Тема 5. Спілкування як вид соціальної взаємодії у професійній комунікації

План

1. Спілкування і комунікація. Функції спілку­ван­ня.

2. Комунікативна ситуація. Учасники спілкувального акту.

3. Види, рівні і стилі професійного спіл­кування.

4. Ділове спілкування. Особливості ділового спілкування. Види усного ділового мовлення.

5. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід.

Доповідь:

1. Невербальні компоненти спілкування.

2. Національні особливості ділового спілкування.

Література:

1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – С. 395-419.

2. Гриджук О. Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таб­лицях і схе­мах : навч. посіб. / О. Є. Гриджук. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – Львів, 2010. – С. 218-223.

3. Дуда Н. М. Ділова українська мова : навч. посіб. / Н. М. Дуда. – Львів, 2003. – Ч. 1 : Конспект лекцій. – С. 136-140.

4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова / М. Зубков. – [2-ге вид., доп.]. – Харків, 2002. – С. 303-304, 311-312.

5. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. посіб. / Я. Ра­де­вич-Винницький. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2006. – С. 14-33, 98-134.

6. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. по­сіб. / Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2005. – С. 7-27.

Тема 6. Вимоги до оформлення та компо­зиція ділових паперів

План

1. Поняття про документ, реквізити, бланк документа. Вимоги до укладення документів.

2. Класифікація документів за найбільш загальними ознаками подібності і відмінності.

3. Національний стан­дарт України на оформлення документів. Вимоги до змісту та розташу­вання рек­візитів.

4. Офор­м­лювання сторінки. Особливості нумерації, уживання графіч­них скорочень.

5. Логічні та структурні елементи тексту документа. Вимоги до тексту доку­мента.

Доповідь:

1. З історії документування.

Література:

1. Гриджук О. Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таб­лицях і схе­мах : навч. посіб. / О. Є. Гриджук. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – Львів, 2010. – С. 100-112.2. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : навч. посіб. [для студ. аграр. вищ. навч. закл. та коледж.] / Т. Б. Гриценко. – К., 2003. – С. 208-235.

3. Ділова українська мова : навч. посіб. : у двох частинах / Р. В .Він­тонів, Т. О. Гон­тар, О. Є. Гриджук, Н. М. Дуда ; [за ред. Н. М. Дуди]. – Львів, 2005. – Частина ІІ. – С. 5-17.

4. Дуда Н. М. Ділова українська мова : навч. посіб. / Н. М. Дуда. – Львів, 2003. – Ч. 1 : Конспект лекцій. – С. 91-106.

5. Зубков М. Сучасна українська ділова мова / М. Зубков. – [2-ге вид., доп.]. – Харків, 2002. – С. 32-46.

6. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / [С. П. Бибик, І. Л. Мих­но, Л. О. Пус­товіт, Г. М. Сюта]. – [2-ге вид., доп. і випр.]. – К. : Довіра : УНВЦ «Рідна мова», 1999. – С. 5-13.

7. Шевчук В. С. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / В. С. Шев­чук. – К. : Літера, 2001. – С. 22-40.

Какие нормотимики используются в качестве гипнотиков?
Комплексное сопротивление двухполюсника
Порівняльна характеристика П (С)БО та МСФЗ, які регламентують облік витрат
Структура освіти України, основні типи закладів освіти
Синтетические, аналитические счета, субсчета.
Принципи формування капіталу корпорації. Визначення загальної потреби в капіталі.
Историческое развитие экономических систем
По теме: Психология девиантного поведения.
У лікарню прийнятий хворий з підозрою на гострий панкреатит. Підвищення активності яких ферментів слід очікувати при цьому захворюванні?
Стаття 65. Відповідальність за порушення законодавства про надра
Тема 5. Организация как субъект организационного поведения
РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НЕЙРОНА В ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
Методи фінансового контролю
Понятие и формы реализации права.
Фінансова політика готелю та її найважливіші інструменти
Реакції організму людини на дію факторів середовища.
Методологічні інструменти оцінки вартості Ф5, Кр 105
Лечение вирусных поражений конъюнктивы
Сутність та значення бюджету підприємства
Этап полной автоматизации новых навыков
Формы и принципы организации труда в с.-х. п/п.
Глава 14. Грубейшие непозволительные уловки
Interstate conflicts
Главная Страница