ДОДАТКИ

Додаток 1

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ,

КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ*

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Клас 1. Необоротні активи
Основні засоби Інвестиційна нерухомість Усі види діяльності
Земельні ділянки
Капітальні витрати на по­ліпшення земель
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби

'Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за №892/4185.


родовження дод. 1Синтетичні рахунки (рахунки пертого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Інші необо­ротні матеріальні активи Бібліотечні фонди Усі види діяльності
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні) споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні активи
Нематері­альні активи Права користування при­родними ресурсами Усі види діяльності
Права користування майном
Права на комерційні позначення
Права на об'єкти промисло­вої власності
Авторське право та суміжні з ним права
Інші нематеріальні активи
Знос(амор­тизація) необоротних активів Знос основних засобів Усі види діяльності
Знос інших необоротних матеріальних активів
Накопичена амортизація нематеріальних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Знос інвестиційної нерухо­мості
Довгостро­кові фінан­сові інвес­тиції Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі Усі види діяльності
Інші інвестиції пов'язаним сторонам
Інвестиції непов'язаним сторонам

Продовження дод. 1

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Капітальні інвестиції Капітальне будівництво Усі види діяльності
Придбання (виготовлення)
основних засобів
Придбання (виготовлення)
інших необоротних матері­альних активів
Придбання (створення)
нематеріальних активів
Придбання (вирощування)
довгострокових біологічних активів
Довгостро- Довгострокові біологічні Сільськогос-
кові біоло- активи рослинництва, подарські
гічні активи які оцінені за справедливою вартістю підприємства, підприємства інших галу-
Довгострокові біологічні
активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю зей, що здійснюють сільськогоспо­дарську діяльність
Довгострокові біологічні активи тваринництва,
які оцінені за справедливою вартістю
Довгострокові біологічні
активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю
Незрілі довгострокові
біологічні активи, які оці нюються за справедливою вартістю
Незрілі довгострокові
біологічні активи, які оці­нюються за первісною вартістю

Продовження дод. 1

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Відстрочені податкові активи За видами відстрочених податкових активів Усі види діяльності
Довгостро­кова дебі­торська заборгова­ність та інші необоротні актини Заборгованість за майно, що передане у фінансову оренду Усі види діяльності
Довгострокові векселі одержані
Інша дебіторська заборгова­ність
Інші необоротні активи
Гудвіл За видами об'єктів інвесту­вання Усі види діяльності
Гудвіл при придбанні
Гудвіл при приватизації (корпоратизації)
Клас 2. Запаси
Виробничі запаси Транспортно-заготівельні витрати на запаси Усі види діяльності
Сировина й матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо
Тара й тарні матеріали
Будівельні матеріали
Матеріали, передані в пере­робку
Запасні частини
Матеріали сільськогоспо­дарського призначення
Інші матеріали
Поточні біологічні активи Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю Сільськогос­подарські підприємства, підприємства інших галу­зей, що
Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

Продовження дод. 1

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю здійснюють сільськогоспо­дарську діяльність
Малоцінні та швидко­зношувані предмети За видами предметів Усі види діяльності
Виробни­цтво За видами виробництва Усі види діяльності
Завершені етапи по незакін-чених будівельних контрак­тах* При розрахун­ках за буді­вельним контрактом
Проміжні* рахунки
Брак у виробни­цтві За видами продукції Галузі матері­ального виробництва
Напівфаб­рикати За видами напівфабрикатів Промис­ловість
Готова продукція За видами готової продукції Промисло­вість, сільське господарство та ін.
Продукція сільськогос­подарського виробни­цтва За видами продукції Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогоспо­дарським виробництвом
Товари Товари на складі Усі види діяльності
Товари в торгівлі
Товари на комісії
Тара під товарами
Торгова націнка

'Передбачено наказом Міністерства фінансів України № 205 від 28 квітня 2001 р.


Продовження дод. 1

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу
Транспортно-заготівельні витрати**
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
ЗО Каса Каса в національні валюті Усі види діяльності
Каса в іноземній валюті
Рахунки в банках Поточні рахунки в націо­нальній валюті Усі види діяльності
Поточні рахунки в інозем­ній валюті
Інші рахунки в банку в національній валюті
Інші рахунки в банку в іноземній валюті
Інші кошти Грошові документи в націо­нальній валюті Усі види діяльності
Грошові документи в іно­земній валюті
Грошові кошти в дорозі в національній валюті
Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
Коротко­строкові векселі одержані Короткострокові векселі, одержані в національні валюті Усі види діяльності
Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті
Поточні фінансові інвестиції Еквіваленти грошових коштів Усі види діяльності
Інші поточні фінансові інвестиції

** Передбачено наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20 жовтня 1999 р.


Продовження дод. 1

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Розрахунки з покупцями та замовни­ками Розрахунки з вітчизняними покупцями Усі види діяльності
362 J Розрахунки з іноземними покупцями
Розрахунки з учасниками ТТсЬГ
Розрахунки з різними дебіторами Розрахунки за виданими Усі види ДІЯЛЬНОСТІ
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки за нараховани­ми доходами
Розрахунки за претензіями
Розрахунки за відшкоду­ванням завданих збитків
Розрахунки за позиками членам кредитних спілок
Розрахунки з іншими
Резерв сумнівних боргів За дебіторами Усі види ДІЯЛЬНОСТІ
1 39 Витрати майбутніх періодів За видами витрат Усі види ДІЯЛЬНОСТІ
Клас 4. Власн к капітал та забезпечення зобов язань_
Статутний капітал За видами капіталу Усі види ДІЯЛЬНОСТІ
Пайовий капітал За видами капіталу Кооперативні організації, кредитні спілки
Додатковий капітал Емісійний дохід Усі види діяльності

Продовження дод. 1

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
. Інший вкладений капітал
Дооцінка активів
Безоплатно одержані необоротні активи
Інший додатковий капітал
Фонди спеці­ального призна­чення Фонд розви­тку виробни­цтва*
Використан­ня фонду роз­витку вироб­ництва*
Інші фонди**
Використан­ня інших фондів**
Резервний капітал За видами капіталу Усі види діяльності
Нерозподі­лені прибут­ки (непокри­ті збитки) Прибуток нерозподілений Усі види діяльності
Непокриті збитки
Прибуток, використаний у звітному періоді
Вилучений капітал Вилучені акції Усі види діяльності
Вилучені вклади й паї
Інший вилучений капітал
Неоплаче- ний капітал За видами капіталу Усі види діяльності

* Запроваджено наказом Міністерства фінансів України № 460 від 10 червня 2005 р.

** Запроваджено наказом Міністерства фінансів України № 1213 від 19 грудня 2006 р. "Про затвердзкення Положення про порядок бухгалтер­ського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку".


Продовження дод. 1

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Забезпечен­ня майбут­ніх витрат і платежів Забезпечення виплат відпусток Усі види діяльності
Додаткове пенсійне забезпе­чення
Забезпечення гарантійних зобов'язань
Забезпечення інших витрат і платежів
Забезпечення призового фонду (резерв виплат)
Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
Забезпечення матеріального заохочення
Забезпечення відновлення земельних ділянок
Цільове фі­нансування і цільові над­ходження За об'єктами фінансування Усі види діяльності
Страхові резерви Технічні резерви Страхова діяльність
Резерви зі страхування життя
Частка перестраховиків у технічних резервах
Частка перестраховиків у резервах із страхування життя
Результат зміни технічних резервів
Результат зміни резервів із страхування життя
Клас 5. Довгострокові зобов'язання
Довгостро­кові позики Довгострокові кредити банків у національній валюті Усі види діяльності

Продовження дод. 1

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Довгострокові кредити банків у іноземній валюті
Відстрочені довгострокові кредити банків у національ­ній валюті
Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті
Інші довгострокові позики в національній валюті
Інші довгострокові позики в іноземній валюті
Довгостро­кові векселі видані Довгострокові векселі, видані в національній валюті Усі види діяльності
Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті
Довгостро­кові зобов'я­зання за облігаціями Зобов'язання за облігаціями Усі види діяльності
Премія за випущеними облігаціями
Дисконт за випущеними облігаціями
Довгостро­кові зобов'я­зання з оренди Зобов'язання з фінансової оренди Усі види діяльності
Зобов'язання з оренди ціліс­них майнових комплексів
Відстрочені податкові зобов'я­зання За видами зобов'язань Усі види діяльності
Інші довго­строкові зо­бов'язання За видами зобов'язань Усі види діяльності

Продовження дод. 1

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Клас 6. Поточні зобов'язання
Коротко­строкові позики Короткострокові кредити банків у національній валюті Усі види діяльності
Короткострокові кредити банків в іноземній валюті
Відстрочені короткостроко­ві кредити банків у націо­нальній валюті
Відстрочені короткостроко­ві кредити банків в інозем­ній валюті
Прострочені позики в націо­нальній валюті
Прострочені позики в іно­земній валюті
Поточна заборгова­ність за довгостро­ковими зобов'я­заннями Поточна заборгованість за довгостроковими зобо­в'язаннями в національній валюті Усі види діяльності
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'я­заннями в іноземній валюті
Коротко­строкові векселі видані Короткострокові векселі, видані в національній валюті Усі види діяльності
Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті
Розрахунки з постачаль­никами та підрядника­ми Розрахунки звітчизняними постачальниками Усі види діяльності

Продовження дод. 1

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Розрахунки з іноземними постачальниками
Розрахунки з учасниками ПФГ
Розрахунки за податка­ми й плате­жами Розрахунки за податками Усі види діяльності
Розрахунки за обов'язковими платежами
Податкові зобов'язання
Податковий кредит
Розрахунки за страху­ванням За пенсійним забезпеченням Усі види діяльності
За соціальним страхуванням
За страхуванням на випа­док безробіття
За індивідуальним страху­ванням
За страхуванням майна
За страхуванням від нещас­них випадків*
Розрахунки за виплата­ми праців­никам Розрахунки за заробітною платою Усі види діяльності
Розрахунки з депонентами
Розрахунки за іншими виплатами
Розрахунки з учасника­ми Розрахунки за нараховани­ми дивідендами Усі види діяльності
Розрахунки за іншими виплатами

* Передбачено Постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України № 12 від 20 квітня 2001 р. "Про затвердження Інструкції про по­рядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду со­ціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профе­сійних захворювань України".


Продовження дод. 1

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Розрахунки за іншими операціями Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утри­муваними для продажу Усі види діяльності
Розрахунки за авансами одержаними
Внутрішні розрахунки
Внутрішньогосподарські розрахунки
Розрахунки за нараховани­ми відсотками
Розрахунки з іншими кредиторами
Доходи майбутніх періодів За видами доходів Усі види діяльності
Клас 7. Доходи і результати діяльності
Доходи від реалізації Дохід від реалізації готової продукції Усі види діяльності
Дохід від реалізації товарів
Дохід від реалізації робіт і послуг
Вирахування з доходу
Перестрахування
Дохід від реалізації проміж­ної продукції*
Дохід від реалізації кінце­вої продукції*
Інший операцій­ний дохід Дохід від первісного визна­ння та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю Усі види діяльності

* Визначено "Порядком ведення консолідованого бухгалтерського об­ліку промислово-фінансовими групами", який затверджено наказом Міністерства фінансів України № 61 від 24 березня 2000 р.


Продовження дод. 1

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Дохід від реалізації інозем­ної валюти
Дохід від реалізації інших оборотних активів
Дохід від операційної оренди активів
Дохід від операційної курсової різниці
Одержані штрафи, пені, неустойки
Відшкодування раніше списаних активів
Дохід від списання креди­торської заборгованості
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
Інші доходи від операційної діяльності
Дохід від участі в капіталі Дохід від інвестицій в асоці­йовані підприємства Усі види діяльності
Дохід від спільної діяльності
Дохід від інвестицій в дочір­ні підприємства
Інші фінан­сові доходи Дивіденди одержані Усі види діяльності
Відсотки одержані
Інші доходи від фінансових операцій
Інші доходи Дохід від реалізації фінан­сових інвестицій Усі види діяльності
Дохід від відновлення корисності активів
Дохід від реалізації майно­вих комплексів

Продовження дод. 1

Синтетичні рахунки(рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Дохід від неопераційної курсової різниці
Дохід від безоплатно одержаних активів
Інші доходи від звичайної діяльності
Надзвичай­ні доходи Відшкодування збитків від надзвичайних подій Усі види діяльності
Інші надзвичайні доходи
Страхові платежі За видами страхування Страхова діяльність
Фінансові результати Результат операційної діяльності Усі види діяльності
Результат фінансових операцій
Результат іншої звичайної діяльності
Результат надзвичайних подій
Клас 8. Витрати за елементами
Матеріальні витрати Витрати сировини й матеріалів Усі види діяльності
Витрати купівельних напівфабрикатів та комп­лектуючих виробів
Витрати палива й енергії
Витрати тари й тарних матеріалів
Витрати будівельних матеріалів
Витрати запасних частин
Витрати матеріалів сільсько­господарського призначення

Продовження дод. 1

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Витрати товарів
Інші матеріальні витрати
Витрати на оплату праці Виплати за окладами й тарифами Усі види діяльності
Премії та заохочення
Компенсаційні виплати
Оплата відпусток
Оплата іншого нєвідпрацьо-ваного часу
Інші витрати на оплату праці
Відрахуван­ня на соціальні заходи Відрахування на пенсійне забезпечення Усі види діяльності
Відрахування на соціальне страхування
Страхування на випадок безробіття
Відрахування на індивіду­альне страхування
Відрахування на страхуван­ня від нещасних випадків5
Аморти­зація Амортизація основних засобів Усі види діяльності
Амортизація інших необо­ротних матеріальних активів
Амортизація нематеріаль­них активів
Інші опера­ційні витрати За видами затрат Усі види діяльності
Інші затрати За видами витрат Усі види діяльності

Продовження дод. 1

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Клас 9. Витрати діяльності
Собівартість реалізації Собівартість реалізованої готової продукції Усі види діяльності
Собівартість реалізованих товарів
Собівартість реалізованих робіт і послуг
Страхові виплати
Загальнови- робничі витрати За видами витрат Усі види діяльності
Адміністра­тивні витрати За видами витрат Усі види діяльності
Витрати на збут За видами витрат Усі види діяльності
Інші витра­ти операцій­ної діяль­ності Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліко­вуються за справедливою вартістю Усі види діяльності
Витрати на дослідження і розробки
Собівартість реалізованої іноземної валюти
Собівартість реалізованих виробничих запасів
Сумнівні та безнадійні борги
Втрати від операційної курсової різниці
Втрати від знецінення запасів
Нестачі і втрати від псуван­ня цінностей
Визнані штрафи, пені, неустойки

Продовження дод. 1

Синтетичні рахунки(рахунки пертого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Інші витрати операційної діяльності
Фінансові витрати Відсотки за кредит Усі види діяльності
Інші фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства Усі види діяльності
Втрати від спільної діяль­ності
Втрати від інвестицій в дочірні підприємства
Інші витрати Собівартість реалізованих фінансових інвестицій Усі види діяльності
Втрати від зменшення корисності активів
Втрати від неопераційних курсових різниць
Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій
Списання необоротних активів
Інші витрати звичайної діяльності
Податок на прибуток Податок на прибуток від звичайної діяльності Усі види діяльності
Податок на прибуток від надзвичайних подій
Надзвичай­ні витрати Втрати від стихійного лиха Усі види діяльності
Втрати від техногенних катастроф і аварій
Інші надзвичайні витрати
Клас 0. Позабалансові рахунки
Орендовані необоротні активи За видами активів Усі види діяльності

Закінчення дод. 1

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Активи на відпові­дальному зберіганні Устаткування, прийняте для монтажу Усі види діяльності
Матеріали, прийняті для переробки
Матеріальні цінності на від­повідальному зберіганні
Товари, прийняті на комісію
Матеріальні цінності довірителя
Контрактні зобов'язан­ня За видами зобов'язань Усі види діяльності
Непередба­чені активи й зобов'я­зання Непередбачені активи Усі види діяльності
Непередбачені зобов'язання
Гарантії та забезпечен­ня надані За видами гарантій та забез­печень наданих Усі види діяльності
Гарантії та забезпечен­ня отримані За видами гарантій та забезпечень отриманих Усі види діяльності
Списані активи Списана дебіторська забор­гованість Усі види діяльності
Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей
Бланки суворого обліку За видами бланків Усі види діяльності
Амортиза­ційні відраху­вання За напрямами використан­ня амортизації Усі види діяльності

Додаток 2

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА*

Синтетичні рахунки Призначення
код назва
Основні засоби Облік та узагальнення інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи
Знос необорот­них активів Облік та узагальнення інформації про знос основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів
Довгострокові фінансові інвестиції Облік та узагальнення інформації про довгострокові фінансові інвестиції
Капітальні інвестиції Облік та узагальнення інформації про капітальні інвестиції
Довгострокові біологічні активи Облік та узагальнення інформації про довго­строкові біологічні активи
Інші необоротні активи Облік та узагальнення інформації про довго­строкову дебіторську заборгованість, інші необоротні активи
Виробничі запаси Облік та узагальнення інформації про сирови­ну й матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тару й тарні матеріали, будівельні матеріали та матеріали, передані в переробку, запасні частини,

* Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 р. № 186, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2001р. за №389/5580.


Продовження дод. 2

Синтетичні рахунки Призначення
код назва
матеріали сільськогосподарського призначен­ня, інші матеріали, тварин на вирощуванні і відгодівлі, малоцінні та швидкозношувані предмети і транспортно-заготівельні витрати
Поточні біологічні активи Облік та узагальнення інформації про поточні біологічні активи рослинництва (які оцінені за справедливою вартістю) і тваринництва
Виробництво Облік та узагальнення інформації про витрати на основне і допоміжні виробництва, виробни­чий брак
Готова продукція Облік та узагальнення інформації про готову продукцію, товари, транспортно-заготівельні витрати і торгову націнку
ЗО Каса Облік та узагальнення інформації про грошову готівку та грошові документи
Рахунки в банках Облік та узагальнення інформації про грошові кошти на рахунках у банках, еквіваленти грошових коштів та грошові кошти в дорозі
Поточні фінансові інвестиції Облік та узагальнення інформації про поточні фінансові інвестиції
Розрахунки з різними дебіторами Облік та узагальнення інформації про розра­хунки з покупцями та замовниками, з підзвіт­ними особами, з іншими дебіторами, про короткострокові векселі одержані, про резерв сумнівних боргів
Витрати майбутніх періодів Облік та узагальнення інформації про витрати майбутніх періодів
Власний капітал Облік та узагальнення інформації про статут­ний, пайовий, додатковий, резервний, неопла-чений і вилучений капітали

Продовження дод. 2

Синтетичні рахупки Призначення
код пазва
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) Облік та узагальнення інформації про нерозподілені прибутки (непокриті збитки), про використання прибутку
Забезпечення майбутніх витрат і платежів Облік та узагальнення інформації про забезпе­чення майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування і цільові надходження
Інші довгострокові зобов'язання Облік та узагальнення інформації про довгострокові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов'язання за облігаціями, довгострокові зобов'язання з оренди та інші довгострокові зобов'язання
Розрахунки за податками й платежами Облік та узагальнення інформації про розра­хунки за податками, обов'язковими платежа­ми, про податкові зобов'язання, податковий кредит, розрахунки за пенсійним забезпечен­ням, соціальним страхуванням, страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним страху­ванням та страхуванням майна
Розрахунки а оплати праці Облік та узагальнення інформації про розра­хунки з оплати праці
Розрахунки за іншими операціями Облік та узагальнення інформації про розра­хунки з постачальниками та підрядниками, з учасниками, про короткострокові позики, короткострокові векселі видані, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язан­нями і розрахунки за іншими операціями
Доходи майбутніх періодів Облік та узагальнення інформації про доходи майбутніх періодів
Доходи Облік та узагальнення інформації про доходи від реалізації, інші операційні, інші звичайні і надзвичайні доходи, вирахування з доходу
Фінансові результати Облік та узагальнення інформації про фінансові результати

Закінчення дод. 2

Синтетичні рахунки Призначення
код назва
Витрати операційної діяльності Облік та узагальнення інформації про елемен­ти витрат операційної діяльності: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію, інші операційні витрати
Інші затрати Облік та узагальнення інформації про неопераційні витрати звичайної діяльності, податок на прибуток і надзвичайні витрати

rid.deutsch-service.ru referattts.nugaspb.ru referattdx.nugaspb.ru referattpl.nugaspb.ru Главная Страница