Джерела банківського права: конституційні норми та норми спеціальних законів

Джерела БП становлять багаторівне­ву систему нормативних актів та інших джерел права.

- КУ (Стаття 99.Грошовою одиницею України є гривня.Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України. Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням.Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом.)

закони й постанови ВРУ (ЗУ «Про дер­жавне регулювання ринку цінних паперів в Україні», ЗУ «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань», ЗУ «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», «Про застосування векселів в господарському обороті України») та ін.

ЦКУ - розділ 71 «Про позику, кредит і банківський вклад», розділ 72 «Про банківський рахунок», розділ 73 «Про факторинг», розділ 74 «Про розрахунки», а також ГКУ (гл. 35).

Закони, які мають вищу юридичну силу і охоплюють най­більш важливі питання, що виникають у банківській сфері: ЗУ «Про банки і банківську діяльність», який визначає правові основи існування банків, порядок створення й основні принципи їх діяльності, встановлює правову природу взаємовідносин з клієнтами та їхній захист, ЗУ «Про НБУ», який регу­лює правовий статус НБУ, його функції, повноваження, основи взаємовідносин з вищими органами держави, мережу і порядок його роботи.

Підзаконні нормативні акти:

1. Укази ПУ та постанови КМУ (Укази ПУ «Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України», «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» ; Постанови КМУ «Про затвердження Порядку накладення арешту на цінні папери», «Про затвердження порядку участі держави у капіта­лізації банків».

2. Нормативні акти міністерств, державних комітетів, що стосу­ються сфери банківської діяльності, а також нормативні акти НБУ - Постановою Правління НБУ затверджено Інструкцію про касові операції в банках Украї­ни; постановою Правління НБУ -Правила ви­користання готівкової іноземної валюти на території України; на­казом Міністерства фінансів та Міністерства економіки України затверджено Порядок виписування та пога­шення простих векселів, що видаються вітчизняними нафтопере­робними заводами у разі поставки на ці заводи нафти суб’єктами підприємницької діяльності - резидентами.Нормативні акти, прийняті асоціаціями та господарюючими суб’єктами (рішення Асоціації комерційних банків та локальні акти - статути комер цінних банків, установчі договори, положення про філії, представ­ництва).

Міжнародні звичаї, які склалися в міжнародній практиці (Уніфіковані правила та звичаї МТП для документарних акредитивів у редакції 1993 р., Уніфіковані прави­ла МТП за інкасо в редакції 1995 р)

rja.deutsch-service.ru url.deutsch-service.ru referatqce.nugaspb.ru referatwkr.nugaspb.ru Главная Страница