Розділ 2. Електрофізичні характеристики матеріалів.

Електропровідність матеріалів.

Особливістю використання матеріалів в електроенергетиці є те, що вони експлуатуються в умовах впливу електричних полів, і в трохи меншому ступені, в умовах впливу магнітних полів. Основними процесами, що відбуваються під дією цих полів є поляризація речовини, електропровідність, намагнічування речовини.

Електропровідність – це здатність матеріалу проводити електричний струм.

Хто пам'ятає визначення електричного струму з курсу фізики? Електричним струмом називається спрямований рух електрично заряджених часток. Електричний струм може бути викликаний зарядженими частками різних типів. Основні види заряджених часток – це електрони й іони.

Основне рівняння електропровідності.

Можна написати найбільш загальну формулу, для щільності струму j, вірну для будь-яких середовищ,

j = S ni·qi·Vi

Тут i - тип або cорт заряду, (наприклад електрони, іони різних молекул, заряджені частки й т.п.), ni - концентрація зарядів i-го різновиду, qi - значення заряду, Vi - швидкість носіїв заряду.

Щоб розібратися з електропровідністю різних матеріалів, необхідно зрозуміти, які в них щільності (концентрації) заряду, як вони з'являються й від чого вони залежать, які величини зарядів, з якими швидкостями можуть рухатися. Усе це головні питання у вивченні електропровідності.

Для всіх середовищ, за винятком вакууму, швидкість носіїв пропорційна напруженості поля

Vi = bi·E

де bi - рухливість носіїв заряду.

Рухливістю носіїв заряду називається коефіцієнт пропорційності між швидкістю носіїв заряду Vi і напруженістю поля E. Розмірність рухливості - м2/(В с). Фактично рухливість чисельно дорівнює швидкості носіїв заряду при напруженості поля 1 В/м.

Підставляючи рівняння (2) в (1) одержимо аналог закону Ома в диференціальній формі, що зв'язує щільність струму з напруженістю електричного поля. Ми одержимо вираз, за допомогою якого можна прогнозувати величину електричного опору того або іншого матеріалу.

Типи носіїв заряду і їх рухливість можуть бути різними в різних середовищах. Рухливість носіїв також сильно залежить від середовища.

Основними видами заряджених часток є електрони й іони – те, що залишається від атома або молекули, коли вони втрачають електрони.

Методы государственного управления в науке управления и в административном праве.
Speaking
Представление данных в СУБД реляционного типа
A farewell party
Методические советы к лекциям и семинарским занятиям.
УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ
Алгоритм оказания помощи при остром подагрическом артрите.
Теплотехнический расчет неоднородных ограждающих конструкций
Text 15. Powerhouse auxiliary motors
Стаття 2. Завдання органів державної податкової служби
На радиационно опасных объектах
Паспорт бюджетної програми
Оцінка ймовірності банкрутства підприємства на основі Z-рахунку Альтмана
Тема 10. Учет материально-производственных запасов
Пост класичний період в розвитку античної філософії: школи, ідеї, представники
Технология склеивания порошков (binding powder by adhesives)
Чи надавали Ваші батьки значення тому, що б Ви самостійно приймали рішення?
Средство для лечения маниакально-депрессивного психоза
Облік запасів
Часть I. Основы общей психологии 1 часть
Набутий імунітет. Антигени і антитіла. Серологічний метод мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань. Реакції преципітації та нейтралізації.
Понятие хозяйственного учета и его виды
Как победить сезонную сонливость и чувствовать себя в тонусе даже при самой хмурой погоде
Главная Страница