Участь юридичної служби у реалізації заходів щодо попередження крадіжок, нестач, втрат, відшкодування шкоди та збитків, завданих підприємству

Юридична служба разом з іншими структурними підрозділами за дорученням керівника підприємства бере участь у перевірках щодо до­держання законодавства про зберігання власності. За результатами пе­ревірок бере участь у підготовці довідок (службових записок) керівництву підприємства про виявлені недоліки в застосуванні чинного законодавства з конкретними пропозиціями щодо усунення їх, у необхідних випадках ставить питання про притягнення винних осіб до відповідальності за до­пущені порушений,

Юридичній службі необхідно роз'яснювати керівникам та працівникам кадрових служб правильне застосування законодавства про працю з питань приймання призначення і переміщення (переведення) матеріально відповідальних осіб.

При візуванні рішень, наказів про приймання на роботу (призначення) необхідно звертатиувагу на те, що діючим законодав­ством заборонено приймати (призначати) на матеріально відповідальні посади осіб, які були притягнені до кримінальної відповідальності за крадіжки, хабарництво та інші корисні злочини, якщо судимість не знята або не погашена, а також позбавлених права на строк, визначений ви­роком суду, займати такі посади.

Слід мати на увазі, що зміна матеріально-відповідальних осіб при переведенні на іншу роботу чи звільненні повинна проводитись при обов'язковому документальному оформленні, інвентаризації і передачі товарно-матеріальних цінностей, які за ним значаться.

На підприємствах з державною формою власності при не­обхідності юридичній службі слід звертати увагу керівництва на доцільність розірвання трудового договору за ст. 41 ч.2 Кодексу законів про працю України з працівниками, які безпосередньо обслуговують грошові або товарні цінності, якщо їх дії дають підстави про втрату довір'я до них з боку роботодавця.

Юридичній службі підприємств з державною формою власності слід мати на увазі, що трудовий договір з працівником може бути розір­ваний роботодавцем у випадках вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) державного або громадського майна,встано­вленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.При укладанні договорів про повну індивідуальну та колективну (бригадну) матеріальну відповідальність юридичній службі слід звертати увагу правління, адміністрації і керівників структурних підрозділів на своєчасність їх укладання. У разі несвоєчасного укладання такого договору матеріальна відповідальність за шкоду, яка вчинена працівником, членом акціонерного товариства, покладається на керівни­ка, який не вжив заходів щодо укладання такого договору.

Категорія працівників, характер робіт, які виконуються, визначені Переліком посад і робіт, які заміщуються або виконуються працівником, з яким можуть укладатись письмові договори про повну матеріальну відповідальність. Колективна матеріальна відпо­відальність може запроваджуватись при виконанні таких робіт:

роботи, пов'язані з виконанням касових операцій;

роботи, пов'язані з прийманням від населення всіх видів платежів та виплатою грошей не через касу;

роботи, пов'язані з прийманням на зберігання, обробкою, зберіганням, видачею матеріальних цінностей на складах, базах (нафтобазах), автозаправних станціях, в автогосподарствах, холодиль­никах, харчоблоках, сховищах, на заготівельних (приймальних) пунктах, товарних і товарно-перевалочних дільницях, у камерах схову, коморах і роздягальнях, з екіпіровкою пасажирських суден, вагонів та літаків;

роботи, пов'язані з прийманням від населення предметів культур­но-побутового призначення та інших матеріальних цінностей на схов, у ремонт і для виконання інших операцій, пов'язаних із виготовленням, відновленням або поліпшенням якості цих предметів (цінностей), їхнім сховом та виконанням Інших операцій з ними, видачею напрокат насе­ленню предметів культурно-побутового призначення;

роботи, пов'язані з продажем (видачею) товарів (продукції), їх підготовкою до продажу незалежно від форм торгівлі та профілю підприємства (організації);

роботи, пов'язані з прийманням та обробкою для доставки (супроводження) вантажу, багаж, поштових відправлень та інших ма­теріальних грошових цінностей, їхньою доставкою (супроводженням), ви­дачею (здачею);

роботи, пов'язані з виготовленням (складанням, монтажем, регу­люванням) та ремонтом машин, механізмів, електронної техніки та радіо­апаратури, електромеханічних і радіотехнічних приладів, систем, а та­кож виготовленням їх деталей та запасних частин;

роботи, що виконуються майстернями побутового обслуговуван­ня, ательє тощо;

роботи з виконання операцій, пов'язаних із закупівлею, прода­жем, обміном, перевезенням, доставкою, пересиланням, зберіганням, сортуванням, пакуванням, обробкою або використанням у процесі вироб­ництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних, побуто­вих та промислових виробів й матеріалів, виготовлених з використанням дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, відходів та брухту, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінні каміння синтетичного корунду та виробів з нього, а також валютних операцій;

роботи, пов'язані з прийманням у цехах, зберіганням, обробкою та передачею на виробництво скляної тари;

роботи, пов'язані з прийманням, виготовленням, транспортуван­ням, відбиранням, рахуванням, упаковкою, зберіганням та видачею гро­шових знаків, цінних паперів, їх напівфабрикатів;

роботи, пов'язані з виготовленням та зберіганням усіх видів квитків, талонів, абонементів (включаючи абонементи і талони на видачу їжі підприємствам громадського харчування) та інших знаків для розра­хунків населення за послуги;

роботи, пов'язані з вирощуванням, годівлею, утриманням і розве­денням сільськогосподарських тварин;

роботи, пов'язані з виробництвом сільськогосподарської про­дукції та її переробкою;

роботи, пов'язані з переробкою сировини, виготовленням або комплектуванням готових виробів.

Юридична служба розробляє заходи щодо додержання на підприємствах різних форм власності і господарювання встановленого законодавством порядку приймання продукції виробничого призначення, товарів народного споживання, сировини сільськогосподарської про­дукції; організує вивчення відповідними працівниками нормативних актів, які регулюють ці питання; надає необхідну допомогу при складанні актів приймання продукції.

Юридична служба повинна давати правову оцінку матеріалам ре­візій, інвентаризацій та окремих перевірок з тим, щоб висновки і пропозиції не суперечили діючому законодавству, коло осіб, винних у допущених порушеннях, правильно було визначено тощо.

Юридична служба повинна роз'яснювати такі питання, як надання консультацій працівникам, проведення лекцій, бесід з питань зберігання власності.

На юридичну службу покладається правове оформлення в право­охоронні органи матеріалів про крадіжки, нестачі, корисні зловживання, розтрати, випуск неякісної, нестандартної продукції.

Ступінь участі юридичної служби визначається рішенням правлін­ня, наказом керівника підприємства.

У листі, який направляється в правоохоронні органи, необхідно конкретно вказати правопорушення, на яку суму заподіяна шкода, мож­ливі свідки (прізвище, ім'я та по батькові, адреса).

У підтвердженнях розміру шкоди до листа необхідно додати: акт ревізії, інвентаризації, переоцінки, знищення або здачу продукції на пе­реробку, дефектні відомості, накладні, розрахунки бухгалтерії про розмір збитків, договір з матеріально відповідальним працівником, довідку про період роботи, пояснення, документи про відшкодування збитків у добровільному порядку.

Для притягнення винних працівників до відповідальності, повного і своєчасного покриття шкоди, яка заподіяна підприємству їх непра­вомірними діями, юридичній службі рекомендується підтримувати постій­ний діловий контакт з органами внутрішніх справ, судами, прокуратурою. Юридична служба повинна надавати правову допомогу бухгал­терії, фінансовому відділу в роботі по відшкодуванню збитків, які заподіяні працівником, членом акціонерного товариства колективного сільськогосподарського підприємства, забезпечити додержання передбачених чинним законодавством порядку і гарантій при покладенні на вин­них обов'язків відшкодувати збитки.

Робота по відшкодуванню збитків повинна починатись зразу ж після їх виявлення. Наприклад, юридичній службі рекомендується роз'яснити винним працівникам, що відповідно до чинного за­конодавства, передбачено добровільне відшкодування збитків в натурі або в грошах.

sih.deutsch-service.ru hotel.unoreferat.ru 20.avangard-pressa.ru referatvtb.nugaspb.ru Главная Страница