Варіант № 16

Різновид речовини, що спалахнула органічне скло_______________________

Масова швидкість вигорання речовини ,кг/(м2 хв) 1,61_________________

Можлива площу горіння Fгор , м 50__________________

Питомі витрати кисню на горіння , кг·кг-1 0,282_______________

Нижча теплоту згорання речовини Qн кДж/кг 26670_______________

Розміри приміщення, де відбулося загорання a х b х H 90 х 50 х 3_______

Номер схематичного плану будівлі 7___________________

Дата видачі завдання 05.10.2012

Дата виконання завдання 30.10.2012

Завдання видав доцент, канд. техн. наук (підпис) Доронін Є.В.___

(посада, вчене звання, прізвище, ініціали та підпис викладача)

Завдання прийняв(ла) до виконання (підпис) Бондаренко Н.В.____

(підпис, прізвище та ініціали студента)


ЗМІСТ

Стор.
1 Розрахунок необхідного часу евакуації……………………………….. Х
2 Розробка схеми евакуації з медичного пункту………………………... Х
3 Нормативно-теоретична частина………………………………………. Х
Література………………………………………………………………….. Х


1. Розрахунок необхідного часу евакуації


Вихідні дані для розрахунку:

Вид горючої речовини – Органічне скло

Розміри приміщення 90 х 50 х 3 м

Можлива площа поверхні горіння Fгор = 60 м2

Питома масова швидкість вигоряння - = 1,61 кг/(м2 с)

Початкова температура повітря в приміщенні - tн=20 0С

Нижча теплота згоряння Qн= 27670 кДж/кг;

Висота робочої зони працюючих – h = 1,8 м;

Коефіцієнт тепловтрат – = 0,2;

Коефіцієнт повноти горіння - h = 0,95;

питома ізобарна теплоємність - Ср= 1,38 кДж/(кг К);

Димоутворююча задатність Dm = 750

Коефіцієнт відбиття a = 0,3

Рівень освітлення Е = 50 лк

Питомі витрати кисню = 0,282

Питомий вихід токсичних газів = 1,51, = 0,024

Vл = 0,025 м/с

Рішення:

1. Визначаємо розмірний параметр А, що враховує кругове поширення полум'я поверхнею рівномірно розподіленого в горизонтальній площині горючого матеріалуПри цьому, показник ступеня, що враховує зміну маси вигоряючого матеріалу у часі – n =3

2. Визначаємо розмірний комплекс В, що залежить від теплоти згоряння матеріалу і вільного об'єму приміщення

;

3. Визначаємо безрозмірний параметр Z, що враховує нерівномірність розподілу небезпечних факторів пожежі по висоті приміщення

при Н 6 м, ;

4. Визначаємо необхідний час евакуації за ознакою досягнення критичної температури:

5 Визначаємо необхідний час евакуації за ознакою втрати видимості:

6 Визначаємо необхідний час евакуації за ознакою досягнення критичної концентрації кисню:

7. Визначаємо необхідний час евакуації за ознакою досягнення критичної концентрації токсичних газів:

Параметр безпечний

Висновок: необхідний час евакуації складає 39 с.

refaljo.ostref.ru interview.mfk-millenium.ru sza.deutsch-service.ru referatwlu.nugaspb.ru Главная Страница