Семінарське заняття № 4

(1 година)

Тема 6. Державне мито. Мито.

Питання для обговорення.

1. Поняття Єдиного митного тарифу. Мита і їхні види.

2. Нарахування і сплата мита. Ставки мита

3. Митний збір по вантажній митній декларації.

4. Митно-тарифна політика України на сучасному етапі.

5. Ввізне і вивізне мито. Сезонне мито.

6. Особливі види мита. Спеціальне мито. Антидемпінгове мито. Компенсаційне мито.

7. Процедура застосування особливих видів мати. Митна вартість. Визначення країни походження товарів.

8. Звільнення від сплати мита. Зниження рівня митного обкладання

9. Тарифні преференції. Умовно-безмитне вивезення і ввезення.

10. Повернення мита. Повернення над міру стягненого та стягнення недобраного мита.

11. Поняття державного мита. Платники державного мита. Об’єкти справляння державного мита.

12. Розмір ставок державного мита. Пільги щодо сплати державного мита.

13. Повноваження місцевих Рад і Міністерства фінансів України з надання пільг щодо сплати державного мита. Зарахування державного мита до бюджету. Порядок сплати державного мита.

14. Повернення державного мита. Відповідальність за правильність справляння мита та державного мита. Органи, що здійснюють контроль за справляння державного мита.

Теми рефератів:

 • Єдиний митний тариф.
 • Мито – важливий інструмент зовнішньоторгівельної політики держави.
 • Аналіз країн, з якими укладено торгівельно-економічні угоди щодо режиму найбільшого сприяння або національного режиму.
 • Нарахування та сплата мита.
 • Аналіз митної вартості товару.
 • Базисні умови поставки, що використовуються в залежності від способу перевезення.
 • Систематизація ставок ввізного мита.
 • Методичні вказівки:

  Висвітлення цього питання необхідно розпочати з визначення мита як: 1) податку на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кор­дон України; 2) грошового збору, який стягується державою через митні уста­нови з товарів, майна, інших цінностей під час переміщення їх через митний кордон України (ввозяться, вивозяться чи слідують транзитом) за відсоткови­ми ставками до вартісної оцінки цих товарів або у твердих ставках на одини­цю товару, і який є неодмінною умовою ввезення на митну територію України або вивезення товарів з цієї території чи транзиту. Студентам необхідно зна­ти, що мито стягується з товарів, що вироблені в інших країнах і ввозяться на реалізацію і споживання в Україну, та з товарів, що вироблені в Україні, але призначені для реалізації, споживання в інших країнах, а також що мито нара­ховується митним органом України відповідно до положень Закону України «Про Єдиний митний тариф» від 5 лютого 1992 р. і ставок Єдиного митного тарифу України, чинними на день подання митної декларації. Необхідно мати уявлення, що митний тариф України - це систематизований згідно з Українсь­кою класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок мита, яке справляється з товарів під час переміщення їх через митний кордон України. Студентам потрібно звернути увагу на такі особливості мита: сплачу­ється як у валюті України, так і в іноземній валюті, яку купує Національний банк України; вноситься до Державного бюджету України і сплачується мит­ним органам України (стосовно товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, підприємствам зв'язку); для деяких товарів і предметів допускається зниження ставок мита, безмитне ввезення та вивезення, пільгове обкладення митом та умовно-безмитне ввезення та вивезення.  В Україні преференційні ставки ввізного мита застосовуються до товарів і інших предметів, що відбувають із країн, що входять разом з нашою державою в митні союзи або утворюючих з ними спеціальні митні зони, і при встановленні якого-небудь спеціального преференційного митного режиму відповідно до міжнародних договорів при участі України.

  Виходячи з принципу обмеження імпорту (експорту) в окремих випадках при ввозі (вивозі) на митну територію України незалежно від інших видів митних зборів можуть застосовуватися види: спеціального, антидемпінгового, компенсаційні мита. Ставка спеціального мита встановлюється в кожнім окремому випадку.

  Студенти повинні розкрити сутність ставок мита - грошових сум у націо­нальній та іноземній валютах, які встановлюються у певному співвідношенні до митної вартості або в установленому грошовому розмірі на одиницю това­рів та інших предметів, які обкладаються митом і переміщаються через мит­ний кордон України. Важливо розрізняти види мита: 1) залежно від способу нарахування: а) адвалерне, б) специфічне, в) комбіноване; 2) залежно від порядку встановлення: а) автономне, б) конвенційне; 3) залежно від функцій: а) протекційне, б) преференційне, в) фіскальне; 4) залежно від того, на які товари нараховується: а) ввізне (імпортне), б) вивізне (експортне), в) транзит­не; 5) залежно від характеру: а) спеціальне, б) антидемпінгове, в) компенса­ційне. Студенти мають розрізняти адвалерне, специфічне та комбіноване ми­та: адвалерне мито нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом; специфічне - у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом; комбіноване мито поєднує обидва види митного обкладання.

  Необхідно також з'ясувати, що мито стягується з товарів, що вироблені в інших країнах і ввозяться на реалізацію і споживання в Україну, та з товарів, що вироблені в Україні, але призначені для реалізації, споживання в інших країнах і що залежно від цього розрізняють ввізне (імпортне) та вивізне (екс­портне) мито. Далі студентам рекомендується визначити правову природу ввізного та вивізного мита. Студенти повинні знати також, що в окремих випадках під час ввезення товарів на митну територію України та вивезення товарів за межі цієї території незалежно від інших видів мита можуть застосовуватися: спеціальне, анти­демпінгове та компенсаційне мита.

  Державний збір стягується: з позовних заяв (скарг) по справах особливого виробництва, подаваних у суди, касаційних скарг на рішення судів, а також на видачу судами копій документів; з позовних заяв, подаваних в органи арбітражного суду, і заяв про перевірку рішень, визначень, постанов у порядку нагляду, а також про їхній перегляд по знову відкрилися обставинам; за здійснення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і міськими, сільськими і селищними радами, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів; за реєстрацію актів цивільного стану, а також за видачу громадянам повторних свідчень про реєстрації актів цивільного стану і свідчень у зв'язку зі зміною, доповненням, виправленням і відновленням записів актів цивільного стану.

  Розрізняють ставки державного збору прості і пропорційні. Місцеві ради мають право встановлювати додаткові пільги для окремих платників по сплаті державного збору, що направляється в місцеві бюджети, а Міністерство фінансів України — по зачислюваним у Державний бюджет України. Державний збір сплачується по місцю розгляду й оформлення документів і зараховується в бюджет місцевого самоврядування, крім мита, стягнутої з позовних заяв, подаваних в арбітражний суд, а також із заяв про перевірку рішень, визначень і постанов арбітражних судів і в порядку нагляду, зачислюваної в Державний бюджет України.

  Сплачений державний збір підлягає поверненню частково або цілком у випадках: 1) внесення мита в більшому розмірі, чим передбачено чинним законодавством; 2) повернення заяви (скарги) або відмовлення в його прийнятті, а також відмовлення державних нотаріальних контор виконавчих комітетів міських, селищних і сільських рад у здійсненні нотаріальних дій; 3)' припинення виробництва в справі або залишення позову без розгляду, якщо справа не підлягає розглядові в суді або в арбітражному суді, а також коли позивачем не дотриманий установлений для даної категорії порядок попереднього дозволу споровши або коли позов пред'явлений недієздатною особою; 4) скасування у встановленому порядку рішення суду або арбітражного суду, якщо при цьому державний збір був уже стягнений у доход бюджету; 5) в інших випадках, передбачених законодавством України. Повернення державного збору проводиться за умови, якщо заява подана у відповідний орган, що стягує мито, протягом року з дня зарахування її в бюджет.

  Контрольні запитання та завдання:

 • Що таке мито та які його види ви знаєте?
 • Визначте правову природу ввізного та вивізного мита.
 • Обґрунтуйте зміст поняття “єдиний митний тариф”.
 • Класифікуйте мито, відповідно до норм чинного митного законодавства.
 • Проаналізуйте особливості митного режиму найбільшого сприяння або національного режиму в торгівельно-економічних угодах України.
 • Встановіть порядок нарахування і сплата мита.
 • Розкрийте зміст поняття “платник мита” та “об’єкт митного обкладання”.
 • Що становить собою митна вартість об’єкта.
 • Яка процедура обкладання митом при перетині кордонів спеціальних митних зон?
 • Які умови повернення мита та повернення над міру стягненого або стягнення недобраного мита.
 • Обґрунтуйте зміст поняття “державне мито”.
 • Охарактеризуйте платника, об’єкти та пільги щодо справляння державного мита.
 • Який розмір ставок державного мита передбачений чинним законодавством.?
 • Як проводиться зарахування державного мита до бюджету?
 • Який порядок сплати та повернення державного мита передбачено чинним законодавством?
 • Встановіть відповідальність за правильність справляння мита та державного мита.
 • refamss.ostref.ru referatsbv.nugaspb.ru start.radioritual.ru far.unoreferat.ru Главная Страница