IV. ВИБІР КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Кожний студент виконує контрольне завдання, що складається з двох теоретичних питань та восьми задач, які вибираються згідно варіата. Варіанти контрольних завдань і відповідного номера контрольних питань приведені в таблиці 4.1.

Номер варіанта вибирається згідно списку студентів академічної групи, або за двома останніми цифрами номеру залікової книжки студента. Якщо дві останні цифри складають число більше 20, то вони підсумовуються і відповідне число приймається як номер варіанта. Спосіб вибору варіантів контрольного завдання вказує викладач, який проводить практичні заняття.

Таблиця 4.1.

Варіант Номер питання Варіант Номер питання
10 1, 21 2, 22 3, 23 4, 24 5, 25 6, 26 7, 27 8, 28 9, 29 10, 30 20 11, 31 12, 32 13, 33 14, 34 15, 35 16, 36 17, 37 18, 38 19, 39 20, 40

V Вимоги до обсягу, оформлення і термінів виконання контрольних завдань

Контрольні завдання виконуються в машинописній або рукописній формі на листах формату A4, записи ведуться чітким почерком і акуратно, сторінки повинні бути пронумеровані, а зазначений список використаної навчальної, нормативної і довідкової літератури достатнім. Наприкінці роботи проставляється дата й особистий підпис студента. Відповідь на кожне з контрольних питань займає в середньому 5 - 10 сторінок (машинописний текст 1,5 міжрядкових інтервалів). На кожному аркуші повинні бути береги: ліворуч не менше 30 мм, зверху і знизу – по 20 мм, праворуч – 10 мм. При виконанні контрольних завдань із використанням комп'ютера в текстовому редакторі WORD 6.0, та вищих версій використовується одиничний інтервал. На титульному листі необхідно зазначити кафедру, що забезпечує навчання по відповідній дисципліні (кафедра «Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності» ), прізвище, ім¢я студента, номер навчальної групи, курс, номер залікової книжки та посада та прізвище викладача, який приймає контрольну роботу. Виконане контрольне завдання повинно бути подане на кафедру вчасно, згідно термінів, визначених викладачем.

referatqmm.nugaspb.ru referattra.nugaspb.ru natural.upsref.ru refamdr.ostref.ru Главная Страница