Методи навчання

1. Пояснювально-ілюстративний, або інформаційно-рецептивний: розповідь, лекція, пояснення, робота з підручником, демонстрація картин, кінофільмів тощо.

2. Репродуктивний: відтворення дій щодо застосування знань на практиці.

3. Проблемний виклад матеріалу, що вивчається.

4. Частково-пошуковий, або евристичний метод.

5. Дослідницький метод.

Методи контролю

Поточний контроль:тестування, усне та письмове фронтальне опитування, фронтальна перевірка виконання домашнього завдання.

Підсумковий контроль:іспит.

Критерії оцінювання:

Оцінка “відмінно” виставляється студенту, який систематично працював протягом семестру, показав під час іспиту різнобічні і глибокі знання програмного матеріалу, вміє вільно виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїв основну та знайомий з додатковою літературою, усвідомив взаємозв’язок окремих розділів дисципліни, їхнє значення для майбутньої професії, виявив творчі здібності у розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу, виявив здатність до самостійного оновлення і поповнення знань.

Оцінка “добре” виставляється студенту, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, що рекомендована програмою, показав стійкий характер знань з дисципліни і здатний до їх самостійного оновлення і поповнення у ході подальшого навчання.

Оцінка “задовільно” виставляється студенту, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання, справляється з виконання завдань, передбачених програмою, допустив окремі похибки у відповідях на іспиті і при виконанні іспитових завдань, але володіє необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом викладача.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не виявив достатніх знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може без допомоги викладача використати знання при подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками самостійної роботи.

Способы удаления шлама из скважины.
The Alveoli and Gas Exchange
VISOLCALCE
Работа при малых избытках воздуха.
Правила визначення ваги вантажів
Здійснення психологічного впливу на окрему особу
Б. Нужна ли для России свободная купля-продажа сельскохозяйственных земель?
ЗАЩИТА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ГОРМОНАМИ
Київська історична школа та її вплив на розвиток історичного краєзнавства у другій половині XIX - на початку XX ст.
Контрольні запитання
Эволюция бухгалтерского учёта
Аспекты и формы конкретизации задач, решаемых в процессе физического воспитания
Двухтактный усилитель низких частот
Общая сумма переменных затрат - Скм
Основные виды деятельности. Подробное описание бизнеса компании. Деловая репутация.
Припинення і призупинення міжнародних договорів
Розглянемо найбільш важливі з них.
Системой защиты государственной тайны
Політика зайнятості
Защита ответчика против обеспечительных мер
Вопрос 31. Прибыль строительной организации в условиях рынка: источники получения, направления распределения.
Острая артериальная непроходимость: классификация, способы диагностики, лечение, профилактика.
Характеристика учебно–методических комплектов по обучению грамоте.
Главная Страница