Лекція 7

План

1. Відмінність споживчих товариств від організацій та підприємств інших форм власності.

2. Цілі, завдання, порядок утворення, членство, органи управління і контролю, права та обов'язки членів спілок спо­живчих товариств. Закон України "Про споживчу кооперацію" і статут споживчого товариства про взаємовідносини споживчих товариств з їх спілками.

Питання 1. Відмінність споживчих товариств від організацій та підприємств інших форм власності

Найбільш суттєві відмінності кооперативних (непри­буткових) і господарських (підприємницьких) товариств у світовій економіці слід розглянути в нижчеподаній таблиці.

Ознака Кооперативні форми господарювання Підприємницькі форми господарювання
Соціальні цілі Взаємодопомога, само­допомога й економічний самозахист від різнома­нітних посередників, різні соціальні програми для членів і громади Немає
Економічні цілі Скорочення витрат членів, забезпечення членів необхідними товарами та послугами Отримання при­бутку власниками від надання послуг клієнтам
Статус Неприбуткова органі­зація Підприємницька організація
Організаційна форма Кооператив Акціонерне това­риство, товариство з повною, додатко­вою чи обмеженою відповідальністю
База членства Створюється на основі певної спільноти людей, об'єднаної професій­ною, територіальною чи іншою ознакою Учасниками мо­жуть бути люди, яких об'єднує ли­ше бажання отри­мати прибуток від участі в товаристві
Управління Демократичне. Кожен член має право одного голосу, незалежно від суми його вкладу в кооператив Управління (кіль­кість голосів) про­порційне частці в статутному капіталі або кількості акцій
Власники Всі члени кооперативу, незалежно від часу вступу. Кількість влас­ників не є фіксованою чи обмеженою Засновники та ак­ціонери. Кількість фіксується в мо­мент заснування та обмеження певною величиною
Клієнти Виключно члени-власники кооперативу Як правило, особи, які не є власни­ками кооперативу
Розподіл результатів діяльності Пропорційно користу­ванню послугами коопе­ративу (повернення "перебраних коштів") Пропорційно вкла­деному капіталу
Законодавче регулювання Кооперативне законодавство Підприємницьке законодавство
Державна підтримка У вигляді звільнення від податків та надання пільгових кредитів Як правило, лише у вигляді створення сприятливого зако­нодавчого середо­вища

Питання 2. Цілі, завдання, порядок утворення, член­ство, органи управління і контролю, права та обов'язки членів спілок споживчих товариств. Закон України "Про спо­живчу кооперацію" і статут споживчого товариства про взаємовідносини споживчих товариств з їх спілкамиКооперативи та їх об'єднання формують систему кооперативних організацій.

Розрізняють споживчі спілки, які є об'єднаннями спожив­чих товариств, та спілки, що є об'єднаннями спілок: перші - це кооперативи другого рівня, другі - кооперативи третього рівня.

Створивши власну систему, кооперативи економічно міц­ніють, ефективніше працюють і спроможні витримувати конку­ренцію з іншими.

Нині в Україні система споживчої кооперації, що склалася ще з 30-х років, має такі ступені:

І - споживчі товариства

II - районні споживчі спілки споживчих товариств

III - обласні (республіканські) споживчі спілки споживчих товариств та

Центральна спілка споживчих товариств України

Основними цілями і завданнями райспоживспілок є:

а) сприяння розвитку споживчої кооперації, виконання делегованих їй споживчими товариствами повноважень і функ­цій, координація діяльності споживчих товариств, а також роз­виток власної господарської діяльності для задоволення потреб
членів споживчих товариств і населення в товарах народного споживання та послугах;

б) розвиток кооперативної демократії, пропаганда коопе­ративного руху, організаторська робота щодо залучення насе­лення у члени споживчих товариств, забезпечення дотримання прав членів споживчих товариств;

в) збереження майна споживчої кооперації, забезпечення захисту інтересів і майнових прав споживчих товариств, у т.ч. у випадку їх банкрутства, надання їм юридичної, консультаційної та іншої допомоги; представлення їх інтересів у державних, судових органах, органах місцевого самоврядування;

г) захист прав та інтересів членів споживчих товариств і обслуговуваного населення як споживачів щодо забезпечення їх якісними товарами та послугами;

ґ) розвиток мережі торговельних, виробничих, заготі­вельних та інших підприємств; співпраця з органами державної виконавчої влади і сільськогосподарськими товаровиробниками у створенні інфраструктури аграрного ринку;

д) забезпечення ефективності господарсько-фінансової діяльності, підвищення продуктивності праці працівників, їх соціальний захист шляхом збереження і створення нових робочих місць, упровадження нових технологій та передового досвіду, організація трудового суперництва, підготовка і пере­підготовка кадрів.

Член райспоживспілки має право:

а) брати участь через своїх представників (делегатів конференції, членів Ради) в управлінні справами райспожив­спілки, обговоренні та прийнятті рішень з усіх питань її діяльності;

б) вносити на розгляд і обговорення конференції, зборів Ради і Правління райспоживспілки питання, спрямовані на покращання діяльності споживчої кооперації, аналізувати недоліки в роботі її органів і службових осіб та вимагати їх
усунення;

в) користуватися організаційним, соціальним і правовим захистом райспоживспілки;

г) бути засновником (співвласником) будь-якого підпри­ємства, споживспілки;

ґ) на частку в майні райспоживспілки;

д) вимагати у необхідних випадках скликання позачер­гової конференції, зборів Ради райспоживспілки;

е) одержувати від виборних органів і службових осіб апарату райспоживспілки інформацію з будь-якого питання її діяльності, за винятком тієї, що пов'язана з комерційною таємницею;

є) оскаржувати конференції та Раді райспоживспілки дії її правління і Ревізійної комісії, які порушують його права й інтереси.

Член райспоживспілки зобов 'язаний:

а) виковувати вимоги статуту райспоживспілки, укла­дених угод, виконувати рішення її конференції, Ради, Правління;

б) подавати у встановленому порядку фінансову та статистичну звітність про свою діяльність;

в) берегти і примножувати майно споживчої кооперації, не допускати безгосподарного і недбалого користування ним;

г) скликати у разі необхідності, на вимогу Правління райспоживспілки, загальні збори (збори уповноважених) членів споживчого товариства;

ґ) сплачувати членські внески, проводити відрахування райспоживспілці коштів на фінансування витрат з виконання делегованих райспоживспілці повноважень і функцій. Розміри, порядок і строки внесення членських внесків, відрахувань визначаються за рішенням зборів Ради райспоживспілки. Членство в райспоживспілці є добровільним.

Прийняття у члени райспоживспілки проводиться її радою або Правлінням з наступним затвердженням рішення Правління зборами Ради.

Для вступу до райспоживспілки споживче товариство подає відповідну заяву, копію рішення свого вищого органу управління про вступ до райспоживспілки та свій статут.

Споживче товариство стає членом райспоживспілки після сплати ним у повному обсязі вступного внеску, розмір якого визначається за рішенням зборів ради райспоживспілки.

Вищим органом управління райспоживспілки є конфе­ренція спілки споживчих товариств району, що правомочна

розглядати і вирішувати будь-які питання діяльності райспоживспілки.

Запитання для самоперевірки

1. Назвіть основні суттєві відмінності кооперативних форм господарювання від підприємницьких.

2. Які основні цілі та завдання має районна спілка спо­живчих товариств?

3. Які права мають члени райспоживспілки?

4. Який порядок вступу до райспоживспілки?

5. Який вищий орган управління районної, обласної та центральної спілок?

refamrd.ostref.ru uch.deutsch-service.ru referatwph.nugaspb.ru rmb.deutsch-service.ru Главная Страница