Тестові завдання

1. Базова модель міжнародної системи національних рахунків була розроблена:

a) в 1954 році;

b) у 1968 році;

c) у 1993 році.

2. СНР 1961 року:

a) не є міжнародною нормою;

b) є міжнародною нормою.

3. Європейська система інтегрованих економічних рахунків є:

a) одним з варіантів модифікованої СНР;

b) самосійним міжнародним стандартом.

4. У СНР 1993 року сформульовано таки її функції:

a) пасивна;

b) пасивна та активна.

5. Рахунки СНР-1993 можуть бути побудовані для:

a) інституційних одиниць та ceктоpiв, операцій, інших країн світу, активів i пасивів, закладів та галузей, продуктів, економіки країни в цілому;

b) тільки для економіки країни в цілому;

c) тільки для ceктopiв економіки країни.

6. Перелічити рахунки, які належать до рахунків нагромадження:

a) рахунок операцій з капіталом;

b) рахунок виробництва;

c)рахунок перерозподілу доходів у натурі;

d) рахунок товарів i послуг;

e)фінансовий рахунок;

7. Назвати ресурсну частину рахунку операцій з капіталом:

a) зміни в активах;

b) зміни в зобов’язаннях i чистому багатстві;

c)чисте кредитування або чисте запозичення.

8. Назвати балансуючу статтю рахунку операцій з капіталом:

a) зміни в активах;

b) зміни в зобов’язаннях i чистому багатстві;

c)чисте кредитування або чисте запозичення.

9. Зміни вартості фінансових інструментів у результаті зміни цін відображається на:

a) рахунку виробництва;

b) рахунку перерозподілу доходів у натуральному вираженні;

c)рахунку товарів і послуг;

d) рахунку переоцінки;

e)фінансовому рахунку;

f) рахунку інших змін в обсязі активів;

g) рахунку утворення доходу.

10. Позначте балансуючу статтю рахунку розподілу доходів:

а) валовий наявний дохід;

b) валовий прибуток/змішаний дохід;

c) поточні трансферти;

d) доходи від власності;

e) чистий прибуток.

f) ВВП.

11. Визначити у переліку рахунків рахунки, які кореспондують з показниками рахунку виробництва:a) рахунок утворення доходів;

b) рахунок розподілу доходів;

c) рахунок товарів та послуг;

d) рахунок використання доходів;

e) рахунок капіталу;

f) рахунки інших країн.

12. Визначити у переліку рахунків рахунки, які кореспондують з показниками рахунку використання доходів:

a) рахунок виробництва;

b) рахунок утворення доходів;

c)рахунок розподілу доходів;

d) рахунок товарів та послуг;

e)рахунок капіталу;

f) рахунки інших країн.

13. Відмітити балансуючу статтю рахунку капіталу:

a) валове заощадження;

b) валове нагромадження;

c)чисті кредити (чисті борги);

d) валовий наявний дохід;

e)чисті закупівлі землі;

f) чистий прибуток.

14. Визначити правильну методику розрахунку показника «Чистий внутрішній продукт»:

a) ВВП мінус споживання основного капіталу;

b) сума валового випуску галузей економіки мінус сума проміжного споживання в цих галузях та мінус споживання основного капіталу;

c)валовий національний дохід мінус доходи резидентів від зайнятості й власності з-за кордону плюс доходи нерезидентів від зайнятості та власності, які отримані з ВВП певної країни;

d) валовий національний дохід плюс поточні трансферти з-за кордону.

15. Валові приватні інвестиції враховуються при розрахунку:

a) ВВП за розподільним методом;

b) ВВП за методом кінцевого споживання;

c) ЧВП за методом кінцевого споживання;

d) наявного доходу;

e) особистого доходу.

16. Заробітна плата враховується при розрахунку:

a) ВВП за розподільним методом;

b) ВВП за методом кінцевого споживання;

c) чистого експорту;

d) чистих субсидій державним виробництвам;

e) уci попередні відповіді неправильні.

17. Для визначення внеску сектора «Уряд» у виробництво ВВП необхідно:

a) розрахувати обсяг державних витрат на придбання товарів та послуг;

b) визначити суму витрат держави на товари, що не належать до категорії послуг;

c)урахувати державні витрати, пов’язані з придбанням лише кінцевого продукту, виключивши таким чином витрати держави на проміжні товари;

d) урахувати витрати держави лише на товари споживання;

e)вci перераховані відповідні неправильні.

18. Повторний рахунок при визначенні ВВП i ЧВП виникає при складанні:

a) чистої доданої вартості, створеної в добувній і обробній промисловості;

b) приросту запасів борошномельної та в пекарській промисловості;

c) виробництва залізної руди і чавуну;

d) доданої вартості, створеної в пекарській промисловості та в її
торговельній мережі;

e) загального обсягу придбаних товарів споживання і засобів виробництва.

19. Валовий прибуток та валові змішані доходи в економіці в цілому розраховуються шляхом:

a) віднімання з ВВП вартості оплати пpaцi найманих працівників, інших податків на виробництво та додавання інших субсидій на виробництво;

b) віднімання з ВВП вартості оплати праці найманих працівників, податків на виробництво та імпорт і додавання інших субсидій на виробництво й імпорт;

c) віднімання з ВВП вартості оплати праці найманих працівників, субсидій на виробництво та імпорт і додавання податків на виробництво й імпорт.

20. Сума валової доданої вартості вcix секторів економіки та чистих податків на продукти є:

a) валовим національним доходом;

b) валовим наявним доходом;

c) валовим внутрішнім продуктом;

d) сальдо первинних доходів.

21. Якщо підсумувати сальдо первинних доходів уcix секторів економіки, враховуючи розрахунки з іншим світом та відняти споживання основного капіталу, то отримаємо:

a) валовий національний дохід;

b) валовий національний наявний дохід;

c) чистий національний дохід;

d) чистий національний наявний дохід.

22. ВВП за виробничим методом розраховується шляхом:

a) віднімання з валового випуску всіх секторів економіки проміжного споживання та чистих податків на виробництво та імпорт;

b) віднімання з валового випуску всіх секторів економіки проміжного споживання та додавання чистих податків на продукти та
імпорт;

c) віднімання з валового випуску вcix секторів економіки проміжного споживання та додавання чистих податків на виробництво та імпорт;

d) віднімання з валового випуску сальдо первинних доходів.

23. ВВП за виробничим методом розраховується шляхом:

a) віднімання з валового випуску вcix секторів економіки проміжного споживання, споживання основного капіталу і додавання чистих податків на продукти та імпорт;

b) віднімання з валового випуску вcix секторів економіки проміжного споживання, чистих податків на продукти та імпорт та додавання споживання основного капіталу;

c) віднімання з валового випуску сальдо первинних доходів та споживання основного капіталу.

24. ВВП за розподільним методом розраховується як:

a) сума оплати праці найманих працівників, валового прибутку/змі­шаного доходу і чистих податків на виробництво та імпорт;

b) сума оплати праці найманих працівників, валового прибутку/змі­шаного доходу, податків на виробництво та імпорт і субсидій на виробництво й імпорт;

c) сума витрат на кінцеве споживання в цілому в економіці, валового нагромадження та чистого експорту.

25. ВВП за методом кінцевого споживання розраховується як:

a) сума оплати праці найманих працівників, валового прибутку/змі­шаного доходу і чистих податків на виробництво та імпорт;

b) сума витрат на кінцеве споживання в цілому в економіці, валового нагромадження і чистого експорту товарів та послуг;

c) сума витрат на кінцеве споживання в цілому в економіці, валового нагромадження, експорту та імпорту товарів і послуг.

26. Валовий національний дохід розраховується як:

a) сума ВВП, сальдо первинних доходів та сальдо поточних трансфертів, отриманих від інших країн / іншим країнам;

b) сума ВВП та сальдо поточних трансфертів, отриманих від інших країн / переданих іншим країнам;

c) сума ВВП та сальдо первинних доходів, отриманих від інших країн / переданих іншим країнам.

27. Валовий національний наявний дохід розраховується як:

a) сума ВВП та сальдо поточних трансфертів, отриманих від іншого світу / переданих іншому світові;

b) сума валового національного доходу та сальдо поточних тран­сфертів, отриманих від інших країн / переданих іншим країнам;

c)різниця валового національного доходу та сальдо поточних трансфертів, отриманих від інших країн / переданих іншим країнам.

28. Валове нагромадження основного капіталу — це:

a) сума валової доданої вартості вcix секторів економіки, включаючи чисті податки на продукти;

b) частина доданої вартості, що залишається у виробника після вирахування витрат, пов’язаних з оплатою праці найманих працівників, і чистих податків на виробництво та імпорт;

c) доходи, що отримають інституціональні одиниці від участі у виробництві та від власності;

d) дохід, який спрямовується на кінцеве споживання та заощадження;

e) сума витрат уcix секторів економіки на кінцеве споживання, валове нагромадження та чистого експорту;

f)частина наявного доходу, яка не витрачена на кінцеве споживання;

g) сума витрат на валове нагромадження основного капіталу, приріст матеріальних оборотних коштів та чисте придбання цінностей.

29. На рахунках нагромадження відображають економічні операції:

a) з придбання, використання та вибуття об’єктів, що продовжують функціонувати i в наступних періодах;

b) які завершуються протягом звітного періоду;

c) з придбання, використання та вибуття активів.

30. Витрати на кінцеве споживання охоплюють:

a) витрати на кінцеве споживання уряду, домашніх господарств, некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства та валове нагромадження;

b) витрати на кінцеве споживання уряду, домашніх господарств, некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства;

c) валове нагромадження та заощадження.

31. За даними рахунку товарів та послуг ВВП можна розрахувати:

a) виробничим і розподільним методами та методом кінцевого споживання;

b) виробничим і розподільним методами;

c) виробничим методом та методом кінцевого споживання.

32. Рахунок, що характеризує витрати і результати економічних одиниць на стадії виробництва товарів та послуг, має назву:

a) рахунок виробництва;

b) рахунок утворення доходів;

c)рахунок розподілу первинного доходу;

d) рахунок товарів i послуг;

e)рахунок використання наявного доходу;

f) рахунок капіталу.

33. Сектор, основною функцією якого є ринкове виробництво товарів i нефінансових послуг за цінами, які покривають витрати виробництва й дають прибуток:

a) сектор нефінансові корпорації;

b) сектор фінансові корпорації;

c)сектор загального державного управління;

d) сектор домашніх господарств;

e)сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства.

34. Серед запропонованого переліку виділити балансуючі статті рахунків поточних операцій, які складають для національ­ної економіки:

a) валова додана вартість;

b) валовий прибуток та валові змішані доходи;

c)валовий національний дохід;

d) сальдо первинних доходів;

e) валовий внутрішній продукт;

f) валовий наявний дохід;

g) валове заощадження;

h) валовий національний наявний дохід.


refampo.ostref.ru refanto.ostref.ru onto.upsref.ru refalbi.ostref.ru Главная Страница