Забруднення природного середовища.

а)основні види забруднення довкілля. Під забрудненням розуміють надходження до середовища або виникнення в ньому нових, не властивих йому хімічних і фізичних, інформаційних чи біологічних речовин або перевищення в даний момент часу природного середньо багаторічного рівня концентрації названих речовин в середовищі, що часте приводить до негативних наслідків. Природне заб. зумовлене певними природними, як правило катастрофічними причинами (виверження вулканів, тривалі зливи), що відбувається без впливу людини на природні процеси. Антропогенне заб. виникає і результаті господарської діяльності людини, в тому числі її прямого або опосередкованого впливу на склад та інтенсивність природного забруднення. Фізичне заб. пов'язане із зміною фізичних параметрів середовища: температурно-енергетичних, хвильових, радіаційних і т.п. Шумове заб. - перевищення природного рівня шуму та ненормальні зміни звукових характеристик внаслідок роботи транспорту, промислових пристроїв, поведінки людей. Світлове заб. характеризується порушенням прир. освітленості місцевості в результаті дії штучних джерел світла, що може призводити де виникнення аномалій в стані живих організмів. Електромагнітне заб. виникає в результаті зміни електромагнітних властивостей середовища (від лінії електропередач, радіо, телебачення) і призводить до порушення роботи електронних систем в клітинних біологічних структурах живих організмів. Радіоактивне заб. пов'язане з перевищенням природного рівня вмісту в середовищі радіоактивних речовин, що збільшується в біосфері в результаті ядерних вибухів, розвитку атомної енергетики. Біологічне заб. - проникнення в екосистеми та техногенні пристрої організмів, що не властиві їм. Аерозольне заб. являє собою забруднення повітря дрібнодисперсними рідкими та твердими речовинами у вигляді туману та диму. Хімічне заб. відбувається в результаті зміни прир. властивостей середовища, що перевищують середньобагатоорічні коливання кількості певних речовин або ж в результаті проникнення в середовище хімічних речовин, що були відсутні раніше.б)основні джерела забрудненняприр. середовища: Транспорт є стабільним і найпотужнішим джерелом хім. заб. атмосфери та гідросфери, а також шумового заб.. Газоподібні та рідкі відходи пром. виробництва, зокрема таких його галузей як чорна та кольорова металургія, хімічна, нафтохімічна, целюлозно-паперова та деякі підприємства харчової промисловості, найбільше забруднюють атмосферу та гідросферу. Тверді та рідкі комунально-побутові відходи, зокрема сміття, найбільше забруднюють ґрунти, водоймища і ріки. Втрати сировини та готової продукції в процесі видобування, транспортування та переробки в найбільшій мірі негативно впливають на гідросферу та ґрунти.

в)типи забруднень за масштабами: глобальне - коли забруднюючі речовини знаходять повсюдно на планеті незалежно від місця знаходження його джерела; регіональне, при якому забруднюючі речовини знаходяться в межах значних територій (материків, країн, регіонів), але не охоплюють всю планету; локальне - забруднення невеликої, як правило цілісної в прир.-госп. відношенні території (навколо промислового підприємства, населеного пункту, великого водоймища); точкове - від одиничних джерел (труби, неорганізованого одиничного викиду).

Розкажіть про дисидентський рух в радянській Україні у 1960 – 1980ті рр., визначте його значення в контексті процесу українського державотворення.
ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА
Приведите шаблонный синтаксис команды SELECT в SQL, перечислите основные правила, которые необходимо знать программисту для безошибочного использования этой команды
Схема психиатрической истории болезни
E) ограничение свободы хозяйственной деятельности
ГЛАВА 2. РЕШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
Характеристика лба и предсказания судьбы
Президія апеляційного суду
Корпоративные стандарты, действующие в нашей компании.
Переход к доминации хозяйственной модели и смещение центра и флангов
Условия правильности деления понятий
Цитоплазма і цитоскелет. Включення.
Общие признаки института основных прав и обязанностей граждан РФ.
The Renaissance
Краткая характеристика магистратуры
Зовнішній вигляд.
Стаття 2. Державна мова Української РСР.
Разговор 2: о вежливости, о пьянстве на Руси.
А - регистрация электрической активности. Б - регистрация механической активности
Відображення запасів на рахунках бухгалтерського обліку
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРЫЛА.НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫЛА
Вибір цільових ринків
Феминизм как движение женщин за свои права
Главная Страница