Тестові завдання

1. Базова модель міжнародної системи національних рахунків була розроблена:

a) в 1954 році;

b) у 1968 році;

c) у 1993 році.

2. СНР 1961 року:

a) не є міжнародною нормою;

b) є міжнародною нормою.

3. Європейська система інтегрованих економічних рахунків є:

a) одним з варіантів модифікованої СНР;

b) самосійним міжнародним стандартом.

4. У СНР 1993 року сформульовано таки її функції:

a) пасивна;

b) пасивна та активна.

5. Рахунки СНР-1993 можуть бути побудовані для:

a) інституційних одиниць та ceктоpiв, операцій, інших країн світу, активів i пасивів, закладів та галузей, продуктів, економіки країни в цілому;

b) тільки для економіки країни в цілому;

c) тільки для ceктopiв економіки країни.

6. Перелічити рахунки, які належать до рахунків нагромадження:

a) рахунок операцій з капіталом;

b) рахунок виробництва;

c)рахунок перерозподілу доходів у натурі;

d) рахунок товарів i послуг;

e)фінансовий рахунок;

7. Назвати ресурсну частину рахунку операцій з капіталом:

a) зміни в активах;

b) зміни в зобов’язаннях i чистому багатстві;

c)чисте кредитування або чисте запозичення.

8. Назвати балансуючу статтю рахунку операцій з капіталом:

a) зміни в активах;

b) зміни в зобов’язаннях i чистому багатстві;

c)чисте кредитування або чисте запозичення.

9. Зміни вартості фінансових інструментів у результаті зміни цін відображається на:

a) рахунку виробництва;

b) рахунку перерозподілу доходів у натуральному вираженні;

c)рахунку товарів і послуг;

d) рахунку переоцінки;

e)фінансовому рахунку;

f) рахунку інших змін в обсязі активів;

g) рахунку утворення доходу.

10. Позначте балансуючу статтю рахунку розподілу доходів:

а) валовий наявний дохід;

b) валовий прибуток/змішаний дохід;

c) поточні трансферти;

d) доходи від власності;

e) чистий прибуток.

f) ВВП.

11. Визначити у переліку рахунків рахунки, які кореспондують з показниками рахунку виробництва:a) рахунок утворення доходів;

b) рахунок розподілу доходів;

c) рахунок товарів та послуг;

d) рахунок використання доходів;

e) рахунок капіталу;

f) рахунки інших країн.

12. Визначити у переліку рахунків рахунки, які кореспондують з показниками рахунку використання доходів:

a) рахунок виробництва;

b) рахунок утворення доходів;

c)рахунок розподілу доходів;

d) рахунок товарів та послуг;

e)рахунок капіталу;

f) рахунки інших країн.

13. Відмітити балансуючу статтю рахунку капіталу:

a) валове заощадження;

b) валове нагромадження;

c)чисті кредити (чисті борги);

d) валовий наявний дохід;

e)чисті закупівлі землі;

f) чистий прибуток.

14. Визначити правильну методику розрахунку показника «Чистий внутрішній продукт»:

a) ВВП мінус споживання основного капіталу;

b) сума валового випуску галузей економіки мінус сума проміжного споживання в цих галузях та мінус споживання основного капіталу;

c)валовий національний дохід мінус доходи резидентів від зайнятості й власності з-за кордону плюс доходи нерезидентів від зайнятості та власності, які отримані з ВВП певної країни;

d) валовий національний дохід плюс поточні трансферти з-за кордону.

15. Валові приватні інвестиції враховуються при розрахунку:

a) ВВП за розподільним методом;

b) ВВП за методом кінцевого споживання;

c) ЧВП за методом кінцевого споживання;

d) наявного доходу;

e) особистого доходу.

16. Заробітна плата враховується при розрахунку:

a) ВВП за розподільним методом;

b) ВВП за методом кінцевого споживання;

c) чистого експорту;

d) чистих субсидій державним виробництвам;

e) уci попередні відповіді неправильні.

17. Для визначення внеску сектора «Уряд» у виробництво ВВП необхідно:

a) розрахувати обсяг державних витрат на придбання товарів та послуг;

b) визначити суму витрат держави на товари, що не належать до категорії послуг;

c)урахувати державні витрати, пов’язані з придбанням лише кінцевого продукту, виключивши таким чином витрати держави на проміжні товари;

d) урахувати витрати держави лише на товари споживання;

e)вci перераховані відповідні неправильні.

18. Повторний рахунок при визначенні ВВП i ЧВП виникає при складанні:

a) чистої доданої вартості, створеної в добувній і обробній промисловості;

b) приросту запасів борошномельної та в пекарській промисловості;

c) виробництва залізної руди і чавуну;

d) доданої вартості, створеної в пекарській промисловості та в її
торговельній мережі;

e) загального обсягу придбаних товарів споживання і засобів виробництва.

19. Валовий прибуток та валові змішані доходи в економіці в цілому розраховуються шляхом:

a) віднімання з ВВП вартості оплати пpaцi найманих працівників, інших податків на виробництво та додавання інших субсидій на виробництво;

b) віднімання з ВВП вартості оплати праці найманих працівників, податків на виробництво та імпорт і додавання інших субсидій на виробництво й імпорт;

c) віднімання з ВВП вартості оплати праці найманих працівників, субсидій на виробництво та імпорт і додавання податків на виробництво й імпорт.

20. Сума валової доданої вартості вcix секторів економіки та чистих податків на продукти є:

a) валовим національним доходом;

b) валовим наявним доходом;

c) валовим внутрішнім продуктом;

d) сальдо первинних доходів.

21. Якщо підсумувати сальдо первинних доходів уcix секторів економіки, враховуючи розрахунки з іншим світом та відняти споживання основного капіталу, то отримаємо:

a) валовий національний дохід;

b) валовий національний наявний дохід;

c) чистий національний дохід;

d) чистий національний наявний дохід.

22. ВВП за виробничим методом розраховується шляхом:

a) віднімання з валового випуску всіх секторів економіки проміжного споживання та чистих податків на виробництво та імпорт;

b) віднімання з валового випуску всіх секторів економіки проміжного споживання та додавання чистих податків на продукти та
імпорт;

c) віднімання з валового випуску вcix секторів економіки проміжного споживання та додавання чистих податків на виробництво та імпорт;

d) віднімання з валового випуску сальдо первинних доходів.

23. ВВП за виробничим методом розраховується шляхом:

a) віднімання з валового випуску вcix секторів економіки проміжного споживання, споживання основного капіталу і додавання чистих податків на продукти та імпорт;

b) віднімання з валового випуску вcix секторів економіки проміжного споживання, чистих податків на продукти та імпорт та додавання споживання основного капіталу;

c) віднімання з валового випуску сальдо первинних доходів та споживання основного капіталу.

24. ВВП за розподільним методом розраховується як:

a) сума оплати праці найманих працівників, валового прибутку/змі­шаного доходу і чистих податків на виробництво та імпорт;

b) сума оплати праці найманих працівників, валового прибутку/змі­шаного доходу, податків на виробництво та імпорт і субсидій на виробництво й імпорт;

c) сума витрат на кінцеве споживання в цілому в економіці, валового нагромадження та чистого експорту.

25. ВВП за методом кінцевого споживання розраховується як:

a) сума оплати праці найманих працівників, валового прибутку/змі­шаного доходу і чистих податків на виробництво та імпорт;

b) сума витрат на кінцеве споживання в цілому в економіці, валового нагромадження і чистого експорту товарів та послуг;

c) сума витрат на кінцеве споживання в цілому в економіці, валового нагромадження, експорту та імпорту товарів і послуг.

26. Валовий національний дохід розраховується як:

a) сума ВВП, сальдо первинних доходів та сальдо поточних трансфертів, отриманих від інших країн / іншим країнам;

b) сума ВВП та сальдо поточних трансфертів, отриманих від інших країн / переданих іншим країнам;

c) сума ВВП та сальдо первинних доходів, отриманих від інших країн / переданих іншим країнам.

27. Валовий національний наявний дохід розраховується як:

a) сума ВВП та сальдо поточних трансфертів, отриманих від іншого світу / переданих іншому світові;

b) сума валового національного доходу та сальдо поточних тран­сфертів, отриманих від інших країн / переданих іншим країнам;

c)різниця валового національного доходу та сальдо поточних трансфертів, отриманих від інших країн / переданих іншим країнам.

28. Валове нагромадження основного капіталу — це:

a) сума валової доданої вартості вcix секторів економіки, включаючи чисті податки на продукти;

b) частина доданої вартості, що залишається у виробника після вирахування витрат, пов’язаних з оплатою праці найманих працівників, і чистих податків на виробництво та імпорт;

c) доходи, що отримають інституціональні одиниці від участі у виробництві та від власності;

d) дохід, який спрямовується на кінцеве споживання та заощадження;

e) сума витрат уcix секторів економіки на кінцеве споживання, валове нагромадження та чистого експорту;

f)частина наявного доходу, яка не витрачена на кінцеве споживання;

g) сума витрат на валове нагромадження основного капіталу, приріст матеріальних оборотних коштів та чисте придбання цінностей.

29. На рахунках нагромадження відображають економічні операції:

a) з придбання, використання та вибуття об’єктів, що продовжують функціонувати i в наступних періодах;

b) які завершуються протягом звітного періоду;

c) з придбання, використання та вибуття активів.

30. Витрати на кінцеве споживання охоплюють:

a) витрати на кінцеве споживання уряду, домашніх господарств, некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства та валове нагромадження;

b) витрати на кінцеве споживання уряду, домашніх господарств, некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства;

c) валове нагромадження та заощадження.

31. За даними рахунку товарів та послуг ВВП можна розрахувати:

a) виробничим і розподільним методами та методом кінцевого споживання;

b) виробничим і розподільним методами;

c) виробничим методом та методом кінцевого споживання.

32. Рахунок, що характеризує витрати і результати економічних одиниць на стадії виробництва товарів та послуг, має назву:

a) рахунок виробництва;

b) рахунок утворення доходів;

c)рахунок розподілу первинного доходу;

d) рахунок товарів i послуг;

e)рахунок використання наявного доходу;

f) рахунок капіталу.

33. Сектор, основною функцією якого є ринкове виробництво товарів i нефінансових послуг за цінами, які покривають витрати виробництва й дають прибуток:

a) сектор нефінансові корпорації;

b) сектор фінансові корпорації;

c)сектор загального державного управління;

d) сектор домашніх господарств;

e)сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства.

34. Серед запропонованого переліку виділити балансуючі статті рахунків поточних операцій, які складають для національ­ної економіки:

a) валова додана вартість;

b) валовий прибуток та валові змішані доходи;

c)валовий національний дохід;

d) сальдо первинних доходів;

e) валовий внутрішній продукт;

f) валовий наявний дохід;

g) валове заощадження;

h) валовий національний наявний дохід.


Об’єкти експертизи за запитами митних органів.
ГРАЖДАНСКИЙ, АРБИТРАЖНЫЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. Категорії приміщень за вибухопожеженебезпечністю.
Стратегия и тактика маркетинговой деятельности
Задача 11
Key words: Germans, front, Great Patriotic war, tragedy, the day of remembrance.
Избирательное сошлифовывание центрических суперконтактов
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ГОЛДСБОРО ИЛИ ЛОЖЬ 11 часть
Библейское эхо, 4 февраля 1895 г.
Основные способы упрочнения поверхностей зубьев стальных зубчатых колес.
Технологія проектування ІС на основі баз даних
Разрешение чувства разочарования
When they returned to the house, Mrs. Weasley was nowhere to be seen, so Harry slipped upstairs to Ron’s attic bedroom.
Тема 7. Страхування кредитних та фінансових ризиків
История отца: жемчужные сережки
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Міністерство культури України
Тема 33. Типи розрахункових задач.
Права и обязанности товарищества собственников жилья.
Склад агресивного натовпу та основні етапи його розвитку
Комплекс машин для заготівлі трав на сіно.
Противоэпидемические мероприятия в очагах острых кишечных инфекций
Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства. С-Пб; 1913г.
Главная Страница