Тема 6. Оборотні кошти

Сутність оборотних коштів та їх організація. Склад і розмі­щення оборотних коштів. Необхідність і методи визначення потреби в оборотних коштах. Метод прямого розрахунку і сфера його застосування. Поняття норм і нормативів оборотних коштів, їх розрахунків. Еко­номічний метод обчислення потреби в оборотних коштах і його використання. Джерела формування оборотних коштів. Власні оборотні кошти. Позичені і залучені оборотні кошти. Показники стану оборотних коштів. Нестача власних оборот­них коштів, її визначення, причини виникнення і джерела попов­нення. Показники ефективності використання оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів і шляхи її прискорення. Коефіціє­нт, що характеризують використання оборотних коштів.

Тема 7. Кредитування підприємств

Індивідуальний кругообіг коштів підприємства, необхідність збалансування матеріальних і фінансових ресурсів — основа за­лучення кредитів. Форми кредитів, які використовуються в господарській діяль­ності підприємств. Банківський, комерційний, лізинговий, іпоте­чний, бланковий, консорціумний кредити. Види банківських кре­дитів: за строками користування; за забезпеченням; за ступенем ризику; за методами надання; за строком погашення. Принципи кредитування. Визначення потреби підприємства в кредитах. Кредитний до­говір: сутність і порядок укладання. Відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору. Способи отримання кредиту. Оцінка кредитоспроможності підприємства. Порядок погашення кредиту. Позичковий процент, фактори, що на нього впливають, джерела сплати. Товарний кредит, умови його отримання підприємствами та погашення.

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення

Склад і структура основних засобів підприємств. Показники стану і ефективності використання основних виробничих засобів. Відтворення основних засобів. Знос і амортизація ос­новних засобів. Методи розрахунку амортизаційних відраху­вань. Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансу­вання капітальних вкладень. Власні фінансові ресурси підпри­ємств: амортизаційні відрахування, чистий прибуток, інші ре­сурси. Залучення коштів від інших господарюючих суб'єктів: продаж акцій, пайові внески. Кредитування відтворення основних засобів. Державне фінансування капітальних вкладень. Ремонт основних засобів і його фінансове забезпечення.

tbv.deutsch-service.ru ump.deutsch-service.ru referatsqx.nugaspb.ru referatvxt.nugaspb.ru Главная Страница