Розділ 21

пеку для суспільства і потребує тримання в психіатричному закладі в умовах суворого нагляду.

Якщо суд не визнає за необхідне застосування примусового заходу медичного характеру, він може передати особу на піклування родичам або опікунам з обов’язковим лікарським наглядом (ч. 6 ст. 94 КК).

Примусові заходи медичного характеру застосовуються без вказівки на тривалість перебування в психіатричних закладах. Таке лікування має триватися до видужання або зміни ступеня тяжкості захворювання, коли особа перестає бути небезпечною для себе або інших осіб.

Виходячи з того, що примусові заходи медичного характеру засто- совуються до осіб, які страждають на психічні захворювання різного ступеня тяжкості, то, очевидно, що з часом під дією різних обставин, зокрема під впливом лікування, психічний стан особи може змінитися, вона навіть може цілком видужати. Тому в ст. 95 КК передбачено умо- ви, за яких примусові заходи медичного характеру можуть бути про- довжені, змінені або взагалі припинені. Ці питання вирішуються тіль- ки судом за заявою представника психіатричного закладу (лікаря- психіатра), який надає особі психіатричну допомогу. До заяви дода- ється висновок комісії лікарів-психіатрів, яким обґрунтовано необхід- ність продовження, зміни або припинення застосування конкретного примусового заходу медичного характеру. Цей висновок дається на основі обов’язкового, не рідше одного разу в шість місяців, огляду особи, до якої застосовані примусові заходи медичного характеру.

Якщо підстави для припинення чи зміни цих заходів відсутні, то представник психіатричного закладу (лікар-психіатр) направляє до суду заяву про необхідність продовжити застосування примусового заходу медичного характеру на строк, що не може перевищувати шес- ти місяців. Остаточне рішення про продовження, зміну або скасування примусових заходів медичного характеру приймає суд.

Відповідно до частин 3 та 4 ст. 95 КК у разі припинення застосу- вання примусових заходів медичного характеру можливі три різних наслідки:1) якщо припинення відбувається через зміну психічного стану особи на краще, суд може передати її на піклування родичам або опі- кунам з обов’язковим лікарським наглядом;

2) якщо припинення відбувається через видужання осіб, які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до постанов- лення вироку, то такі особи підлягають покаранню на загальних засадах;


3) якщо припинення відбувається через видужання осіб, які захво- ріли на психічну хворобу під час відбування покарання, то вони можуть підлягати подальшому відбуванню покарання.

§ 2. Примусове лікування

Примусове лікування може бути застосоване судом, незалежно від призначеного покарання, до осіб, які вчинили злочини та страж- дають на захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб (ст. 96 КК).

Підставою застосування примусового лікування є: сукупність таких умов: 1) засудження особи за вчинений злочин до покарання;

2) наявність у неї хвороби, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб. Це можуть бути, наприклад, туберкульоз, венеричні захворюван- ня та ін. Відповідно до п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 7 «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування» алкоголізм та наркоманія до таких хвороб не належать, оскільки є со- ціально небезпечними захворюваннями.

У разі призначення покарання у виді позбавлення волі або обме- ження волі примусове лікування здійснюється за місцем відбування покарання. При призначенні інших видів покарання примусове ліку- вання проводиться в спеціальних лікувальних закладах.

Контрольні запитання

1. Що таке примусові заходи медичного характеру?

2. До яких осіб застосовуються примусові заходи медичного характеру?

3. Які підстави застосування примусових заходів медичного характеру передбачено КК?

4. Які види примусових заходів медичного характеру перед- бачено законом?

5. Що таке примусове лікування та які підстави його застосу- вання?

6. Яка мета примусових заходів медичного характеру?

7. Яка відмінність між примусовими заходами медичного ха- рактеру та примусовим лікуванням?


Розділ ХХІІ

E) Прикладные, транспортные, сетевые
Error Management
Стаття 8. Основні функції Головного контрольно-ревізійного управління України і контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі
КАРЛОС ПОСЫЛАЕТ ВЕДЬМУ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ МНЕ ПЕРЕЕХАТЬ
ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Забезпечення задоволення претензій кредиторів за рахунок реалізації майна підприємства-банкрута.
Міцнення шляхом пластичного деформування.
Проста речовина
Их метаболическое превращение и выделение
Засоби спілкування вчителя фізичної культури з учнями
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «РН-Пурнефтегаз»
Глава 9. Основные принципы нейропсихологической диагностики
Преувеличенное чувство собственной значимости
Учет расчетов предприятия с бюджетом по налогам и сборам общий режим налогообложения и специальные налоговые режимы.
Перша допомога при ушкодженні м'яких тканин, суглобів і кісток
Організація охорони та оборони базового табору
Поняття та суть міжнародних стратегій.
Профессиональное консультирование. ' Как видно из схемы, в течение профессиональной деятель­ности личность сталкивается с тремя основными кризисами
Фазовые превращения при кристаллизации сплавов
Место педагогики в системе наук
Die Metonymie.
Основные параметры редукторов
Основные макроэкономические проблемы.
Главная Страница