Фактори трансформації РГК та їх взаємодія в системі регіональних ринків

Фактори і стратегія ринкової трансформації РГК

З переходом до ринкових відносин РГК інтенсивно трансформу­ється під впливом певних факторів та умов.

Під факторами трансформації РГК ми розуміємо ті рушійні сили, які викликають якісні зміни в ньому або так звані трансформаційні переходи (зникнення певних суб'єктів господарювання, перехід від одного якісного стану до іншого). По відношенню до виробничої під­системи РГК усі інші підсистеми та їх елементи (ресурсні, споживчі, екологічні тощо) є факторами трансформації, тобто вони є внутрішніми джерелами розвитку (саморозвитку) виробничої підсистеми і госпо­дарства регіону загалом.

На відміну від факторів, умови трансформації господарства регіону виступають як сили зовнішнього (по відношенню до нього) впливу. Вони можуть посилювати або послаблювати дію факторів трансфор­мації, але самі безпосередньо на виробничу підсистему господарства регіону не впливають.

Отже, фактори трансформації господарства регіону слід вважати чинниками прямої дії, а умови - непрямої.

Водночас між умовами й факторами трансформації господарства регіону немає неперехідної межі, бо фактори не лише виростають з умов, а й приводяться ними в дію. На певному рівні розвитку продуктивних сил і виробничих відносин умови з явища пасивного переростають у фактори - явище активне. Так, певні елементи природи на черговому витку розвитку техніки й технологій та появі потреб на їх корисні функції можуть перейти в категорію природних ресурсів. Аналогічно людські індивіди після 16 років (згідно рекомендацій Міжнародної Організації Праці (МОП) відносяться до категорії економічно актив­ного населення, тому їх також слід розглядати як фактор трансформації господарства регіонів.

Для розуміння базових процесів трансформації господарства регіонів необхідно насамперед виділяти (за П. Самуельсоном) чотири фунда­ментальні фактори, або "колеса" економічного розвитку, а саме:

1) людські ресурси,

2) природні ресурси,

3) капітал та

4) інновації .Зазначені фактори, за методологією Дж. Кендрика [1978, с. 31, 41], доцільно ще поділяти на ті, що мають матеріальні (речовинні) форми і ті, що їх не мають. До перших відносяться людські і природні ресурси, фізичний капітал (основні й оборотні фонди), до других - фінансові ресурси (фінансовий капітал) та інновації. Зрозуміло, що фактори другої групи так чи інакше матеріалізуються у факторах першої групи. Так, фінансовий капітал через інвестиції живить фізичний капітал і сприяє матеріалізації інновацій - у вигляді більш досконалих засобів вироб­ництва та більш кваліфікованої робочої сили (через інвестиції в люд­ський капітал).

Крім фундаментальних факторів (назвемо їх факторами першого порядку), на трансформацію господарства регіонів впливають і інші фактори (другого порядку), що базуються переважно на елементах його споживчої та інфраструктурних підсистем. На нашу думку, кри­терієм їх виділення має бути наявність відповідних статей у структурі витрат на виробництво.

Взаємодію факторів трансформації господарства регіону розгляне­мо на прикладі його промислової підсистеми [Захарченко, 2004, с. 154, 155]. Очевидно, що ця взаємодія відбувається через відповідні ринки (рис. 1.2). Причому всі види взаємодії можна звести до двох основних типів: перший - доповнюваність одних факторів іншими, другий - взаємозамінність.

Опыт 2. Влияние различных факторов на степень гидролиза солей
Навчіть сміятися маленького хлопчика і ви?
Статья 145. Изъятие документов и/или контрольно-кассовых машин
В Древнем Риме «нексум» – это
Принципы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций зданий.
Notes on Curricula vitae
Выстраивание модели поведения
Перерва протягом робочого дня.
Складіть речення про себе користуючись наступними моделями. Складіть діалоги та озвучте їх.
Shops and Shopping
Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі
Монитор машиниста наземного метро
Глава 7. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ
Коренные изменения численности и структуры населения, их социальные последствия
Система с теплообменом. Каноническое распределение Гиббса.
Особое место занимает временная занятость. Она включает такие виды, как сезонная, разовая, поденная и т.д.
Преимущества и недостатки системы «точно в срок»
Акт - документ, составленный для подтверждения установленных фактов, событий, действий.
Групове мислення
ТЕМА СЕМІНАРУ: Загальні засади конституційного ладу України
Стаття 56
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Дифференциальный тест для выявления крестцово-подвздошных повреждений.
Главная Страница