Аналіз рівня економічної безпеки підприємства

Рівень ЕБП оцінюється на підставі інтегрального критеріюзі зважуванням і сумуванням окремих функціональних критеріїв, які розкриваються шляхом порівняння (зіставлення) величини загрози економічної безпеки та ефективності заходів її запобігання.

Аналіз і оцінку ЕБП проводять у такій послідовності:

- виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів, що визначають ЕБП (за кожною з функціональних складових);

- аналіз і оцінка ступеня їх впливу;

- розрахунок узагальнюючих показників ЕБ для кожної з функціональних складових;

- розрахунок інтегрального показника економічної безпеки підприємства;

розробка комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня ЕБП та оцінка їх ефективності.

Оцінка фінансової складової ЕБздійснюється за такими показниками фінансової стійкості:

+ чи – Ес – надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів, необхідних для формування запасів та покриття витрат, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства;

+ чи – Ен – надлишок (+) або нестача (-) загальної кількості оборотних коштів.

+ - Ес = Ес - Z

+ - Еm = (Ес + Кm) - Z

+ - Ен = (Ес + Кт + Кt) – Z

Z – сума запасів;

Ес – сума власних оборотних коштів підприємства;

Кт – середньо- і довгострокові кредити та позики;

Кt – короткострокові кредити та позики.

Залежно від значень оціночних показників можна виділити області фінансової стійкості та визначити рівні фінансової безпеки підприємства:

-абсолютна фінансова стійкість – Ес> або = 0; Ем >або=0; Ен>або =);

-нормальна ФС і нормальний РБ: Ес=0; Ем=0; Ен=0;

-хитливий фінансовий стан і нестабільний РБ:Есабо =0; Ен>або=0;

-критичний ФС і критичний РБ: -Ес<0; Емабо = 0;

-кризовий ФС і кризовий РБ: Ес<0; Ем<0; Ен<0.

Оцінка інтелектуальної та кадрової складової ЕБПздійснюється за такими показниками:

- плинність працівників високої кваліфікації;

кількість працівників, що звільнились

загальна кількість працівників даної кваліфікації;- питома вага інженерно-технічних працівників і науковців у чисельності працюючих;

- показник винахідницької (раціоналізаторської) активності:

кількість винаходів (пропозицій)

кількість працюючих або інженерно-технічних працівників.

- показник освітнього рівня (питома вага осіб, що мають вищу (спеціальну) освіту, відповідно до профілю діяльності підприємства, чисельності працюючих і т.ін.).

Ці та інші аналогічні показники (коефіцієнти) порівнюють з показниками інших підприємств або аналізують у динаміці (при цьому враховують економічні показники діяльності аналізованого і порівнювального підприємств).

Значення сіх показників зводять в інтегральний (за методом відстаней):

- кількість показників;

- відносна оцінка і-го показника;

- вага і-го показника.

Величина розраховується таким чином:

- якщо переважає більше значення показника – як відношення значення і-го показника до найбільшого значення показника (коефіцієнта) з усієї кількості порівнюваних підприємств (або за весь аналізований період, якщо є дані, що характеризують у динаміці тільки одне підприємство);

- якщо переважає менше значення показника – як відношення найменшого значення показника (коефіцієнта) з усієї кількості порівнюваних підприємств (або за весь аналізований період, якщо є дані, що характеризують у динаміці тільки одне підприємство) до значення і-го показника.

Аналогічні розрахунки виконуються для всіх порівнюваних підприємств (періодів часу).

Після цього визначається середнє значення інтегрального показника для ринку (або для конкретного підприємства за ряд років).

В наступному визначається середнє значення інтегрального показника для ринку (або для конкретного підприємства за ряд років).

За відхиленнями фактичних значень від середнього можна оцінити рівень інтелектуальної (кадрової) складової економічної безпеки:

Пі < Псер. – високий рівень безпеки;

Пі > Псер - низький рівень безпеки;

0,7 Псер < або = 1,3Псер - середній рівень безпеки.

Оцінку рівня технологічної складової економічної безпекиможна виконати (аналогічно попередній складовій) за показниками. Що характеризують технологічний потенціал і технологічну безпеку підприємства:

- рівень прогресивності технологій (відношення кількості використаних прогресивних сучасних технологій (нарівні кращих серед підприємств, що працюють на конкретному ринку) до загальної їх кількості на підприємстві);

- рівень прогресивності продукції (відношення кількості наіменувань нових прогресивних видів продукції (на рівні кращих зразків серед підприємств, що працють на конкретному ринку) до загальної їх кількості);

- рівень технологічного потенціалу (частка технічних і технологічних рішень на рівні винаходів у загальній кількості нових рішень, застосованих у виробничому процесі).

Рівень силової складової ЕБ можна оцінювати на основі оцінки імовірності, реалізації загроз заподіяння- шкоди здоров’ю (фізичному та психологічному);

- репутації та матеріальному благополуччю керівництва та провідних спеціалістів підприємства;

- заподіяння шкоди майну підприємства.

Цю ймовірність може бути розраховано:

об’єктивно –як частоту негативних впливів у минулому та поточному періодах;

або

суб’єктивно – методом експертних оцінок.

... Необхідно враховувати можливий збиток внаслідок реалізації загроз.

Рівень силової складової ЕБ може бути визначений на підприємстві:

referatqlg.nugaspb.ru refaoiu.ostref.ru referatwdr.nugaspb.ru referatwga.nugaspb.ru Главная Страница