Поняття підприємства.

Підприємство – це організаційно-відокремлена й економічно-самостійна ланка господарства, що спеціалізується на виготовленні продукції, виконанні робіт та наданні послуг. Головне завдання підприємства полягає в задоволенні потреб ринку в його продукції або послугах з метою отримання прибутку.

Ознаки підприємства:

1) виробничо-технічна єдність:

· продукція в умовах поділу праці набуває форми товару;

· володіння певним складом виробничих фондів;

· розробка єдиної технічної політики;

2) організаційно-соціальна єдність:

· наявність єдиного трудового колективу;

· управління підприємства одним керівником і адміністрацією;

· наділення підприємства реквізитами і правами юридичної особи;

3) фінансово-економічна самостійність:

· вільний вибір виду діяльності;

· можливість самостійного формування програми діяльності, постачальників, матеріально-технічних та інших ресурсів;

· вільний нойм працівників залежно від власної потреби;

· самостійний розподіл прибутку;

· визначення та обґрунтування форм і розмірів матеріального стимулювання працівників;

· самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Регулюють діяльність підприємств в Україні Закони України та інші законодавчі акти:

- Закон України ’’ Про власність ’’ від 07.02.1991 р.

- Закон України ’’ Про підприємства в Україні ’’ від 27.03. 1991р.

- Господарський кодекс України від 16.01.2003р.,

- Податковий кодекс України від 16.01.2003р.,

що визначають види підприємств, правила їх створення, реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації і т. п.

Діяльність підприємства регулюється статутом і колективним договором підприємства.

Статут – це зібрання правил, що регулює зовнішню і внутрішню діяльність підприємства.

У статуті зазначаються:

Ø назва, місцезнаходження, статут та організаційно-правова форма організації;

Ø предмет, цілі, завдання та основні форми діяльності;

Ø порядок утворення і діяльності органів управління організації;

Ø джерела фінансування та порядок використання майна і коштів ;Ø порядок внесення змін до статуту організації;

Ø порядок реорганізації або ліквідації організації, використання її майна і коштів в разі припинення діяльності;

Ø права і обов’язки працівників організації.

До статуту можуть включатися інші положення, пов’язані з особливостями діяльності організації.

Колективний договір – угода між керівництвом підприємства і трудовим колективом, щорічно переглядається і регулює їх взаємовідносини.

Текст для контрольного читання мовчки
Механизм растворения полимеров.
Тема 3. РИНОК ПРАЦІ
Специфика свойств дисперсных систем. Классификация по дисперсности, агрегатному состоянию, структуре, межфазному взаимодействию.
Объекты Microsoft Access 2000 и Microsoft Access 2002
Циркуляцией вектора напряженности магнитного поля называется интеграл по замкнутому контуру L от скалярного произведения вектора на элемент длина контура
Взаимосвязь услуг и цели путешествия – для гостиниц.
Економічна сутність ПДВ, його фіскальна роль, платники, об’єкт оподаткування.
Тема 8. Деньги. Кредит. Банки
Белорусско-германские отношения.
Становлення туристичного бізнесу
Інформаційні технології у реалізації маркетингових функцій
Аудиторна робота
ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ ТА ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЗВ’ЯЗКІВ ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК НАУКИ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ (АТТЕСТАЦИИ) В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Класс Земноводные. Общая характеристика
Диагностика мотивации психологической активности личности
Меры предосторожности и профилактика заболеваний при работе с компьютером
Найбільша ширина обробки групи зубчастих
ТЕМА 16. ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-ЦЕНТРУ
Тема 3.11. Потенциометрический метод анализа
Маркетинговые коммуникационные обращения
Главная Страница