Аналіз часткових показників ефективності використання трудових ресурсів в Косівському УЕГГ

Показники і характеристики плинності кадрів безпосередньо віддзеркалюють оновлення кадрів, вдосконалення системи управління, зміну потреб та інтересів працівників під впливом зміни їх рівня життя. У процесі функціонування робочої сили відбуваються зміни і розвиток самих працівників: нагромаджується професійний та виробничий досвід, підвищується рівень звань, вдосконалюються фізичні здібності. Невідповідність рівня розвитку працівника на даному робочому місці, погані виробничі умови, неправильне оцінювання праці знижує зацікавленість у праці і виникає потреба у переході на інше місце роботи.

Таким чином, доцільно вивчити плинність кадрів в Прикарпатському УБР, щоб оцінити рівень організаційного, економічного і соціального розвитку підприємства. Для аналізу визначаємо основні показники та коефіцієнти плинності кадрів за формулами (2.8-2.11) і розрахунки заносимо в таблицю 3.20, а динаміку показників руху, зобразимо графічно на рисунку 3.7.

Таблиця 3.20 - Вихідні дані для розрахунку показників руху кадрів по підприємству за 2010-2014 роки

Показник Роки Відхилення 2014 року від 2010 року
абс. %
Прийнято на підприємство, осіб -20 - 86,96
Вибуло з підприємства, осіб, в т. ч.: -203 - 59,53
за власним бажанням -19 - 63,33
за станом здоров'я -12 - 63,16
вихід на пенсію та ін.причини -39 - 69,64
закінченням терміну договору -26 - 70,27
скороченням штатів -103 - 54,21
за порушення трудової дисципліни -4 - 44,44
Всього працівників, осіб -5 -14,29Використовуючи вихідні дані, проведемо розрахунок показників руху кадрів в Прикарпатському УБР.

Таблиця 3.21 - Показники руху кадрів в Прикарпатському УБР за 2010-2014 роки

Показник Роки Фактичне значення Абсолютний приріст Темпи росту, % Темпи приросту, %
ланц. баз. ланц. баз. ланц. баз.
Коефіцієнт обороту по найму, % 0,53 - - - - -
1,5 0,97 0,97 283% 283% 183,00 183,00
0,86 -0,64 0,33 57% 162% - 43,00 62,00
0,61 -0,25 0,08 71% 115% - 29,00 15,00
0,44 -0,17 -0,09 72% 83% - 28,00 - 17,00
Коефіцієнт обороту по звільненню, % 15,05 - - - - -
14,1 -0,95 -0,95 94% 94% -6 -6
9,22 -4,88 -5,83 65% 61% -35 -39
9,31 0,09 -5,74 101% 62% -91 -38
8,73 -0,58 -6,32 94% 58% -6 -42

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
ДР.ЕКПз.ІПО – 23.00.00.000 ПЗ
Загальний коефіцієнт обороту, %

27,05 - - - - -
42,1 15,05 15,05 156% 156%
24,22 -17,88 -2,83 58% 90% -42 -10
19,31 -4,91 -7,74 80% 71% -20 -29
15,73 -3,58 -11,32 81% 58% -19 -42
Коефіцієнт плинності, % 30,4 - - - - -
24,38 -6,02 -6,02 80% 80% -20 -20

Продовження таблиці 3.

15,35 -9,03 -15,05 63% 50% -37 -50
13,43 -1,92 -16,97 87% 44% -13 -56
11,32 -2,11 -19,08 84% 37% -16 -63

Для проведення аналізу зазначених показників визначимо їх динаміку та зобразимо її графічно на рисунку 3.8.

Рисунок 3.8 – Динаміка показників руху кадрів в Прикарпатському УБР за 2010-2014 роки

Досліджуючи показники руху кадрів, можна зробити такі висновки: коефіцієнт плинності кадрів змінюється стрибкоподібно. В 2004 році він зріс в динаміці на 34,3% порівняно з 2003 роком і склав 8,42%. В 2005 році цей показник зменшився до 6,41%, тобто знизилася кількість працівників, які звільнились за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни із 23 у 2004 році до 17 у 2005 році. В 2006 році коефіцієнт плинності зростає до 7,09%, тобто порівняно з 2005 роком зріс на 15,56%, а порівняно з 2003 роком - на 13,06%. У 2007 році коефіцієнт плинності кадрів зріс до свого максимального значення протягом аналізованого періоду і склав 10,16%.

Коефіцієнт вибуття кадрів зростав протягом аналізованого періоду. У 2004 році порівняно з 2003 роком він зріс на 14,54% і склав 10,99%. У 2005 році порівняно з 2004 роком коефіцієнт вибуття кадрів скоротився на 11,3%, а порівняно з 2003 роком зріс на 1,6% і склав 9,75%. У 2006-2007 роках коефіцієнт вибуття кадрів зростав і у 2006 році склав 9,93%, а у 2007 році - аж 14,75%. Таке зростання у 2007 році пов'язано з тим, що у 2007 році відбулося значне скорочення працівників - 12 осіб, і кількість звільнених працівників склала 45 особи.

Коефіцієнт прийому кадрів зріс у 2004 році порівняно з 2003 роком на 20,54%. У 2006 році коефіцієнт прийому кадрів склав 18,096% в зв'язку з тим, що у цьому році було прийнято на роботу 51 осіб. У 2007 році порівняно з 2006 роком коефіцієнт прийому кадрів зменшився на 16,61%, а порівняно з 2003 роком зріс на 45,97% і склав 15,08%.

На підприємстві число прийнятих працівників переважає над числом звільнених, про що свідчить додатне значення показників обороту кадрів. Але у 2006 році коефіцієнт обороту різко зріс, про що свідчить динаміка цього показника. Так коефіцієнт обороту зріс порівняно з 2003 роком на 1005,14%, а порівняно з 2005 роком - на 351,84%. Це пов'язано з тим, що число прийнятих працівників різко зросло аж до 51 осіб., а число звільнених працівників склало 28 осіб.

Причини звільнення працівників є об'єктивними і суб'єктивними, а саме: виходи на пенсію, прийняття в ряди збройних сил, за порушення трудової дисципліни, за власним бажанням та інші. Але основною причиною звільнень, як уже зазначалось, є скорочення обсягів виробництва, зменшення державного фінансування, що тягне за собою скорочення кадрів. Проаналізуємо структуру причин звільнень працівників, використовуючи таблицю 3.20.

Таблиця 3.20 – Структура причин звільнення працівників Косівського УЕГГ за 2003-2007 роки

Показники Роки
Звільнено за рік, люд. в т.ч., осіб
- за власним бажанням, осіб 61,54 70,00 59,26 64,29 66,67
- за прогули та порушення трудової дисципліни, осіб 3,85 6,67 3,70 7,14 2,22
- скорочення, осіб 30,77 20,00 29,63 25,00 26,67
- інші ( перевід, служба в лавах армії, у зв'язку з смертю, тимчасова робота, угода сторін), осіб 3,85 3,33 7,41 3,57 4,44

Отже, як бачимо, найбільший відсоток складають причини звільнення за власним бажанням, а саме: у 2003 році - 61,54%, у 2004 році - 70%, у 2005 році -59,26%, у 2006 році - 64,29% і у 2007 році - 66,67%.

Другою основною причиною звільнення працівників є скорочення. Так у 2003 році було звільнено в зв'язку з скороченням 8 осіб., у 2004 році - 6 осіб., у 2005 році - 8 осіб., у 2006 році - 7 осіб., у 2007 році - 12 осіб. У структурі причин звільнень скорочення складають у 2003 році 30,77%, у 2004 році - 20 %, у 2005 році - 29,63%, у 2006 році - 25%, у 2007 році - 26,67%.

Зобразимо дану структуру графічно на рисунку 3.9.

Рисунок 3.8 - Структура причин звільнення працівників в Косівському УЕГГ за 2003-2007 роки

На інші причини звільнення, а саме перевід, служба в лавах армії, у зв'язку з смертю, тимчасова робота, угода сторін припадає у 2003 році 3,85%, у 2004 році -3,33%, у 2005 році - 7,41%, у 2006 році - 3,57%, у 2007 році - 4,44%.

Майже таку саму питому вагу складають звільнення за прогули та порушення трудової дисципліни - у 2003 році - 3,85%, а у 2004 році - 6,67%, у 2005 році -3,7%, у 2006 році - 7,14%, у 2007 році - 2,22%.

Аналізуючи зміну кадрового потенціалу управління потрібно і доцільно провести аналіз використання робочого часу для виявлення його перевитрат та втрат. Для цього скористаємось формулами 2.12-2.18. Вихідні дані і результати розрахунку занесемо в таблицю 3.24.

Таблиця 3.24 - Аналіз фонду робочого часу в Косівському УЕГГ за 2003-2007 роки

Показник Роки
1 Фонд робочого часу, всього, людино-годин
2 Відпрацьовано, всього
з них надурочно
Невідпрацьовано, всього
В тому числі:
- щорічні відпустки
- тимчасова непрацездатність
- навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством
- неявки з дозволу адміністрації
- відпустки з ініціативи адміністрації
- неявки з переведенням на скорочений робочий день
-прогули
3 Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб
4 Номінальний фонд робочого часу одного працівника, год 254,3 254,5 251,5 252,6 253,8
5 Реальний фонд робочого часу одного працівника, 6 днів 251,2 249,2 248,2 249,6 250,3
7 Номінальна тривалість робочого дня,год. 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99

Знайдемо питому вагу окремих показників від загального значення фонду робочого часу, а також їх відхилення від попередніх значень:

Таблиця 3.25 – Структура фонду робочого часу по Косовському УЕГГ за 2003-2007 роки

Показник Роки
Фонд робочого часу, всього, %
Відпрацьовано, всього 98,78 97,92 98,69 98,81 98,62
Невідпрацьовано, всього 1,22 2,08 1,31 1Д9 1,38
В тому числі:
продовження таблиці 3.25
- щорічні відпустки 50,88 44,31 58,00 46,23 49,42
- тимчасова непрацездатність 26,65 24,70 15,55 25,95 27,11
- навчальні відпустки та інші неявки передбачені 11,37 13,29 12,51 14,25 11,89
- неявки з дозволу адміністрації 6,50 8,27 8,98 7.74 5,35
- відпустки з ініціативи адміністрації 2,46 6,19 2,18 2.80 3,69
- неявки з переведенням на скорочений робочий день 1,67 2,70 2,18 2.46 2,06
- прогули 0.48 0,53 0,60 0,58 0.48

Представимо структуру невідпрацьованого часу працівниками Косівського УЕГГ на рисунку 3.10:

Рисунок 3.10 - Структура невідпрацьованого часу працівниками підприємства за 2003-2007 роки

Аналізуючи стан використання робочого часу працівниками в 2004 році установлено, що відпрацьовано людино-годин порівняно з 2003 роком менше на 0,86 % за рахунок збільшення на 0,86% невідпрацьованого часу. Найбільшу питому вагу у загальній кількості невідпрацьованого часу складають щорічні відпустки -50,88%. Значення цього показника на протязі 5 років змінювалось наступним чином: у 2004 році частка щорічних відпусток склала 44,31%, у 2005 році зросла до 58%, у 2006 році - 46,23%, у 2007 році - 49,42%. Наступною за величиною причиною невідпрацьованого часу є тимчасова непрацездатність, питома вага якої у 2003 році становила 26,65%, у 2004 році зросла до 24,7%, у 2005 - 15,5%, у 2006 -25,95%, у 2007 році - 27,11%. Питома вага невідпрацьованого часу в зв'язку з навчальними відпустками і іншими неявками передбаченими законодавством на протязі п'ятьох років змінювалося несуттєво, тільки у 2006 році зросла до 14,25%. Неявки з дозволу адміністрації у загальній структурі невідпрацьованого часу складали у 2003 році 6,5%, у 2004 році зросли до 8,87%, а в 2005 році склали 8,98%, у 2006 році - 7,74%, у - 2007 році - 5,35%. Відпустки з ініціативи адміністрації, неявки з переведенням на скорочений робочий день і прогули складають незначний відсоток у загальній структурі невідпрацьованого часу - менше 3%. Найменшу питому вагу займають прогули - 0,48% у 2003 році, у 2004 році - 0,53%, у 2005 році - 0,6%, у 2006 році - 0,58%, у 2007 році - 0,48%. Розрахуємо рівень дисципліни (неявка на роботу) за формулою 2.18. Використовуючи дані, наведені в таблиці 3.24, розрахуємо коефіцієнти рівня

Отже, неявки на роботу складають дуже незначний відсоток від загальної кількості відпрацьованих людино-днів. Це є досить позитивним для діяльності даного підприємства і свідчить про високу ступінь трудової дисципліни в Косівському УЕГГ.

Отже, в даному пункті ми проаналізували показники руху кадрів в Косівському УЕГГ. Показники і характеристики плинності кадрів безпосередньо віддзеркалюють оновлення кадрів, вдосконалення системи управління, зміну потреб та інтересів працівників під впливом зміни їх рівня життя. Також визначено і проаналізували структуру причин плинності кадрів на підприємстві, проаналізували фонд робочого часу працівників за аналізований період.

refanmj.ostref.ru referattjx.nugaspb.ru refanou.ostref.ru referatwjb.nugaspb.ru Главная Страница