Аналіз рівня економічної безпеки підприємства

Рівень ЕБП оцінюється на підставі інтегрального критеріюзі зважуванням і сумуванням окремих функціональних критеріїв, які розкриваються шляхом порівняння (зіставлення) величини загрози економічної безпеки та ефективності заходів її запобігання.

Аналіз і оцінку ЕБП проводять у такій послідовності:

- виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів, що визначають ЕБП (за кожною з функціональних складових);

- аналіз і оцінка ступеня їх впливу;

- розрахунок узагальнюючих показників ЕБ для кожної з функціональних складових;

- розрахунок інтегрального показника економічної безпеки підприємства;

розробка комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня ЕБП та оцінка їх ефективності.

Оцінка фінансової складової ЕБздійснюється за такими показниками фінансової стійкості:

+ чи – Ес – надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів, необхідних для формування запасів та покриття витрат, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства;

+ чи – Ен – надлишок (+) або нестача (-) загальної кількості оборотних коштів.

+ - Ес = Ес - Z

+ - Еm = (Ес + Кm) - Z

+ - Ен = (Ес + Кт + Кt) – Z

Z – сума запасів;

Ес – сума власних оборотних коштів підприємства;

Кт – середньо- і довгострокові кредити та позики;

Кt – короткострокові кредити та позики.

Залежно від значень оціночних показників можна виділити області фінансової стійкості та визначити рівні фінансової безпеки підприємства:

-абсолютна фінансова стійкість – Ес> або = 0; Ем >або=0; Ен>або =);

-нормальна ФС і нормальний РБ: Ес=0; Ем=0; Ен=0;

-хитливий фінансовий стан і нестабільний РБ:Есабо =0; Ен>або=0;

-критичний ФС і критичний РБ: -Ес<0; Емабо = 0;

-кризовий ФС і кризовий РБ: Ес<0; Ем<0; Ен<0.

Оцінка інтелектуальної та кадрової складової ЕБПздійснюється за такими показниками:

- плинність працівників високої кваліфікації;

кількість працівників, що звільнились

загальна кількість працівників даної кваліфікації;- питома вага інженерно-технічних працівників і науковців у чисельності працюючих;

- показник винахідницької (раціоналізаторської) активності:

кількість винаходів (пропозицій)

кількість працюючих або інженерно-технічних працівників.

- показник освітнього рівня (питома вага осіб, що мають вищу (спеціальну) освіту, відповідно до профілю діяльності підприємства, чисельності працюючих і т.ін.).

Ці та інші аналогічні показники (коефіцієнти) порівнюють з показниками інших підприємств або аналізують у динаміці (при цьому враховують економічні показники діяльності аналізованого і порівнювального підприємств).

Значення сіх показників зводять в інтегральний (за методом відстаней):

- кількість показників;

- відносна оцінка і-го показника;

- вага і-го показника.

Величина розраховується таким чином:

- якщо переважає більше значення показника – як відношення значення і-го показника до найбільшого значення показника (коефіцієнта) з усієї кількості порівнюваних підприємств (або за весь аналізований період, якщо є дані, що характеризують у динаміці тільки одне підприємство);

- якщо переважає менше значення показника – як відношення найменшого значення показника (коефіцієнта) з усієї кількості порівнюваних підприємств (або за весь аналізований період, якщо є дані, що характеризують у динаміці тільки одне підприємство) до значення і-го показника.

Аналогічні розрахунки виконуються для всіх порівнюваних підприємств (періодів часу).

Після цього визначається середнє значення інтегрального показника для ринку (або для конкретного підприємства за ряд років).

В наступному визначається середнє значення інтегрального показника для ринку (або для конкретного підприємства за ряд років).

За відхиленнями фактичних значень від середнього можна оцінити рівень інтелектуальної (кадрової) складової економічної безпеки:

Пі < Псер. – високий рівень безпеки;

Пі > Псер - низький рівень безпеки;

0,7 Псер < або = 1,3Псер - середній рівень безпеки.

Оцінку рівня технологічної складової економічної безпекиможна виконати (аналогічно попередній складовій) за показниками. Що характеризують технологічний потенціал і технологічну безпеку підприємства:

- рівень прогресивності технологій (відношення кількості використаних прогресивних сучасних технологій (нарівні кращих серед підприємств, що працюють на конкретному ринку) до загальної їх кількості на підприємстві);

- рівень прогресивності продукції (відношення кількості наіменувань нових прогресивних видів продукції (на рівні кращих зразків серед підприємств, що працють на конкретному ринку) до загальної їх кількості);

- рівень технологічного потенціалу (частка технічних і технологічних рішень на рівні винаходів у загальній кількості нових рішень, застосованих у виробничому процесі).

Рівень силової складової ЕБ можна оцінювати на основі оцінки імовірності, реалізації загроз заподіяння- шкоди здоров’ю (фізичному та психологічному);

- репутації та матеріальному благополуччю керівництва та провідних спеціалістів підприємства;

- заподіяння шкоди майну підприємства.

Цю ймовірність може бути розраховано:

об’єктивно –як частоту негативних впливів у минулому та поточному періодах;

або

суб’єктивно – методом експертних оцінок.

... Необхідно враховувати можливий збиток внаслідок реалізації загроз.

Рівень силової складової ЕБ може бути визначений на підприємстві:

Види і форми комунікацій.
The jet of red light, his own Stunning Spell, bounced back at him. Harry scrambled back behind the fountain and one of the goblin’s ears went flying across the room.
Організаційні структури реалізації інновацій
Прочитайте, вставляя пропущенные приставки.
Глава 83. Подземелье "Лесной сад". Часть 3
Нормативно-правовые акты и судебная практика
Які бувають небезпеки за часом прояви?
ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Методичні рекомендації
Види скорочень
Освіта та наукові знання Київської Русі
Договоры транспортной экспедиции и перевозки.
В чем заключается цель антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов?
Тема 10. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ школьников
Характеристика достоинств и недостатков описанного метода неразрушающего контроля
Размышления о системах и моделях.
Загальні відомості.
Источники формирования основного капитала
Guess the word from its explanation.
Приклад 11.
Клавіатура.
Охарактеризуйте розвиток Київського Політехнічного Інституту. Дайте оцінку науковим досягненням вчених КПІ в умовах розгортання науково-технічної революції.
Complete these sentences to make true sentences about the story. Put the verbs in brackets into the Past Continuous tense
Главная Страница