Поняття підприємства.

Підприємство – це організаційно-відокремлена й економічно-самостійна ланка господарства, що спеціалізується на виготовленні продукції, виконанні робіт та наданні послуг. Головне завдання підприємства полягає в задоволенні потреб ринку в його продукції або послугах з метою отримання прибутку.

Ознаки підприємства:

1) виробничо-технічна єдність:

· продукція в умовах поділу праці набуває форми товару;

· володіння певним складом виробничих фондів;

· розробка єдиної технічної політики;

2) організаційно-соціальна єдність:

· наявність єдиного трудового колективу;

· управління підприємства одним керівником і адміністрацією;

· наділення підприємства реквізитами і правами юридичної особи;

3) фінансово-економічна самостійність:

· вільний вибір виду діяльності;

· можливість самостійного формування програми діяльності, постачальників, матеріально-технічних та інших ресурсів;

· вільний нойм працівників залежно від власної потреби;

· самостійний розподіл прибутку;

· визначення та обґрунтування форм і розмірів матеріального стимулювання працівників;

· самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Регулюють діяльність підприємств в Україні Закони України та інші законодавчі акти:

- Закон України ’’ Про власність ’’ від 07.02.1991 р.

- Закон України ’’ Про підприємства в Україні ’’ від 27.03. 1991р.

- Господарський кодекс України від 16.01.2003р.,

- Податковий кодекс України від 16.01.2003р.,

що визначають види підприємств, правила їх створення, реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації і т. п.

Діяльність підприємства регулюється статутом і колективним договором підприємства.

Статут – це зібрання правил, що регулює зовнішню і внутрішню діяльність підприємства.

У статуті зазначаються:

Ø назва, місцезнаходження, статут та організаційно-правова форма організації;

Ø предмет, цілі, завдання та основні форми діяльності;

Ø порядок утворення і діяльності органів управління організації;

Ø джерела фінансування та порядок використання майна і коштів ;Ø порядок внесення змін до статуту організації;

Ø порядок реорганізації або ліквідації організації, використання її майна і коштів в разі припинення діяльності;

Ø права і обов’язки працівників організації.

До статуту можуть включатися інші положення, пов’язані з особливостями діяльності організації.

Колективний договір – угода між керівництвом підприємства і трудовим колективом, щорічно переглядається і регулює їх взаємовідносини.

Exercise 7
Украинская философия в своем историческом развитии прошла этап самобытной национальной философии. Какой период ему соответствует?
ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ САМОЛЕТА
Методы оценки экологического потенциала
Мережі типу Ethernet. Загальні відомості.
Розрахунки з використанням векселів і чеків
Водоносность вмещающих пород
Македонский гоплит, IV в. до н. э.
Конституція України
ІІ. Опис приладів і методика вимірювання
ТЕМА 24. Договір страхування
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ (МЕІ)
Организация труда в системе управления предприятием, взаимосвязь и различия организации труда и организации производства
Тема 11. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Административные взы- Меры обеспечения административ-
Минимальное давление в магистрали хвостового вагона грузового поезда.
Состояние шпилек крепления крышки турбины гидроагрегата №2.
Типичные проявления школьной тревожности на различных этапах школьного обучения
Діяльне каяття при вчиненні злочину.
Тема 1. Возбуждение уголовного дела
Особенности токсического действия гемолитиков
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Меры по охране растительности. Растительные ресурсы планеты колоссальны и могут обеспечить существование значительно большего, чем в конце XX в
Главная Страница