Методи навчання

1. Пояснювально-ілюстративний, або інформаційно-рецептивний: розповідь, лекція, пояснення, робота з підручником, демонстрація картин, кінофільмів тощо.

2. Репродуктивний: відтворення дій щодо застосування знань на практиці.

3. Проблемний виклад матеріалу, що вивчається.

4. Частково-пошуковий, або евристичний метод.

5. Дослідницький метод.

Методи контролю

Поточний контроль:тестування, усне та письмове фронтальне опитування, фронтальна перевірка виконання домашнього завдання.

Підсумковий контроль:іспит.

Критерії оцінювання:

Оцінка “відмінно” виставляється студенту, який систематично працював протягом семестру, показав під час іспиту різнобічні і глибокі знання програмного матеріалу, вміє вільно виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїв основну та знайомий з додатковою літературою, усвідомив взаємозв’язок окремих розділів дисципліни, їхнє значення для майбутньої професії, виявив творчі здібності у розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу, виявив здатність до самостійного оновлення і поповнення знань.

Оцінка “добре” виставляється студенту, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, що рекомендована програмою, показав стійкий характер знань з дисципліни і здатний до їх самостійного оновлення і поповнення у ході подальшого навчання.

Оцінка “задовільно” виставляється студенту, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання, справляється з виконання завдань, передбачених програмою, допустив окремі похибки у відповідях на іспиті і при виконанні іспитових завдань, але володіє необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом викладача.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не виявив достатніх знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може без допомоги викладача використати знання при подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками самостійної роботи.

Эндогенно-органический синдром
Реализация системы принятия решений в табличном процессоре
Структура таблиць бази даних «Рух товару».
Лоббизм – это целенаправленное воздействие групп интересов на власть, чтобы защитить свои интересы.
Безстрокові і термінові вклади (депозити). Ощадні вклади.
Основні етапи економічного аналізу.
Створення 3D-модели з елементами скруглення і фасками
Юридическая наука и ее основные направления
Кореспонденція рахунків з обліку результатів інвентаризації бланків суворого обліку
Динамика социальной перцепции.
Понятие и виды объектов гражданских прав
Унікальність людського буття полягає в тому, що задоволення життєвих потреб недостатньо не лише для щастя, але навіть для психічного здоров’я.
Висновки
Анализ и управление объемом производства и реализации продукции
Тема 3. Рынок – экономическая основа коммерческой деятельности предприятия.
Під впливом яких процесів виникає кавітаційне руйнування
До суперсегсентних одиниць належать передусім наголос та інтонація.
Камни мочеиспускательного канала
Входження України під протекторат Росії
Понятие о группах и коллективах
Каким образом будут отмывать краску от тела и одежды? Легко ли она смывается или покрашенные вещи придется выбросить?
Характеристики
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства
Главная Страница