ПЕРЕДМОВА

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна фінансова академія


Основи ділового спілкування

Навчально-методичний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Дніпропетровськ – 2013
МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

Основи ділового спілкування

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Дніпропетровськ – 2013


ББК 65.291-21

Ш 95 С 65 Основи ділового спілкування: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» - Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2013. – 71 с.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, контрольні заходи, список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів.

Автори-укладачі: І.З. Шукіс К.О. Сорока - кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії - кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії
Рецензенти: К.В. Комарова - кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії
І.Д. Падерін - доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії
Відповідальний за випуск: Н.І. Редіна - завідувач кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академіїРозглянуто та схвалено

науково-методичною комісією факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол № 2 від 14.06.2013 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 11 від 10.06.2013 р.


ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………………………
1. Програма навчальної дисципліни……………………………………….
2. Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи ………….
3. Контрольні заходи ……………………………………………………….
4. Література ……………………………......................................................


пЕРЕДМОВА

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Основи ділового спілкування» підготовлений з метою надання допомоги студентам в організації самостійної роботи в процесі вивчення теоретичного матеріалу та формування і розвитку компетенцій, необхідних для здійснення професійної діяльності.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Основи ділового спілкування» для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво».

Структурними складовими посібника є:

1. Програма навчальної дисципліни.

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи. В цьому блоці в розрізі кожної теми наводяться план вивчення теми, навчальні цілі, методичні рекомендації до вивчення теми (вони спрямовують процес навчання та чітко визначають, про що саме студенти повинні дізнатися, вивчаючи тему), питання до самоконтролю (вони концентрують увагу студентів на найсуттєвіших питаннях, вказують на найважливіші аспекти теми, допомагають засвоїти матеріал), тести, завдання до самостійного опрацювання окремих питань теми.

3. Контрольні заходи. В цьому блоці надається порядок оцінювання знань, вмінь та навичок студентів на основі результатів поточного контролю за темами та видами роботи (комплексна контрольна робота) та підсумкового контролю (залік).

Цей посібник не є альтернативою підручникам і навчальним посібникам з основ ділового спілкування для отримання фундаментальних знань. Його призначення – допомогти студентам правильно організувати роботу із самостійного вивчення дисципліни. Навчальний посібник призначений для студентів та викладачів.


refankt.ostref.ru van.deutsch-service.ru ubh.deutsch-service.ru wmj.deutsch-service.ru Главная Страница