Визначення поняття та правила визначення

Визначенням поняття називається логічна операція, що розкриває зміст поняття.

Dfd (definiendum) дефінієндум – визначуване поняття.

Dfn (definiens) дефінієнс – визначальне поняття.


Реальним називається таке визначення, яке розкриває саму суть речі, її істотні та головні ознаки.

За допомогою номінального визначення розкривається значення імені речі, не торкаючись її суті, уточнюється, вводиться значення термінів.

Визначення через рід і видові ознаки – це знаходження найближчого роду щодо визначуваного поняття і відмітних ознак, які належать тільки даному предмету і яких немає в інших видів цієї множини.

Генетичне визначення – таке визначення, в якому видова ознака вказує на спосіб походження, побудови предмета.

Явним – називається визначення, в якому визначуване поняття відоме, а рід і видові ознаки необхідно встановити.

Неявне визначення – це таке визначення, в якому Dfd не даний безпосередньо, а визначається через контекст.

Правила визначення Можливі помилки
1. Визначення повинно бути співмірним (А = Вс) Надто широке визначення (А<Вс) “Логіка – це наука, що вивчає мислення”. Надто вузьке визначення (А>Вс) “Логіка – це наука, предметом вивчення якої є умовиводи”
2. Визначення не повинне робити кола Коло у визначенні “Естетика – це наука про естетичне освоєння людиною дійсності”. Тавтологія
3. Визначення повинне бути чітким, виразним, вільним від двозначності Застосування метафор і образних порівнянь “Архітектура – це застигла музика”
4. Визначення не повинне бути заперечувальним “Алхімія – не наука”

Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняття як форми мислення.

2. В якому зв’язку перебувають поняття і слова?

3. Що становить собою зміст поняття?

4. В якому відношенні перебувають зміст та обсяг поняття?

5. Що характерне для сумісних понять?

6. Які види сумісних понять ви знаєте?

7. Які є види несумісних понять?

8. Як змінюється обсяг і зміст поняття в процесі узагальнення?9. Яка структура операції поділу поняття? Види поділу.

10. Сформулюйте основні правила поділу.

11. Що таке визначення поняття? Які є види визначення?

12. Сформулюйте основні правила визначення та вкажіть можливі помилки.

Рекомендована література

1. Гладунський В.Н. Логіка. – Львів: Афіша, 2004. – Розд. 2.

2. Ивин А.А. Практическая логика. – М., 2002. – Гл. 5-6.

3. Конверський А.Е. Логіка. – К., 1999. – Розд. 8.

4. Руденко К.П. Логіка – К., 1976. – Розд. 2.

5. Тофтул М.Г. Логіка. – К., 2002. – Розд. 2.

Предмет и задачи психиатрии. Понятие о психическом здоровье.
Капитальные вложения в структуре инвестиционного капитала
Сушарка для терморадіаційного сушіння
Перелік тем індивідуальних завдань з курсу
РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
Chapter 21. Robin’s Homecoming
ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ УСТЬЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Программа по набору массы. Часть 3
Специфика творчества киномузыки
Реферати
Расстройство личности типа зависимой личности
Категорія способу дієслова. Словотвір дієслів
Допоміжна
Тема 8. Трудовий договір 2 страница
Колоніальний характер економіки
Метод розрахунку міжкамерних ціликів систем розробки методом свердловинного гідровидобутку
HOW WELL DO YOU KNOW THE USA?
Отношения России с государствами «ближнего зарубежья»
Интонационной стороны речи в структуре коррекции нарушения
Зразок оформлення формул дипломної роботи магістра
СОСТАВНОЕ МОДАЛЬНОЕ ГЛАГОЛЬНОЕ СКАЗУЕМОЕ С PERFECT INFINITIVE
Тема 3. Модели корпоративного управления
Объект и предмет политологии, ее взаимосвязь с другими науками
Главная Страница