Сутність та етапи становлення світової системи господарства.

Світове господарство являє собою сукупність націо­нальних економік і особливої сфери суспільно-виробничих зв'язків, що ви­ходять за територіальні межі окремих країн, - міжнародних економічних відносин.

Суть світового господарства визначається тим універсальним зв'язком між національними господарствами, який забезпечує їхню реальну єдність на основі міжнародного поділу праці, науково - технічної і вироб­ничої торгівлі, валютних і кредитних відносин, тобто міжнародними еко­номічними відносинами.

Міжнародні економічні відносини являють собою систему господар­ських відносин між різними країнами світу. Важливими елементами цієї системи є:

1) міжнародне науково-технічне і виробниче співробітництво;

2) вивіз капіталу і міжнародний кредит;

3) світова торгівля;

4) міграція робочої сили;

5) міжнародні валютні відносини.

Світове господарство склалося на початку XX століття у результаті тривалого історичного процесу, багатовікової еволюції продуктивних сил, поглиблення міжнародного поділу праці, поступового і неухильного вклю­чення економік у загальну систему світових господарських зв'язків, що стало наслідком розвитку суспільного виробництва.

Економічні основи світового господарства, що закладаються у сфері обігу, починають виявлятися вже на етапі творення місцевого ринку, пов'я­заному з першим великим суспільним поділом праці, що збігається у часі з мідним, бронзовим та раннім періодом залізного віку.

Другий великий суспільний розподіл праці зумовив появу грошової форми вартості та вихід торговельного обміну за межі місцевого ринку на рівень регіонального.

Третій великий суспільний поділ праці, що полягав у відокремленні торгівлі від землеробства та ремесла, сприяв подальшому залученню різно­манітних господарських одиниць до товарообміну, і як наслідок, зумовив перерос­тання регіональних ринків у регіонально-світові.

Формування світового господарства ілюструють три стадії станов­лення і розвитку класичного підприємництва в промисловості економіч­но більш розвинутих країн:1) підприємницька проста кооперація: від зародження підприємництва у промисловості і до сер. XVI ст.;

2) мануфактурне виробництво: XVI - XVIII ст.;

3) велике машинне виробництво: XVIII - XX ст.;

Світове господарство кінця XIX — 20-х років XX ст. характе­ризується історичним протистоянням двох систем:

1) ринкової (капіталістичної);

2) командно-адміністративної (соціалістичної).

Усього в переважно ринковій системі світового господарства в сере­дині 80-х років було понад 160 країн, у тому числі понад ЗО індустріальне розвинутих. У країнах, що розвиваються, проживало 3/4 населення, вони займали понад 4/5 території і на них припадало лише 18,5 % сукупного ва­лового продукту усіх країн переважно ринкової системи.

У країнах централізовано керованої економіки, яким належало понад 40 % промислового виробництва усіх країн світу, в 70-80 роках почалося активне поглиблення суперечностей, що спричинило фактично руйнацію соціалістичної системи і переорієнтацію на ринкові відносини.

У країнах розвинутої ринкової економіки подальшого розвитку набу­ла соціалізація суспільства, що відбилося у високому ступені задоволення матеріальних і духовних потреб населення.

Показники оцінки ліквідності, що використовуються банками України
Субъект террористического акта.
Исполнение постановлений о назначении административных наказаний.
Условие работы выходного вала
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Показники стійкого розвитку суспільства.
Правила проведения аудита логистики
Анализ норм и нормативов по труду
Гемоглобин. Его разновидности и функции
На языке стрессов с человеком говорит его собственная жизнь.
Экология, природопользование и охрана окружающей среды
Ограничения, налагаемые личностью
Вида товарищества по своду законов Российской империи
К югу от границ валдайского оледенения
Семинар 31. Философские проблемы медицины.
ТЕМА: Помещение для откорма крупного рогатого скота на 256 голов.
Банки, їх види та функції. Небанківські фінансові установи.
Підготовка радіостанцій до роботи
Characteristics
Какой из перечисленных максимальных сроков содержания под стражей предусмотрен УПК?
Цифрові фазометри
Интеграционные объединения в Африке.
Доходы и расходы организаций. Выручка от реализации продукции, направления ее использования.
Главная Страница