Розділ VIII. Земельний обіг Україниди приймають за попереднім погодженням цих питань на сесіях відповідних рад. Покупцями земельних ділянок несільськогосподарського призначення можуть бути:

? громадяни України - суб'єкти підприємницької діяль­ності;

? юридичні особи України.

Земельна ділянка несільськогосподарського призначення може придбаватися одним покупцем, а також кількома покуп­цями у спільну сумісну або у спільну часткову власність.

Земельні ділянки несільськогосподарського призначення продаються покупцям, яким належать об'єкти нерухомого май­на, що розташовані на такій земельній ділянці.

Земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу, щорічно визначаються у переліку, який затверджується радами або уповноваженими ними органами, місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Авто­номної Республіки Крим.

На підставі затвердженого щорічного переліку відповідні місцеві державні органи земельних ресурсів розробляють техн­ічний паспорт кожної земельної ділянки, в якому зазначається її правовий режим, кількісні та якісні характеристики, а також проект її відведення.

Положення про технічний паспорт земельної ділянки не­сільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу, затвер­джується Державним комітетом України по земельних ресурсах.

Громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності та юри­дичні особи України, заінтересовані у купівлі земельних діля­нок несільськогосподарського призначення, подають до відпо­відної сільської, селищної, міської ради або уповноваженого нею органу, місцевої ради або уповноваженого нею органу, місце­вої державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Респуб­ліки Крим заяву (клопотання) установленого зразка.

Зразок заяви (клопотання) та порядок її подання затверд­жуються Кабінетом Міністрів України.


Сільська, селищна, міська рада або уповноважений нею орган, місцева державна адміністрація, Рада міністрів Автоном­ної Республіки Крим у місячний строк від дня надходження заяви (клопотання) приймає рішення про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.Рішення сільської, селищної, міської ради або уповноваже­ного нею органу, місцевої державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим є підставою для укла­дення договору купівлі-продажу земельної ділянки несільсько­господарського призначення між покупцем і продавцем.

Організацію купівлі-продажу земельних ділянок несільсько­господарського призначення здійснюють місцеві державні орга­ни земельних ресурсів.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогоспо­дарського призначення підлягає нотаріальному посвідченню і є підставою для оформлення відповідного державного акта на право власності на цю земельну ділянку.

Вартість земельної ділянки несільськогосподарського при­значення визначається Державним комітетом України по зе­мельних ресурсах або його органами на місцях на підставі екс­пертної грошової оцінки.

Оплата вартості земельної ділянки несільськогосподарсько­го призначення може здійснюватися за згодою сторін із розст­роченням платежу.

Право власності на придбану земельну ділянку виникає після одержання державного акта на право власності на землю, який видається покупцеві за умови сплати ним вартості прид­баної земельної ділянки.

За видачу державного акта на право власності на землю справляється плата в порядку та розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Державний акт на право власності на землю реєструється місцевими державними органами земельних ресурсів. Форму державного акта на право власності на землю затверджує Каб­інет Міністрів України.

Земельне право України


Розділ VIII. Земельний обіг УкраїниКошти, одержані від продажу земельних ділянок несільсько-господарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, у розмірі 90 відсотків зараховуються відповідно до Державного бюджету України або на спеціальні бюджетні рахунки рад, на території яких знаходяться придбані земельні ділянки.

Для компенсації витрат, пов'язаних з організацією продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на рахунки місцевих державних органів земельних ресурсів зара­ховується 10 відсотків вартості проданих земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебували у дер­жавній або комунальній власності.

Спори, що виникають у процесі продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, вирішуються судом або господарським судом у встановленому порядку відповідно до їх компетенції.

Громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності та юри­дичні особи України, які є власниками об'єктів нерухомого майна, в тому числі об'єктів незавершеного будівництва та за­консервованих об'єктів, що приватизовані (відчужені) відпові­дно до законодавства України, подають відповідно заяву та клопотання про купівлю земельних ділянок несільськогоспо­дарського призначення, на яких ці об'єкти розташовані, за зраз­ками згідно з додатками:

? щодо земель комунальної власності - до відповідної сільської, селищної, міської ради або уповноваженого ними органу;

? щодо земель державної власності - до відповідної місце­вої державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

У заяві громадянина України - суб'єкта підприємницької діяльності зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані: серія і номер, ким і коли вида­ний, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної осо­би - платника податків та інших обов'язкових платежів, у кло­потанні юридичної особи України - найменування,


місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код.

До заяви (клопотання) додаються такі документи:

? копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

? договір купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна, що знаходиться на земельній ділянці, або інші документи, що посвідчують право власності на нього;

? державний акт на право постійного користування землею або договір на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди).

У разі придбання земельної ділянки у спільну власність до заяви (клопотання) додається список покупців з визначенням частки земельної ділянки.

Сільська, селищна, міська рада або уповноважений нею орган, місцева державна адміністрація, Рада міністрів Авто­номної Республіки Крим після надходження заяви (клопо­тання) у термін, визначений Указом Президента України від 19 січня 1999 р. № 32, приймає рішення про відмову в про­дажу земельної ділянки несільськогосподарського призначен­ня з таких підстав:

? неподання документів, необхідних для прийняття рішен­ня щодо продажу такої земельної ділянки;

? виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

? стало відомо, що стосовно покупця порушено справу про банкрутство або про припинення діяльності юри­дичної особи.

Рішення про відмову в продажу земельної ділянки не­сільськогосподарського призначення доводиться до відома по­купця у письмовій формі в установлений термін органом, який прийняв рішення.

Рішення про відмову в продажу такої земельної ділянки, а також залишення заяви (клопотання) покупця без розгляду більше місяця може бути оскаржено у судовому порядку.

11і


Земельне право України


Розділ VIII. Земельний o6if. України7. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян

Земельним кодексом України передбачена безоплатна пе­редача земельних ділянок у власність громадян із земель права державної або комунальної власності. Ця передача здійснюєть­ся місцевими державними адміністраціями або органами місце­вого самоврядування в межах їх повноважень.

Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділян­ки, яка знаходиться у його користуванні, подає заяву до відпо­відної місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням його земельної ділян­ки. Зазначена земельна ділянка передається у власність грома­дянину на підставі відповідного рішення цих органів та кадас­трових матеріалів, що підтверджують її розмір.

Громадянин, зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки, яка перебуває в державній або комунальній власності, для цілей, передбачених Кодексом, подає заяву до сільської, селищної, міської ради або до місцевої державної адміністрації за місцезнаходженням земельної ділян­ки. У заяві зазначаються бажані розміри і місце розташування ділянки та мета її використання.

Відповідна сільська, селищна, міська рада чи місцева держав­на адміністрація розглядає заяву і в разі згоди на передачу зе­мельної ділянки у власність дає дозвіл на замовлення проекту її відведення. Склад, зміст проекту відведення земельної ділян­ки та порядок його розгляду і затвердження встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Відповідна сільська, селищна, міська рада чи місцева держав­на адміністрація у місячний строк розглядає проект відведен­ня земельної ділянки та приймає відповідне рішення.

У разі відмови сільської, селищної, міської ради чи місцевої дер­жавної адміністрації у передачі земельної ділянки у власність або залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку. Рішення суду є підставою для розробки проекту відведен-


ня земельної ділянки, перенесення в натуру (на місцевість) і видачі документа, що посвідчує право власності на землю.

Громадяни мають право на безоплатну передачу їм земель­них ділянок права державної або комунальної власності в та­ких розмірах:

? для ведення фермерського господарства - в розмірі зе­мельної частки (паю), визначеної для недержавних сільськогосподарських підприємств, розташованих на те­риторії сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

? для ведення селянського господарства - до 2 га;

? для будівництва і обслуговування житлових будинків у сільських населених пунктах - до 0,25 га, в селищах - до 0,15 га, в містах - до 0,1 га;

? для індивідуального дачного будівництва - до 0,1 га;

♦ для будівництва індивідуальних гаражів - до 0,01 га.

Громадяни, які виявили бажання вести фермерське госпо­дарство, подають до місцевої державної адміністрації, якщо зе­мельна ділянка перебуває в державній власності, або до сільської, селищної, міської ради, якщо земельна ділянка пере­буває в комунальній власності, заяву, підписану головою ство­рюваного фермерського господарства.

У заяві на відведення земельної ділянки зазначаються:

? бажані розмір і місце розташування земельної ділянки;

? кількість членів фермерського господарства;

? відомості про досвід роботи в сільському господарстві і наявність кваліфікації або спеціальної підготовки.

Заяву громадянина про передачу земельної ділянки у власність або надання в оренду відповідна місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада розглядає у місячний строк. У разі їх згоди щодо передачі або надання земельної ділянки грома­дянин замовляє розроблення проекту її відведення.

Проект відведення земельної ділянки погоджується в поряд­ку, визначеному спеціально уповноваженим органом виконав­чої влади з питань земельних ресурсів.


Земельне право України


Розділ VIII. Земельний обіг УкраїниРішення про передачу у власність або надання в оренду земель громадянам для ведення фермерського господарства приймають відповідні місцеві державні адміністрації або сільські, селищні, міські ради у місячний строк.

referatvtr.nugaspb.ru referatqny.nugaspb.ru interesting.halmer.ru referatrqt.nugaspb.ru Главная Страница