Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // ВВР України. – 2005. – № 35–36; 37. – Ст. 446.

Г

Гласність і відкритість адміністративного процесу.1. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання в адміністративному суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів розгляду справи. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в адміністративному суді інформації про дату, час і місце розгляду своєї справи та ухвалені в ній судові рішення. 2. Кожен має право знайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом. 3. Розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом. 4. Розгляд справи в закритому судовому засіданні проводиться з додержанням усіх правил адміністративного судочинства. Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності – експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки. 5. Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні. 6. Під час судового розгляду справи в судовому засіданні забезпечується повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. 7. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, встановленому Кодексом. 8. Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб’єктами владних повноважень. 9. Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення.На здоров’я населення
Частотний коефіцієнт передачі узгодженого фільтра. Фізична інтерпретація роботи узгодженого фільтру.
Организация обслуживания рабочих мест
Проблема аниматизма. Какова сущность и особенность мифологии как исторически первого типа мировоззрения? Дайте, пожалуйста, обоснование Вашего взгляда на этот вопрос.
Тема 1.5 Глобальні виклики людства
Види і властивості радіоактивних випромінювань
РАЗВИТИЕ АКТИВНО-ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ (ЗЛОБЫ)
Творчество Александра Петровича Сумарокова.
Розвиток Панами в 2004-2012 рр.
Методика 7. Тест «Исследование уровня субъективного контроля» (УСК)
Варіант 1. ( А-І )
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Формационный подход к анализу исторического развития. Общественно-экономическая формация, её структура и роль в познании общественных явлений.
Получение взятки (ст. 290 УК РФ). 62. Дача взятки (ст. 291 УК РФ).
R 15 10 Выбор и утверждение кандидатов.
Мост Алькантара (зодчий Гай Юлий Лацер, 105-106 гг.)
Взаимодйствие спроса и предложения. Цена равновесия
Облік грошових коштів у касі
ГРУПИ ЗМІШАНИХ НАПОЇВ ТА ТЕОРІЯ ЇХ БУДУВАННЯ
History of house journals
Показатели выпуска фирм. Закон убывающей отдачи.
Универсального магазина ООО СП «Золотое кольцо»
Поняття затрат у проектному аналізі
Главная Страница