Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // ВВР України. – 2005. – № 35–36; 37. – Ст. 446.

Г

Гласність і відкритість адміністративного процесу.1. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання в адміністративному суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів розгляду справи. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в адміністративному суді інформації про дату, час і місце розгляду своєї справи та ухвалені в ній судові рішення. 2. Кожен має право знайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом. 3. Розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом. 4. Розгляд справи в закритому судовому засіданні проводиться з додержанням усіх правил адміністративного судочинства. Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності – експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки. 5. Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні. 6. Під час судового розгляду справи в судовому засіданні забезпечується повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. 7. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, встановленому Кодексом. 8. Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб’єктами владних повноважень. 9. Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення.Translate the sentences from Russian into English using the vocabulary list of Unit 2.
Потужність насоса. Коефіцієнт корисної дії.
Определение потребной мощности и выбор электродвигателя
Контрольная работа № 2 (итоговый тест) (модуль 5)
Теоретичні основи методики ФЕМУ у дітей
Електроди порівняння в методі потенціометрії
Проблема «доказів буття Бога».
Стадия жизненного цикла товара
Прочие расходы по обычным видам деятельности
Суп-пюре из фасоли и чечевицы
Теория иитенциональности (по Бюлер)
Фармакологический справочник по современным противозачаточным препаратам как импортного, так и отечественного производства.
Вимірювання основних параметрів чотириполюсників
Кліринг і розрахунки на ринку цінних паперів
Визначення опорних реакцій трьохшарнірної арки
Установіть відповідність між національними меншинами України та районами їхнього компактного проживання, що позначені на картосхемі буквами.
Что может учитываться в составе
Лекарственные средства, применяемые при аллергических реакциях замедленного типа
Дотичні до кривих другого порядку
Предмет и задачи исторической науки.
Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються
Специфіка філософського осмислення дійсності. Предмет і функції філософії.
Резонансы в цепях однофазного синусоидального тока
Главная Страница