Облік доходів і витрат банку

Облік відсоткових доходів. До відсоткових доходів відносять відсотки за користування банківськими позиками, відсотки за придбаними цінними паперами і прирівнені до відсотків комісії (які обраховуються аналогічно відсоткам, тобто пропорційно часу і сумі активу). Відсотки комісії підлягають щомісячному відображенню в банківському обліку, незалежно від періодичності розрахунків за ними, які зазначені в угоді з контрагентом.

Розглянемо на прикладі облік операцій з нарахування і стягнення відсотків за користування банківською позикою.

Банк надав кредит на закупівлю сировини ТзОВ “Фотон” 20.03.98 р. з обумовленим в угоді строком погашення 20.04.98 р. у сумі 100 000 грн. під відсоткову ставку 24 % річних. В угоді строк сплати відсотків визначений після закінчення строку користування позикою, тобто 20 квітня. Банком використовується метод нарахування відсотків “факт/360 днів”.

№ Зміст і з/п дата Дебет рахунку Кредит рахунку Сума, грн.
1. 20 березня Видача кредиту №2040 “Позичковий рахунок” №2600 “Поточний рахунок”
2. 31 березня Нарахування відсотків за період з 20.03 по 31.03 (кількість днів — 12) Сума відсотків 100 000 х 24 х 12 100 360 = 800 грн №2048 “Нараховані доходи за кредитами” №6024 “Відсоткові доходи за кредитами”
3. 20 квітня Нарахування відсотків за період з 1.04 по 20.04 (кількість днів — 19; останній день не враховується) Сума відсотків — 1266,6 грн. №2048 № 6024 1266,6
4. 20 квітня (1 варіант) Погашення кредиту №2600 №2040
5. Перерахування відсотків 20 квітня (2 варіант) № 2600 № 2600 №2048 №2040 2066,6
6. Погашення кредиту здійснено частково— 70000 грн. (через відсутність кошті в на розрахунковому рахунку) №2047 “Прострочена заборгованість за основним боргом” №2040

Розглянемо відображення операцій в бухгалтерському обліку:

7. Відсотки не перераховані через відсутність грошових коштів № 2049 “Прострочені нараховані доходи” № 2048 2066,6
8. Відсотки, не перераховані протягом 30 днів (одночасно операція обліковується за балансом протягом строку давності позову) № 6024 № 9601 “Не сплачені клієнтом борги” № 2049 № 9910 2066,6 2066,6Банк “Аркада” розмістив 20 січня депозит у сумі 120 000 грн. у банку “Надра” строком на 15 днів під відсоткову ставку 12 % річних. Строк повернення депозиту і сплати відсотків — 4 лютого:

№ з/п Зміст і дата Дебет рахунку Кредит рахунку Сума, грн.
1. 20 січня Розміщення депозиту № 1512 “Інші короткотермінові депозити” № 1200 “Коррахунок”
2. 31 січня Нарахування відсотків № 1518 “Нараховані доходи” № 6012 “Відсотковий дохід”
3. 3 січня Нарахування відсотків № 1518 № 6012
4. 4 січня Оприбуткування поверненого депозиту № 1200 № 1512
5. Зарахування одержаних доходів від банку “Надра” (480 + 120 = 600 грн.) № 1200 № 1518

До відсоткового доходу за цінними паперами належать власне відсотки (за фіксованою або плаваючою відсотковою ставкою) і дисконт (за борговими цінними паперами).

Дисконт — це різниця між номінальною ціною цінних паперів і ціною придбання, якщо остання нижче номінальної. Сума дисконту при покупці цінних паперів враховується як елемент ціни придбання на рахунку “Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами”. Фактично банк одержує суму дисконту при погашенні облігацій. Реалізація принципу нарощення нарахування і відповідності потребує відображення в обліку рівномірної амортизації дисконту аналогічно обліку нарахованих відсотків. Як і нарахування відсотків, амортизація дисконту відображається в обліку щомісячно і збільшує відсотковий дохід банку. Для розрахунку амортизації дисконту використовується два методи: метод ефективної ставки відсотка і метод прямої амортизації.

Облігація номіналом 100 грн. придбана банком 1 березня 1998 р. з дисконтом за 82 грн. Сума дисконту 20 грн.; виплаченого відсоткового доходу — 2 грн. річних. Дата випуску облігації 1 січня. Відсоткова ставка 12 % річних. Строк погашення 31 грудня. Дата сплати відсотків 1 січня 1999 р. Метод нарахування відсотків “30/360”.

Розглянемо відображення операцій в обліку при придбанні цінних паперів, з нарахування і одержання відсотків, за обліком амортизації дисконту:

№ з/п Змісті дата Дебет рахунку Кредит рахунку Сума, грн.
1. 1 березня Купівля облігацій № 3214 № 1200 “Коррахунок”
Облік придбаних облігацій: — купівля облігацій враховується за номіналом на рахунку № 3214 “Боргові цінні папери, випущені нефінансовими інститутами, в портфелі банку на інвестиції” — облік нарахованого відсоткового доходу до покупки № 3214 № 3218 №3216 “Неамортизований дисконт” № 1200
2. Розрахунок суми амортизації дисконту прямим методом: — від дати купівлі до дати погашення 10 місяців; — сума дисконту 100—80=20 грн.; — щомісячна сума амортизації 20 грн.: 10 міс. = 2 грн.
3. Розрахунок суми відсотків, що нараховуються щомісячно 100 х 12% х 30 = 1грн. 100х 360
4. 31 березня Відображаємо в обліку суму: — нарахованої амортизації дисконту; — нарахованих відсотків після купівлі облігації № 3216 № 3218 № 6053 № 6053
5. Аналогічні проводки на 30 квітня, 31 травня... 31 грудня
6. Надходять грошові кошти: — у погашення облігацій; — відсотковий дохід 1 грн. х 12 міс. = 12 грн. № 1200 № 1200 № 3214 № 3218

При купівлі боргових цінних паперів за ціною не вище номіналу виникає такий об'єкт обліку, як неамортизована премія, яка обчислюється як різниця між ціною придбання і номінальною вартістю цінного паперу. Сума амортизації премії відноситься на зменшення відсоткового доходу за цим цінним папером.

Банк 1 липня 1998 р. купив облігацію номіналом 100 грн. за ціною 118 грн., яка випущена з відсотковою ставкою 12 % річних і підлягає погашенню 1 січня 1999 року:

№ з/п Зміст і дата Дебет рахунку Кредит рахунку Сума, грн.
1. 1 липня Купівля облігацій: — за номіналом; — сума премії № 3210 № 3217 № 1200 № 1200
2. Розрахунок щомісячної суми амортизації премії 18 грн. : 6 міс. = 3 грн.
3. 31 липня Сума щомісячної амортизації премії аналогічно 31 сепрня, 31 вересня... № 6053 № 3217
4. Щомісячно нараховані відсотки № 3218 № 6053

Облік результатів від торгових операцій. Результат від торгових операцій відображається на активно-пасивних рахунках.

Розглянемо відображення в обліку результатів від торгових операцій на прикладі торгівлі цінними паперами. Результат від торгівлі цінними паперами відображається на рахунку № 6203.

1 серпня 1998 р. банком придбані облігації державної внутрішньої позики за номінальною вартістю 24 000 грн. з фіксованим відсотком 8 і зі строком погашення через 12 місяців. Сплата відсотків провадиться в день погашення. Облігації продані банком 1 листопада за ціною 23 200 грн. з відшкодуванням нарахованих до 1 листопада відсотків, тобто загальна сума, отримана банком, складає 23 600 грн.:

№ з/п Зміст і дата Дебет рахунку Кредит рахунку Сума, грн.
1. 1 серпня Купівля облігації за номінальною вартістю № 3110 № 1200
2. 31 серпня Розрахунок суми нарахованих відсотків (24000 х 8 х 30)/(100х360) = 160 грн.
3. Облік нарахованих відсотків (щомісячно) аналогічні проводки 30 вересня, 31 жовтня. Всього сума нарахованих відсотків за три місяці 160 х 3 = 480 грн. № 3118 № 6052
4. 1 листопада Надходження на рахунок грошових коштів за продані облігації: — ціна проданих облігацій 23 200 грн. — збитки від продажу 23 200 — 24 000 = - 800 грн.; — сума нарахованих відсотків № 1200 № 6203 № 1200 № 3110 № 3110 № 3118 23 200

Таким чином, у результаті продажу облігацій за ціною, нижчою ціни придбання, збиток від операції склав 800 грн.

Облік комісійних доходів. У складі комісій, які банк одержує за надані послуги, виділяють:

— комісії за одноразові послуги;

— комісії за послуги, які надаються протягом періоду, що обумовлений в угоді;

— комісії за послуги з обов'язковим результатом. Комісії за одноразові послуги. До комісії за одноразову послугу відносять комісії за послуги з обміну валют, за видачу готівкових коштів, за видачу поручительства тощо.

Одержання комісії враховується:

Д-т “Розрахунковий рахунок клієнту або каса”;

К-т “Комісійні доходи”.

Облік комісії за послуги постійного характеру. До них належать комісії за розрахунково-касове обслуговування, інкасаторські послуги, орендні платежі тощо.

Розглянемо бухгалтерські проводки:

№ з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
1. 2. 3. Якщо послуги надаються в поточному місяці, а їх сплата передбачається на початку місяця, наступного за звітним, то операція відображається: — при нарахуванні комісії за надані послуги; — при надходженні коштів від клієнтів для сплати послуг в установлені строки “Нараховані доходи за комісіями” “Поточний рахунок” “Комісійні доходи” “Нараховані доходи”
При одержанні комісії авансом (до надання послуг) “Поточний рахунок” “Доходи майбутніх періодів”
Після закінчення облікового періоду, в якому передбачено надання послуг “Доходи майбутніх періодів” “Комісійні доходи”

Облік дивідендного доходу. Дивіденди, які підлягають одержанню банком за інвестиціями, відображаються в банківському обліку після їх оголошення на загальних зборах акціонерів:

Д-т “Нараховані дивіденди”;

К-т “Дивідендний доход за акціялш і іншіши вкладеннями”.

Надходження дивідендів на кореспондентський рахунок у банку:

Д-т “Кореспондентський рахунок”;

К-т “Нараховані дивіденди”.

Облік відсоткових витрат. Більша частина відсотків до виплати припадає на депозитні операції і за борговими цінними паперами, випущеними банком (векселі, заощаджувальні і депозитні сертифікати).

Нарахування відсоткових витрат провадиться щомісячно:

Д-т “Відсоткові витрати”;

К-т “Нараховані витрати”.

При перерахуванні відсотків на користь клієнтів:

Д-т “Нараховані витрати”;

К-т “Поточний рахунок клієнта або Коррахунок банку”.

Облік комісійний витрат. При сплаті комісій в момент отримання послуги банком:

Д-т “Комісійні витрати”;

К-т “Коррахунок банку”.

При сплаті послуг авансом:

Д-т “Витрати майбутніх періодів”;

К-т “Коррахунок банку”.

При отриманні послуги банком:

Д-т “Комісійні витрати”;

К-т “Витрати майбутніх періодів”.

Облік негрошових витрат. Негрошові витрати пов'язані з нарахуванням резервів (провізій) під знецінення активів з метою хеджування ризиків за операціями з цінними паперами, кредитними та валютними.

При нарахуванні резерву під знецінення цінних паперів:

Д-т “Відрахунки в резерв”;

К-т “Резерв під знецінення цінних паперів”.

При зменшенні розрахункової суми резерву:

Д-т “Резерв під знецінення цінних паперів”:

К-т “Зменшення резерву під знецінення цінних паперів”.

sig.deutsch-service.ru tym.deutsch-service.ru tus.deutsch-service.ru referatuqf.nugaspb.ru Главная Страница