6
Південно-Західна -167,8 -241,8 17,6 -96,3 12,2 -119,7 10,8
Одеська -137,5 14,8 -119,2 8,7 -74,8 9,5 -97,6 8,8
Львівська -155,2 16,7 -227,5 16,6 -140 17,8 -182,6 16,5
Роки (продовження)
млн. грн % млн. грн % млн. грн. % МЛН. грн %
Усього -1829,8 -989,0 -1077,2 100,0 -1463,3 100.0
Донецька -281,5 15,4 -162.0 16,4 -170,5 15,8 219,4 15,0
Придніпровська -390,8 21,4 -219,1 22,2 -241,3 22,4 -318,8 21,8
Південна -304 16,6 -189,8 19,2 -183,8 17,1 237,6 16,2
Південно-Західна -233,9 12,8 -98,8 10,0 -99,3 9.2 -197,5 13,5
Одеська -181,6 9,9 -99,5 10,0 -115,0 10,7 168,0 11,5
Львівська ^38 23,9 -219,8 22,2 -267,2 24,8 -322,0 22,0

* Збитки без урахування ПДВ.

Таблиця18

Прибутки (збитки) від основної діяльності залізниць*

Роки
млн. грн % млн. грн % млн. грн % млн. грн %
Усього 138,6 -976,9 661,8 908,1 100,0
Донецька 83,9 60,5 -164,5 16,8 174,6 26,4 35,4 3,8
Придніпровська 34,6 25,0 -180,4 18,5 175,9 26.6 169,5 18,7
Південна -8,2 -5,9 -189,1 19,4 33,0 5,0 120,4 13,3
Південно-Західна -9,9 -7,1 -183,9 18,8 106,0 16,0 25,9
Одеська -4,8 -3,5 -146,0 14,9 69,6 10,5 218,8 24,1
Львівська 43,0 31,0 -113,0 11,6 102,7 15,5 14,2
Роки (продовження) 2000** 2001** 2002** 2003**
млн. грн % млн. грн % млн. грн % млн. грн %
Усього 318,1 1023,4 1138,7 1687,7 100,0
Донецька 29,1 9,1 249,3 24,3 200,1 17,6 277,9 16,5
Придніпровська 54.9 17,3 180,7 17,6 218,5 19,2 332,6 19,7
Південна 119,8 37,7 140,0 13,7 155,8 13,7 232.2 13,8
Південно-Західна 66,2 20,8 140,8 13,8 210,2 18,4 311,5 18,4
Одеська -1,8 -0,6 116,7 11,4 167,1 14,7 251,0 14,9
Львівська 49,9 15,7 195,9 19,2 187,1 16,4 282,5 16,7

* Прибутки (збитки) без урахування ПДВ.

** 3 2000р. із введенням нових стандартів БО, фінрезультати наводяться тільки з ПДД.

Таблиця 19

Рентабельність перевезень на залізницях (відсотків)

Роки
Усього -10,28 -27,84* 4,57' 10,04* 1,91* 8,97* 9,5і 12,0*
Донецька -6,39 -25,30 9,59 2,50 1,43 13,61 9,3 10,6
Придніпровська -9,25 -26,71 10,58 10,72 1,69 8,1 9,2 12,5
Південна -13,03 -31,36 0,51 13,52 10,03 9,79 9,8 12,8
Південно-Західна -9,23 -25,84 8,82 21,78 4,00 7,1 10,8 13,3
Одеська -10,17 -27,23 1,09 17,11 -2,16 6,09 8,1 10,3
Львівська -14,90 -30,86 -0,60 4,68 1,08 9,5 9,9 12,8

* 3 урахуванням діяльності підприємств Укрефтрансу, Ліски ЦСЗ та Укрспецвагону

Таблиця 20

Рентабельність вантажних перевезень на залізницях, відсотків

Роки
Усього 20,60 -5,13* 35,17* 48,46 40,18 27,55" 28,4* 34,0*
Донецька 18,86 -3,48 41,48 31.27 29,46 29,04 23,2 25,4
Придніпровська 23,55 1,13 49,45 62,55 46,12 30,38 33,1 38,5
Південна 22,31 -0,06 42,92 78,13 77,15 37,56 34,7 42,2
Південно-Західна 21,93 -2,79 40,05 67,55 42,57 20,4 25.8 37,0
Одеська 17,68 -16,77 15,44 38,38 15,59 16,71 19,4 24,0
Львівська 19,17 -2,74 39,90 54,14 57,68 35,28 39,9 45,3
refanui.ostref.ru referatthu.nugaspb.ru rii.deutsch-service.ru referatqdm.nugaspb.ru Главная Страница