Повноваження основних учасників бюджетно-процесуальних правовідносин.

Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями. Бюджетними повноваженнями визнаються права і обов'язки учасників бюджетних правовідносин.

У систему органів, що наділені бюджетними повноваженнями, входять:

- законодавчі (представницькі) і виконавчі органи державної влади;

- органи грошово-кредитного регулювання;

- органи державного (муніципального) контролю.

Законодавчі(представницькі) органи державної влади, представницькі органи місцевого самоврядування:

- розглядають і затверджують бюджети і звіти про їх виконання;

- здійснюють контроль за обґрунтованістю формування і виконання бюджетів;

- формують і визначають правовий статус органів, що здійснюють контроль за виконанням бюджету відповідного рівня бюджетної системи.

Виконавчіоргани державної влади, органи місцевого самоврядування:

- здійснюють складання бюджету;

- вносять проект бюджету з необхідними документами і матеріалами на затвердження законодавчого (представницького) органу влади (органа місцевого самоврядування);

- організовують виконання бюджету, подають звіт про його виконання на затвердження законодавчих органів;

- здійснюють контроль за обґрунтованістю формування і виконання бюджету.

Органом грошово-кредитного регулювання є Національний банк

України.

Органами фінансового контролю є:

- Рахункова палата - в частині контролю за використанням коштів Державного бюджету України;

- Головне контрольно-ревізійне управління України - відповідно до його повноважень, визначених законом.

На кожній стадії бюджетного процесу задіяні певні учасники бюджетного процесу, які наділені відповідними бюджетними повноваженнями. Це: Президент України, Верховна Рада, Комітети Верховної Ради України, Верховна Рада АРК; Рада органів місцевого самоврядування; Національний банк України, Кабінет Міністрів України; Міністерство фінансів України, Державне казначействоУкраїни, Рада Міністрів АРК, Міністерство фінансів АРК, місцеві державні органи, органи Державного фінансового контролю,головні розпорядники бюджетних коштів. Кожен учасник бюджетного процесу діє тільки в межах своїх повноважень і несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Государственная система приборов (ГСП)
Important points to remember
Методология научного исследования. Соотношение методологического, теоретического и эмпирического уровней исследования.
Как видов предметного художественного творчества
Информационной системы персональных данных
Конструкції абразивних інструментів
Створення звіту за допомогою майстра
Спасательные шлюпки, подвешенные на шлюпбалках
Основные свойства пылей,учитываемые при применении природоохранных технологий.
Модификация данных с помощью запросов действий
Какие элементы системы газоснабжения требуют тестирования?
Адмена прыгоннага права. Буржуазныя рэформы 60—70-х гг. XIX ст.
Сравнение способов разработки. Учет влияния горных работ на окружающую среду.
Режимы работы средств связи.
Критерії навчальних досягнень учнів
Бюджет домогосподарства, його джерела і структура
Рентгенівські промені викликають іонізацію повітря, внаслідок
Теорії та концепції харчування
Тема № 5. Докази і доказування у кримінальному процесі.
Зупинка «Культура рідного краю».
Російська асоціація соціального туризму (PACT)
Перший козацький центр на о. Мала Хортиця
ОГОРОДЖЕННЯ ПОЇЗДА ПРИ ВИМУШЕНІЙ ЗУПИНЦІ НА ПЕРЕГОНІ
Главная Страница