Стаття 15

Адміністративний комітет

Параграф 1. Адміністративний комітет складається з однієї
третини держав-членів.

Параграф 2. Делегати Комітету й один заступник для кожного з
них, а також головуюча держава-член призначаються на трирічний
період. Склад Комітету на кожний термін визначається з
врахуванням, зокрема, справедливого географічного розподілу.
Заступник делегата Комітету, що став делегатом Комітету протягом
терміну перебування на посаді, повинен призначатися делегатом
Комітету на такий період.

Параграф 3. У разі вільної вакансії, тимчасового позбавлення
права голосу будь-якого делегата або у разі відсутності делегата
на двох послідовних сесіях Комітету, якщо він не представлений
іншим делегатом згідно з параграфом 6, його заступник, призначений
Генеральною асамблеєю, виконує його функції протягом решти
терміну.

Параграф 4. За винятком наведеного в параграфі 3 випадку,
жодна держава-член не може бути у складі Комітету протягом двох
послідовних повних періодів.

Параграф 5. Комітет

a) встановлює свій внутрішній регламент;

b) укладає угоду про штаб-квартиру;

c) встановлює статус персоналу Організації;

d) з врахуванням компетентності кандидатів і справедливого
географічного розподілу призначає керівний склад Організації;

e) встановлює регламент про фінанси і розрахунки організації;

f) затверджує робочу програму, бюджет, звіт про управління та
рахунки Організації;

g) встановлює на основі затвердженого фінансового звіту
остаточні внески держав-членів згідно зі статтею 26, належні за
два минулі календарні роки, а також встановлює суму авансового
внеску, який держави-члени мають сплатити згідно зі статтею 26,
параграф 5 за поточний і наступний календарні роки;

h) визначає завдання Організації, що стосуються всіх
держав-членів або лише деяких з них, а також витрати, що витікають
для цих держав і пов'язані із цими завданнями (стаття 26, параграф
4);i) встановлює суму особливих відшкодувань (стаття 26,
параграф 11);

j) видає спеціальні директиви з перевірки рахунків (стаття
27, параграф 1);

k) затверджує адміністративні функції Організації (стаття 4,
параграф 3) і встановлює особливі внески, належні з відповідної
держави-члена;

l) надає державам-членам звіт про управління, фінансовий
звіт, а також свої рішення і рекомендації;

m) складає звіт про управління, вносить пропозиції стосовно
свого нового складу і повідомляє це державам-членам у зв'язку з
Генеральною асамблеєю, яка повинна визначити його, не пізніше аніж
за два місяці до відкриття засідання;

n) контролює управління Генерального секретаря;

o) слідкує за правильним застосуванням Генеральним секретарем
Конвенції, а також виконанням Генеральним секретарем рішень,
прийнятих іншими органами; для цього Комітет може вживати
будь-яких заходів, необхідних для поліпшення застосування
Конвенції і зазначених вище рішень;

p) висловлює обгрунтовані думки з питань, що можуть
стосуватися діяльності Організації і які надані йому
державою-членом або Генеральним секретарем;

g) вирішує спірні питання, що виникають між державою-членом і
Генеральним секретарем стосовно його функції депозитарію (стаття
36 параграф 2);

r) приймає рішення про прохання щодо призупинення членства
(стаття 40).

Параграф 6. Комітет є правомочним, якщо на ньому представлено
дві третини його делегатів. Один делегат може бути представлений
іншим делегатом; проте жоден делегат не може представляти більше
одного іншого делегата.

Параграф 7. Комітет приймає свої рішення більшістю голосів,
що беруть участь в голосуванні.

Параграф 8. Комітет проводить свої засідання в штаб-квартирі
Організації, крім випадків, коли він приймає інше рішення.

Параграф 9. Голова Комітету

a) скликає Комітет не менше одного разу на рік, або на
прохання чотирьох своїх членів, або Генерального секретаря,

b) направляє членам Комітету проект порядку денного,

c) розглядає, у визначених внутрішнім регламентом Комітету
рамках і на умовах термінові питання, що виникли в період між
сесіями,

d) підписує угоду про штаб-квартиру, передбачену в параграфі
5, пункт "b".

Параграф 10. У рамках своєї компетенції Комітет може доручити
головуючому виконання деяких додаткових доручень.

Консультування і наукова праця
WHAT SKILLS ARE ENGINEERING EMPLOYERS LOOKING FOR?
НАЗНАЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
Поняття конкурентної переваги. Підтримування конкурентних переваг фірми.
Перша допомога потерпілому від аварійно хімічно-небезпечних речовин (АХНР)
Порядок налогообложения прибыли организаций.
История создания Российской Торговой системы и ее назначение
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Прочитайте следующие предложения и выполните задания 8-11
Функції, мета і завдання БЖД
Отработка гласных звуков (занятие 3)
Теорії глобалізації й інтернаціоналізації сучасних фондових ринків
Внутр. и Вн. пол-ка Китая во 2 пол. 17-18 века.
Многоканальные системы связи
Измените слова так, чтобы в середине слова появилась глухая или звонкая согласная, подберите проверочное слово.
Сформулируйте, в чем сущность «шоковой терапии».
Более двух миллионов жителей Запада обучились искусству огнехождения
Основні вимоги до якості молока для переробки, визначення якості молока.
Нормальные формы грудной клетки.
Pitfalls («Подводные камни моделирования»)
декабря — Готовимся к Новогодней фотосессии
СОЛНЕЧНОГО СОБАКЕВИЧА 34 страница
Допустимые и недопустимые уловки в споре.
Главная Страница