Зміст навчальної практики

Зміст навчальної практики відображається у виконанні наступної програми її проходження після чого потрібно письмово оформити отримані результати у звіті.

Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні

Система вищої освіти в Україні та перспективи її розвитку. Входження до Єдиного європейського освітнього простору. Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи. Європейська кредитно-трансферна система (ECTS). Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS з національною системою оцінювання в Україні та ВНЗ. Ступеневість вищої освіти, стисла характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Історія і традиції ВНЗ

Стисла характеристика етапів розвитку ВНЗ та факультетів. Прапор і герб ВНЗ.Формування навчального комплексу ВНЗ. Матеріально-технічна база та її удосконалення.Роль ректорів, викладачів – відомих діячів науки та працівників освіти у розвитку та формуванні сучасного іміджу ВНЗ. Викладачі ВНЗ – ветерани Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) та праці.Нагороди колективу та професорського-викладацького складу ВНЗ. Міжнародні зв’язки. Підготовка іноземних громадян у ВНЗ.

Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджерів у ВНЗ.

Потреби економіки та підготовка управлінців нового типу в Україні. Менеджер як організатор конкретних видів діяльності в організації. Робота менеджерів різних рівнів управління організацією. Типи підприємств, види організацій на ринку товарів та послуг. Роль менеджера у виборі стратегії та розробці тактики управління господарською діяльністю. Розробка, прийняття та реалізація управлінських рішень. Основні завдання, що вирішують менеджери. Перелік професійних назв робіт, які здатні виконувати фахівці за напрямом підготовки «Менеджмент».

WAYS AND MEANS OF EXPRESSING MODALITY IN ENGLISH AND UKRAINIAN
Порядок обчислення і сплати збору
Випишіть професійну лексику із поданого тексту
Инструкции по использованию самоучителя
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Инструментальное обусловливание (метод проб и ошибок)
Облік розрахунків за загальнообовязк.держ.соц.страх.
Загальна і товарознавча класифікація пластмас.
Расчет разветвленных цепей цепочного типа
Назарет, в котором Иисус вырос
Історичні умови розвитку української культури. Процеси національно-культурного відродження.
Антитерористична захист об'єкта.
Правосуб'єктність фізичних осіб - це передбачена нормами права здатність (можливість) осіб бути учасниками правовідношення.
Основные проблемы экономической реформы: демонополизация и приватизация, развитие предпринимательства, финансовая зависимость
Интерпретация результатов оценки 2 часть
Тема 16. Проводящие пути ЦНС
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и используемой системы оплаты труда
Тема 4. Правовой статус субъектов правоотношений в информационной сфере
Рассказывает раба Божия Фотиния (Панченко)-
Глава 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ
Взаимоотношения родителей с детьми-дошкольниками
Характеристика договору страхування.
Главная Страница