І. Загальні положення

Стаття 1. Інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Кон­ституцією України та іншими законодавчими актами.

Республіканські і місцеві органи влади та управління, підприємства, установи і організації (незалежно від форм власності і господарювання) залучають представників громадських організацій інвалідів до підготов­ки рішень, що стосуються інтересів інвалідів. Дискримінація інвалідів забороняється і переслідується за законом.

Стаття 2. Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефек­тами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті.

Стаття 3. Інвалідність як міра втрати здоров'я визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи Мініс­терства охорони здоров'я України.

Положення про медико-соціальну експертизу затверджується Ка­бінетом Міністрів України з урахуванням думок громадських організа­цій інвалідів в особі їх республіканських органів.

Стаття 4. Діяльність держави щодо інвалідів виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціально-побутових і соціально-пси­хологічних умов для задоволення їх потреб у відновленні здоров'я, мате­ріальному забезпеченні, посильній трудовій та громадській діяльності.

Соціальний захист інвалідів з боку держави полягає у наданні грошо­вої допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, пристосованого житла, у встановленні опіки або стороннього догляду, а також пристосуванні забудови населених пунктів, громад­ського транспорту, засобів комунікацій і зв'язку до особливостей інва­лідів.

Стаття 5. Порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю встановлюються на підставі висновку медико-соціальної експертизи та з враху­ванням здібностей до професійної і побутової діяльності інваліда. Види і обся­ги необхідного соціального захисту інваліда надаються у вигляді індивідуаль­ної програми медичної, соціально-трудової реабілітації і адаптації.Індивідуальна програма реабілітації є обов'язковою для виконання дер­жавними органами, підприємствами (об'єднаннями), установами і організа­ціями.

Стаття 6. Захист прав, свобод і законних інтересів інвалідів забезпе­чується в судовому або іншому порядку, встановленому законом.

Громадянин має право в судовому порядку оспорювати рішення ор­ганів медико-соціальної експертизи про визнання чи невизнання його ін­валідом.

Службові особи та інші громадяни, винні у порушенні прав інвалідів, визначених цим Законом, несуть встановлену законодавством матеріаль­ну, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Стаття 7. Законодавство про соціальну захищеність інвалідів в Україні складається з цього Закону та інших актів законодавства, що ви­даються відповідно до нього.

Місцеві Ради народних депутатів зобов'язані інформувати інвалідів про зміни і доповнення законодавства про соціальну захищеність інва­лідів.

Выпускных квалификационных работ
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Стандартизація і сертифікація продукції
А. Основные пути катаболизма глюкозы
Методи керування системою послідовно працюючих апаратів
Тема 1. Сущность, функции и виды денег.
She looked inquiringly at one of the Aurors, who nodded briefly, seized Harry’s upper arm, and attempted to steer him toward the barrier between platforms nine and ten.
Состояние артикуляционного аппарата, голоса и дыхания
Целые и рациональные числа. Действия с целыми и рациональными числами.
Порядок ограждения мест производства работ сигналами уменьшения скорости на однопутных, двухпутных и многонутиых участках.
Основні способи подачі страв.
Лекция 1. Понятие о филологическом методе анализа текста. Литературоведческие виды анализа и их краткая характеристика. (1 час)
Направления и формы государственной поддержки малого предпринимательства.
Новіков В.С. Інновації в туризмі
Картон з подрібненого шкіряного волокна
Статья 36. Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме
Общие сведения о слесарном деле
Образ Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети», отношение к нему автора.
Урок 44: Еще раз, с выражением: дистанцируйтесь от своих проблемных паттернов
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ.
Lecture 5.1 The Notion of a Functional Style. Scientific Prose Style. The Style of Official Documents
Чемпионат Владимирской области
Регулирование деятельности коммерческих банков.
Главная Страница