The Syntactic Field of a Sentence.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний педагогічний університет

Імені Г.С. Сковороди

Сазонова Я.Ю., Невська Ю.В., Мороз Т.Ю.

Нотатки до лекцій та методичні рекомендації

З курсу комунікативної граматики

Англійської мови

Для студентів факультету іноземної філології

Харків

Автори: Сазонова Я.Ю., Невська Ю.В., Мороз Т.Ю.

Рецензенти:

Гончар О.В.– Доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов Харківської державної академії дизайну та мистецтв.

Каминін І.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Нотатки до лекцій та методичні рекомендації з курсу комунікативної граматики англійської мови / Сазонова Я.Ю., Невська Ю.В., Мороз Т.Ю.

– Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2012. – 75 с.

Методичні рекомендації містять нотатки до лекцій з курсу комунікативної граматики англійської мови, основні терміни та поняття, що використовуються у курсі, завдання до семінарів, вибрані матеріали та питання для самоконтролю.

Видання допоможе студентам опанувати спецкурс з комунікативної граматики, систематизувати та повторити навчальний матеріал.

Затверджено редакційно-видавничою радою Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Протокол № 2 від 14.02.2012

Видано за рахунок авторів

© Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

© Сазонова Я.Ю., Невська Ю.В.,

Мороз Т.Ю.

LECTURE 1.

Communicative Linguistics. Communicative Grammar. Communicative Syntax

Plan

1. Communicative Grammar. General Idea.

2. Communicative Registers as Models of Reality Reflection (after G. Zolotova):

a. the reproductive / descriptive register;

b. the informative register;

c. the generative register;d. the volitional register;

e. the responsive register.

3. The Notion of Taxis.

4. The Syntactic Field of a Sentence. Functional Paradigm of Sentence Patterns.

KEY TERMS AND NOTIONS: communicative grammar, the principle of isosemicity/non-isosemicity, the subjective perspective of the utterance, compositives, free/determined/tied syntaxemes, communicative register, taxis, modus, dictum, syntactic field of a sentence, functional typology of utterances.

The Syntactic Field of a Sentence.

1 — basic model: Andrew is talking (is talking loudly, is talking English,);

2 — grammar model modifications/alterations: Andrew is talking, was talking; would talk ;I am talking, You are talking, He is talking...;

3 — structural-semantic modifications: Andrew started/finished talking; Andrew may talk/wants to talk/tries to talk; I’d like to tell you…;

4 — communicative-expressive modifications: Is Andrew talking? Andrew isn’t talking. Let him talk! Well, can he have failed to say it?/ He can’t have said it!;

5 — synonymic modifications: Andrew’s talk is of business / is having business talk with a colleague / is negotiating with…;

6 — complicated models: Having met Irene, Andrew spoke French to her; At the meeting Andrew is talking of business; Andrew doesn’t just talk, he also does things!; The girl- friend asks Andrew not to talk of business...

· TASK 1. The initial sentence may be found in different communicative registers, in different textual functions. Analyze the sentence and find out the types of communicative registers:

I hear that Andrew is talking French on the phone. — ___________register;

Andrew often talks on the phone. — ________________________ register;

Andrew speaks French fluently. — _________________________ register.

· TASK 2. Compare the two sentences from the point of view of the theory of syntactic field of the sentence:

1) Andrew is walking in the forest.

2) Andrew is walking to the forest.

5. Functional Typology of Utterances:

a. Actional Utterances: N+Vact

b. Performative Utterances: N+Vfin

c. Characterizing Utterances:Vbe+A, N+V+Dqu , N+V+Q

d. Equational Utterances: be-structures

e. Existential and Existential-Locative Utterances:N+Vbe+Dplace, There+Vbe+N+Dplace

f. Constative Utterances:X+Vbe+N.

Визнання апеляційної скарги другою стороною враховується апеляційним судом у частині наявності або відсутності фактів, які мають значення для вирішення справи.
Для того, чтобы использовать власть, основанную на вознаграждении следует
Дисбаланс на внутрішньофірмовому РП.
Лекция 1. Финансовый менеджмент в системе управления организацией
Семінарських занять – 2
Порівняйте основні положення реформ 1848 та 1861 рр. та їхній вплив на генезис ринкових відносин у підавстрійській та підросійській Україні.
Практична робота
Розкрити методику роботи над задачами на кратне порівняння.
Особливості процесу феодалізації у Німеччині. “Золота булла” Карла ІV.
Традиционные способы обработки информации
Робота 3. Визначення вологості в’янення.
Функциональное зонирование помещений общественно-культурного центра
Значение энергосбережения и энергетического аудита в повышении конкурентоспособности и экономической эффективности промышленных предприятий
Фактор европейского пацифизма в международных отношениях
Тема 9. Россия в эпоху реформ и контрреформ второй половины XIX века.
Цивільне законодавство - це сукупність нормативно-правових актів різної юридичної сили, які містять цивільно-правові норми.
Речь на обеде в честь финляндской правительственной делегации (7.04.1948 г.)
Роль матери в социализации детей
ВРЕДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВАРЕНОЙ И НЕПРАВИЛЬНО УПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПИЩИ
ТЕМА 1. Інформація як глобальна проблема сучасності
Гулевские Кирилл и Виктория. Пометки Ф.Д. Шкруднева
Класифікація маркетингової інформації
Структурна блок - схема
Главная Страница