Затрати на спецодяг.

Зспец.од= (100...120)∙( Nш+Nдоп.р ) (4.32)

Зспец.од= грн

Затрати на винахідництво та раціоналізаторство.

Звин = (100...150)∙ Nш (4.33)

Звин = грн

4.4.18. Інші накладні витрати приймаються в розмірі 3...7% від суми вище перерахованих витрат.

Зінш.=(0,03…0,07)•Ззаг (4.34)

Зінш = грн

Ззаг. = ФОПадм. + Зохр.+ Зосв.+ Зсил.+ Змал.і прис+ Зспец.од+ Звин + Звод (4.35)

Ззаг. = грн

де,

ФОПадм. – входить фонд заробітної плати спеціалістів, молодшого обслуговуючого персоналу, допоміжних робітників

Загальна сума накладних витрат.

Снв= ФОПадм.в.+ Зохр.+ Зосв.+ Зсил.+ Змал.і прис+ Зспец.од+ Звин+ З з.вод+ Зінш + Зтбуд.сп+ Зу+ А; (4.36)

Снв= грн

Визначення рівня накладних витрат

СН.В.∙100

Рн.в.= (4.37)

ЗП вир..роб.

Рн.в.=%

де,

СН.В.- загальна сума накладних витрат, грн.,

ЗП осн.роб. – основна заробітна плата виробничих робітників, грн.,

Розрахунок собівартості ремонту на дільниці

С річ

С1 люд-год=-------, (4.38)

Т р

С1 люд-год= грн

де,

Сріч – річна собівартість ремонту відділення, грн..,

Тр – річна трудомісткість ремонту відділення, з додатковими роботами, люд. год.,

Кошторис затрат на виробництво

№п\п Статті витрат Сума затрат
Матеріали і запасні частини
Електроенергія на технологічні цілі
Амортизація основних фондів
Заробітна плата
Відрахування на соціальне страхування
Інші витрати
Всього

Визначення фінансових показників.

Фінансові результати від господарсько - виробничої діяльності дільниці визначаються згідно з П (С) БОЗ „Звіт про фінансові результати” .

У зв’язку з цим, всі доходи поділяються на операційні, фінансові, доходи та витрати від іншої звичайної діяльності. Результативність діяльності підприємства залежить від багатьох факторів, одним з яких є процес ціноутворення. Ціна, як економічна категорія, є грошовим вираженням вартості товару (послуги). У ціні товару відображені всі витрати на його виробництво та реалізацію. Одночасно, ціна є важливим джерелом доходу підприємства, оскільки містить прибуток.Визначаємо об’єм ремонтуючої продукції.

Qр = Кр.∙ Кз.в. ; (4.39)

Qр = грн

де,

Кр – коефіцієнт, рентабельності характеризує рівень прибуткової діяльності підприємства в цілому, його окремих складових, або продукції і визначають як відношення одержаного підприємством балансового прибутку, або чистого прибутку за аналізований період до величини вкладених, затрачених ресурсів, або до обсягу реалізованої продукції. Рентабельність виробництва – це відносний показник ефективності роботи підприємства, який в загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів);

Кз.в. - кошторис затрат на виробництво.

Кр = 1 + (Р/100) ; (4.40)

Кр =

де,

Р - рентабельність, виражена в відсотках 15…25 %

refaljq.ostref.ru vvv.deutsch-service.ru referatqkt.nugaspb.ru rki.deutsch-service.ru Главная Страница