Основні терміни

Часткова рівновага — рівновага, що встановилася на окремому ринку.

Загальна рівновага — рівновага, що виникла в результаті взаємодії всіх ринків, коли зміни попиту чи пропозиції на одному ринку впливають на рівноважний стан усіх інших ринків.

Ефект зворотного зв’язку — зміни часткової рівноваги на даному ринку внаслідок змін, що відбулися на суміжних ринках під впливом первинних змін на даному ринку.

Парето-ефективний розподіл ресурсів (благ) — такий розподіл ресурсів (благ), за якого неможливо збільшити виробництво (споживання) будь-якого товару (шляхом перерозподілу) без втрат для виробництва іншого товару (для добробуту іншого споживача).

Діаграма Еджворта — модель, що дозволяє унаочнити зміни розміщення обмежених ресурсів між двома товарами (при виробництві) або між двома благами (при споживанні) і досягнення ефективного розподілу цих ресурсів.

Крива контрактів (виробничих контрактів) — чисельність можливих ефективних варіантів розподілу двох економічних благ між двома споживачами (двох виробничих ресурсів між двома товарами), для яких виконуються умови:

(споживання);

(виробництво).

Крива виробничих можливостей — лінія, що показує всі максимально можливі комбінації виробництва двох товарів за фіксованого використання ресурсів та даного рівня розвитку технології.

Сукупна (зведена) ефективність економічної системи — поняття, що враховує ефективність у виробництві (досягається за мінімізації витрат виробництва), ефективність у споживанні (досягається за максимізації задоволення потреб споживачів) і певний баланс між інтересами виробників та споживачів на ринках.

Причини обмеженої спроможності ринкового регулювання —сукупність передумов і ситуацій, коли дія механізму конкурентних ринків не приводить до максимізації суспільної корисності.

Запитання та завдання для самоперевірки

Б.1. У чому відмінність понять «часткова рівновага» і «загальна рівновага»?

Б.2. Яку роль відіграє ефект зворотного зв’язку в ринковій економіці?

Б.3. Сформулюйте основні положення підходу до поняття «ефективність», запропонованого В. Парето?Б.4. Яким чином учасники обміну двох товарів у моделі Еджворта досягають Парето-ефективного розподілу?

Б.5. Як, використовуючи діаграму Еджворта, можна побудувати криву виробничих можливостей?

Б.6. Доведіть, що тільки за умови панування досконалої конкуренції на всіх ринках можливий ефективний розподіл ресурсів і благ в економічній системі.

Б.7. Наведіть основні перешкоди для досягнення Парето-ефективного розміщення ресурсів і розподілу благ, які існують в реальній економіці.

Б.8. Чи завжди державне регулювання певного ринку, на якому відсутні зовнішні ефекти і монопольна влада, перешкоджає досягненню економічної ефективності?

Б.9. Оцініть правильність висловлювань:

Б.9.1. Якщо ви бажаєте бути економістом-професіоналом, застосовуйте аналіз загальної рівноваги для вивчення будь-яких ринкових проблем.

Б.9.2. У вільній ринковій економіці взаємовигідна торгівля є головною причиною існування всіх ринків.

Б.9.3. Багатії мають надлишок грошей, тому поліпшення за Парето, буде, коли вони побудують житло для тих, хто його не має.

Б.9.4. Доки існують усі взаємопов’язані ринки, непрозорість та недостатня інформація є перешкодою для досягнення Парето-ефективного розміщення ресурсів.

Б.9.5. Монополія не дозволяє досягнути Парето-ефективного розміщення ресурсів з причини скорочення обсягів виробництва.

Б.10. Знайдіть єдино правильну відповідь:

Б.10.1. Під час аналізу часткової рівноваги, якщо попит на яблука змінюється, економісти аналізують вплив цього фактора на:

а) тільки ринок яблук;

б) усі ринки, де яблука є товарами-замінниками;

в) усі ринки, де яблука є ресурсами для виробництва;

г) усі ринки, де зміна ціни на яблука може привести до зміщення кривих попиту або пропозиції.

Б.10.2. Аналіз загальної рівноваги:

а) визначає одночасно ціни на всіх ринках;

б) припускає можливість зворотного зв’язку;

в) корисний при вивченні споріднених ринків;

г) може одночасно розглядати ринки товарів і ресурсів;

д) усі відповіді правильні.

Б.10.3. Якщо розподіл ефективний за Парето:

а) жодна торгівля не може поліпшити становище суб’єктів господарювання;

б) він перебуває на кривій контрактів;

в) обидва економічних агенти перебувають у кращому становищі, ніж на попередніх етапах;

г) а) і б);

д) а), б) і в).

Б.10.4. З нижченаведених виберіть умову загальної рівноваги у виробництві товарів X та Y:

а) гранична норма заміщення товару X товаром Y є однаковою для всіх учасників розподілу;

б) гранична норма трансформації товару Y у товар X дорівнює граничній нормі заміщення товару X товаром Y для всіх учасників обміну;

в) гранична норма технологічного заміщення праці капіталом у виробництві товару X дорівнює граничній нормі технологічного заміщення у виробництві товару Y;

г) гранична норма заміщення товару Х товаром Y для всіх учасників обміну дорівнює відношенню ціни товару Х до ціни товару Y.

Б.10.5. Якщо два споживачі мають однакові граничні норми заміщення одного товару іншим, а також однакові криві байдужості для цих товарів, що є прямими лініями, то крива контрактів між ними на діаграмі Еджворта:

а) є діагональною лінією;

б) є точкою всередині діаграми;

в) збігається зі сторонами діаграми;

г) є всією площиною діаграми.

Б.10.6. Якщо два товари виробляються за умов постійного ефекту від масштабу і підприємство використовує всі ресурси в однакових пропорціях, крива виробничих можливостей для цих товарів:

а) опукла до початку координат;

б) угнута до початку координат;

в) є прямою лінією;

г) не може бути визначена, враховуючи наведену інформацію.

Б.10.7. З точки зору загальної рівноваги, монополіст, який максимізує власний прибуток, досягає:

а) ефективного виробництва, але неефективного розподілу;

б) ефективного розподілу, але неефективного виробництва;

в) ефективного виробництва й ефективного розподілу;

г) ані ефективного виробництва, ані ефективного розподілу.

Б.10.8. Перешкодою для досягнення Парето-ефективної загальної рівноваги у виробництві та в обміні може бути:

а) монополія;

б) монопсонія;

в) забруднення навколишнього середовища;

г) а), б) і в).

Б.11.1. За допомогою діаграми Еджворта покажіть, за яких умов два споживачі з однаковими вподобаннями, тобто — однаковими кривими байдужості, зможуть обмінюватися товарами, що приведе до покращання за Парето. Після цього покажіть, за яких умов вони не будуть зацікавлені вести торгівлю.

Б.11.2. Ромео та Джульєтта люблять один одного, хліб і вино. Джульєтта має 20 пляшок вина та 5 хлібин. Ромео має 30 пляшок вина та 10 хлібин. Для Джульєтти вино та хліб є повними замінниками у співвідношенні одна хлібина за одну пляшку. Для смаків Ромео характерна звичайна, спадна гранична корисність при заміщенні вина хлібом. За початкового розподілу він готовий міняти одну хлібину на дві пляшки вина.

1. Представте за допомогою діаграми Еджворта дану ситуацію і покажіть початковий стан і криві байдужості Ромео та Джульєтти.

2. Чи веде торгівля між Ромео та Джульєттою до поліпшення за Парето?

Б.11.3. У деякому сільськогосподарському районі гранична норма трансформації молока в мед постійна і дорівнює 3 л молока за 1 кг меду, гранична норма заміщення молока медом постійна і дорівнює 2 л молока за 0,5 кг меду. В цьому районі ніхто і ніщо не може впливати на ринкові ціни. Які продукти з перелічених будуть вироблятись і споживатись у даному районі?

Рис. 17.5

Б.11.4. Наведена на рис. 17.5 крива виробничих можливостей показує можливі кількості виробництва рушниць і масла:

Закінчення війни зламало всі плани виробників рушниць. В мирні часи за
10 рушниць можна придбати 5 кг масла.

1. Визначте обсяги виробництв рушниць і масла.

2. Встановіть рівноважну ціну масла в рушницях, використовуючи відношення ціни масла до ціни рушниці.

Б.11.5. Обмежена кількість ресурсів (капіталу — 50 од.; праці — 100 од.) розподіляється між виробництвом товарів А та В. Виробництво товару А описується виробничою функцією QА = K0,5L0,5, а для виробництва товару В характерна функція QВ = K0,2L0,8. Побудуйте (мінімум за трьома точками) криву виробничих контрактів.

vpp.deutsch-service.ru testyi.largereferat.info refapde.ostref.ru refaldf.ostref.ru Главная Страница