ПІДПРИЄМСТВ

Завдання для виконання:

- визначити коефіцієнт зосередження товарного виробництва і на його підставі визначити рівень спеціалізації і диверсифікації, а також виробничий напрям підприємства.

Для визначення територіальної спеціалізації і спеціалізації аграрних підприємств використовують показник структури товарної продукції, який визначається діленням грошової виручки від реалізації певного виду продукції за всіма каналами продажу на загальну суму грошових надходжень господарства і множенням отриманого результату на 100.

Щоб врахувати ступінь розвитку всіх товарних галузей на підприємстві, необхідно визначити і проаналізувати коефіцієнт зосередження товарного виробництва (Кс):

,

де Увi – питома вага i-й галузі в структурі товарної продукції, %;

Ni – порядковий номер i-й галузі в ранжованому ряду, побудованому в порядку убування: перше місце привласнюють галузі з найбільшою питомою вагою в структурі товарної продукції, а останнє – з найменшою.

По коефіцієнту товарного зосередження галузей судять про рівень спеціалізації аграрного підприємства з урахуванням всіх його товарних галузей. Прийнято вважати, що підприємство є багатогалузевим, коли цей коефіцієнт не перевищує 0,20, із слабким рівнем спеціалізації – 0,21 – 0,30, з середнім – 0,31 – 0,40, вище середнього – 0,41 – 0,50, високим – 0,51 – 0,60 і з глибоким – більше 0,60.

Диверсифікація економічний процес, зворотний процесу спеціалізації, тобто диверсифікація це процес багатогалузевого розвитку підприємства, направлений на пом'якшення економічних ризиків від можливих втрат при роботі спеціалізованого господарства в умовах ринку.

Коефіцієнт зосередження товарного виробництва характеризує диверсифікацію підприємства. При цьому диверсифікація має тенденції зворотні спеціалізації, тим нижче рівень диверсифікації.

Після таблиці повинні бути зроблені короткі висновки. У завершальному коментарі до питання обґрунтувати пропозиції по виробничому напряму підприємства.

Таблиця 12Склад і структура товарної продукції за 2 роки

№ п/п Найменування 20__ р. 20__ р. Номер в ранжованому ряду в звітному році, Ni Ув* (2*Ni–1)
тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага (Ув), %
Зернові – всього Код 0020 0020 /0212*100
Соняшник Код 0040 0040/ 0212*100
Овочі Код 0070 0070/ 0212*100
….
Всього по рослинництву Код 0010 0010/ 0212*100 X X
Молоко Код 0180 0180/ 0212*100
М'ясо ВРХ Код 0140 0140/ 0212*100
М'ясо свиней Код 0150 0150/ 0212*100
М'ясо овець Код 0160 0160/ 0212*100
М'ясо птиці Код 0170 0170/ 0212*100
Шерсть овець Код 0190 0190/ 0212*100
Яйця Код 0200 0200/ 0212*100
Всього по тваринництву Код 0130 0130/ 0212*100 X X
Всього по господарству Код 0212 X ∑1,2,3,4,6,7,8,9,10 11,12

Вихідні дані: форма № 50 с/г, графа 7

У висновках слід зробити порівняння обсягів реалізації за роками в абсолютному та відносному виразі. Далі слід вказати, який вид продукції має найбільшу питому вагу в кожному році і пояснити зміни. Розрахувати коефіцієнт спеціалізації в звітному році.

Питання 5: РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ

Завдання для виконання:

- визначити рівень рентабельності по валовому і операційному прибутку;

- розрахувати рівень виробничої собівартості і собівартості реалізованої продукції;

- проаналізувати рівень рентабельності продажів і дати економічну оцінку цінової конкурентоспроможності окремих видів продукції.

Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства, який в загальному вигляді визначається як процентне співвідношення прибутку і витрат.

Таблиця 13

Рівень рентабельності товарної продукції рослинництва

№п/п № графи Показники Види продукції рослинництва
зернові - всього озима пшениця соняшник овочі всього за галуззю
№ коду
1. Кількість реалізованої продукції, ц 20 ___ р. Х
20 ___ р. Х
2. Виручка від реалізації, тис. грн. 20 ___ р.
20 ___ р.
3. 7/4* Ціна реалізації 1 ц продукції, грн. 20 ___ р. Х
20 ___ р. Х
4. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 20 ___ р.
20 ___ р.
5. 6/4* Собівартість 1 ц, грн. 20 ___ р. Х
20 ___ р. Х
6. 7-6 Валовий прибуток (+), збиток (-), тис. грн. 20 ___ р.
20 ___ р.
7. (7-6)/6 *100 Рівень рентабельності виробництва, % 20 ___ р.
20 ___ р.
8. (7-6)/7 *100 Рівень рентабельності продажів, % 20 ___ р.
20 ___ р.

Вихідні дані: форма № 50 с/г

У висновках слід проаналізувати за кожним видом продукції зміну ціни, собівартості одиниці продукції, валового прибутку (збитку), рівня рентабельності виробництва та продажів в абсолютному та відносному виразі.

Таблиця 14

Рівень рентабельності товарної продукції тваринництва

№п/п № графи Показники Види продукції тваринництва
молоко м'ясо ВРХ м'ясо свиней м'ясо овець всього за галуззю
№ коду
1. Кількість реалізованої продукції, ц 20 ___ р. Х
20 ___ р. Х
2. Виручка від реалізації, тис. грн. 20 ___ р.
20 ___ р.
3. 7/4* Ціна реалізації 1 ц продукції, грн. 20 ___ р. Х
20 ___ р. Х
4. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 20 ___ р.
20 ___ р.
5. 6/4* Собівартість 1 ц, грн. 20 ___ р. Х
20 ___ р. Х
6. 7-6 Валовий прибуток (+), збиток (-), тис. грн. 20 ___ р.
20 ___ р.
7. (7-6)/6 *100 Рівень рентабельності виробництва, % 20 ___ р.
20 ___ р.
8. (7-6)/7 *100 Рівень рентабельності продажів, % 20 ___ р.
20 ___ р.

Вихідні дані: форма № 50 с/г

У висновках слід проаналізувати за кожним видом продукції зміну ціни, собівартості одиниці продукції, валового прибутку (збитку), рівня рентабельно тости виробництва та продажів в абсолютному та відносному виразі.

Питання 6: АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Завдання для виконання:

- визначити показники ліквідності і платоспроможності;

- на їх основі провести оцінку фінансової стійкості підприємства;

- проаналізувати показники рентабельності в цілому по підприємству;

- обґрунтувати вірогідність банкрутства.

property.radioritual.ru referatthy.nugaspb.ru way.deutsch-service.ru refaood.ostref.ru Главная Страница