Тема 7. Злочини проти власності

З дисципліни: Кримінальне право. Особлива частина.

Категорія слухачів: студенти 3 курсу.

Навчальна мета: формування у студентів уявлення щодо закону про кримінальну відповідальність та навичок його застосування.

Виховна мета: всебічний розвиток у студентів наукових переконань щодо значення кримінального права у демократичній правовій державі.

Розвивальна мета: закріплення знань щодо закону про кримінальну відповідальність.

Навчальний час: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальне право (Загальна та Особлива частини), теорія держави та права.

План лекції (навчальні питання):

1. Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти власності. Поняття викрадення.

2. Корисливі злочини проти власності з ознаками викрадення

3. Крадіжка. Грабіж. Розбій.

4. Вимагання. Поняття й ознаки.

5. Шахрайство. Поняття й ознаки.

4. Корисливі злочини проти власності без ознак викрадення

5. Некорисливі злочини проти власності

Література:

1. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу : http:// zakon1.rada.gov.ua.

2. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов : http://www.scourt.gov.ua.

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін. ; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [7–е вид., переробл. та допов.] – К. : Юридична думка, 2010. – 1288 с.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух - кто может подкрепить его?» (Прит. 18:15)
ПРОБЛЕМЫ СОБСТВЕННОСТИ В МЕДИАБИЗНЕСЕ
Техника поясничной блокады у лошадей
Find the odd word out. Explain your choice.
В чем основное отличие коммерческой организации от некоммерческой?
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ 3
Бонитировка почв и рейтинговая оценка земель
Історичний розвиток уявлень про культуру (античні, середньовічні уявлення, еволюція терміна «культура» в епохи Відродження і Нового часу).
Сили, діючі на ствол при пострілі
Stylistic devices based on the syntactic peculiarities of the spoken language (ellipsis, aposiopesis)
Перспективы развития систем ИИ
Система цивільного права. Принципи та джерела цивільного права.
Учение Аристотеля о характерах как обобщение греческой классической драматургии.
Реферати
Основні види автоматизованих систем управління
Тема 12. Психолого-социальные факторы долголетия
Культурно-досуговая деятельность в индустриальном обществе
Назначьте диспансерное наблюдение.
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОГО МАЙНА
Ефект Комптона, його пояснення .
Понятие о социально-перцептивной стороне общения. Виды социальной перцепции.
Тема «Внутригосударственное (национальное) и международное право»
Важнейший принцип организации безналичных расчетов - контроль всех участников за правильностью совершения расчетов, соблюдением установленных положений о порядке их проведения.
Главная Страница