Розділ 21

пеку для суспільства і потребує тримання в психіатричному закладі в умовах суворого нагляду.

Якщо суд не визнає за необхідне застосування примусового заходу медичного характеру, він може передати особу на піклування родичам або опікунам з обов’язковим лікарським наглядом (ч. 6 ст. 94 КК).

Примусові заходи медичного характеру застосовуються без вказівки на тривалість перебування в психіатричних закладах. Таке лікування має триватися до видужання або зміни ступеня тяжкості захворювання, коли особа перестає бути небезпечною для себе або інших осіб.

Виходячи з того, що примусові заходи медичного характеру засто- совуються до осіб, які страждають на психічні захворювання різного ступеня тяжкості, то, очевидно, що з часом під дією різних обставин, зокрема під впливом лікування, психічний стан особи може змінитися, вона навіть може цілком видужати. Тому в ст. 95 КК передбачено умо- ви, за яких примусові заходи медичного характеру можуть бути про- довжені, змінені або взагалі припинені. Ці питання вирішуються тіль- ки судом за заявою представника психіатричного закладу (лікаря- психіатра), який надає особі психіатричну допомогу. До заяви дода- ється висновок комісії лікарів-психіатрів, яким обґрунтовано необхід- ність продовження, зміни або припинення застосування конкретного примусового заходу медичного характеру. Цей висновок дається на основі обов’язкового, не рідше одного разу в шість місяців, огляду особи, до якої застосовані примусові заходи медичного характеру.

Якщо підстави для припинення чи зміни цих заходів відсутні, то представник психіатричного закладу (лікар-психіатр) направляє до суду заяву про необхідність продовжити застосування примусового заходу медичного характеру на строк, що не може перевищувати шес- ти місяців. Остаточне рішення про продовження, зміну або скасування примусових заходів медичного характеру приймає суд.

Відповідно до частин 3 та 4 ст. 95 КК у разі припинення застосу- вання примусових заходів медичного характеру можливі три різних наслідки:1) якщо припинення відбувається через зміну психічного стану особи на краще, суд може передати її на піклування родичам або опі- кунам з обов’язковим лікарським наглядом;

2) якщо припинення відбувається через видужання осіб, які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до постанов- лення вироку, то такі особи підлягають покаранню на загальних засадах;


3) якщо припинення відбувається через видужання осіб, які захво- ріли на психічну хворобу під час відбування покарання, то вони можуть підлягати подальшому відбуванню покарання.

§ 2. Примусове лікування

Примусове лікування може бути застосоване судом, незалежно від призначеного покарання, до осіб, які вчинили злочини та страж- дають на захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб (ст. 96 КК).

Підставою застосування примусового лікування є: сукупність таких умов: 1) засудження особи за вчинений злочин до покарання;

2) наявність у неї хвороби, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб. Це можуть бути, наприклад, туберкульоз, венеричні захворюван- ня та ін. Відповідно до п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 7 «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування» алкоголізм та наркоманія до таких хвороб не належать, оскільки є со- ціально небезпечними захворюваннями.

У разі призначення покарання у виді позбавлення волі або обме- ження волі примусове лікування здійснюється за місцем відбування покарання. При призначенні інших видів покарання примусове ліку- вання проводиться в спеціальних лікувальних закладах.

Контрольні запитання

1. Що таке примусові заходи медичного характеру?

2. До яких осіб застосовуються примусові заходи медичного характеру?

3. Які підстави застосування примусових заходів медичного характеру передбачено КК?

4. Які види примусових заходів медичного характеру перед- бачено законом?

5. Що таке примусове лікування та які підстави його застосу- вання?

6. Яка мета примусових заходів медичного характеру?

7. Яка відмінність між примусовими заходами медичного ха- рактеру та примусовим лікуванням?


Розділ ХХІІ

Договоримся, «парочки» обозначать так, как показано на схеме.
Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента
Глава 16. Приемы психической саморегуляции (коррекции) стресса. различную температуру тела, длительно задерживать дыхание, спокойно и без последствий переносить воздействие различ­ных экстремальных факторов
Яркие представители русского искусства рубежа 19-20 вв. М.А. Врубель, В.А.Серова, И.Е.Репин.
Навчання ТП у КНУ Тараса Шевченко (1965–2012) та філії МФТІ (2000–2012)
Ареал, места обитания и особенности культивирования
Терміни переогляду інвалідів
Додаток 2. Алюміній та сплави на основі алюмінію
Проверка и оценка доказательств в уголовном процессе.
Тема 2.2. Техніка працевлаштування через Інтернет і соціальні мережі
Понятие и сущность земельной собственности
Индуктивная логика как методология социальных наук. Проблема метода
Оцінка кредитоспроможності інвестора і позичальника
Модель групи, центрованої на клієнті
Рух точки по колу. Кутова швидкість і кутове прискорення
Фінансове забезпечення соціальної сфери
Самоорганізація як ґрунтовний процес природи та її антиентропійна спрямованість
Класифікація водоростей
Психографика печатного рекламного текста
Замкнені СМО
Тема 5. Контроль якості знань у вищій школі
Общая длительность защиты одной работы – не более 30 минут.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОКИС
Главная Страница