Тема 5. Спілкування як вид соціальної взаємодії у професійній комунікації

План

1. Спілкування і комунікація. Функції спілку­ван­ня.

2. Комунікативна ситуація. Учасники спілкувального акту.

3. Види, рівні і стилі професійного спіл­кування.

4. Ділове спілкування. Особливості ділового спілкування. Види усного ділового мовлення.

5. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід.

Доповідь:

1. Невербальні компоненти спілкування.

2. Національні особливості ділового спілкування.

Література:

1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – С. 395-419.

2. Гриджук О. Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таб­лицях і схе­мах : навч. посіб. / О. Є. Гриджук. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – Львів, 2010. – С. 218-223.

3. Дуда Н. М. Ділова українська мова : навч. посіб. / Н. М. Дуда. – Львів, 2003. – Ч. 1 : Конспект лекцій. – С. 136-140.

4. Зубков М. Сучасна українська ділова мова / М. Зубков. – [2-ге вид., доп.]. – Харків, 2002. – С. 303-304, 311-312.

5. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. посіб. / Я. Ра­де­вич-Винницький. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2006. – С. 14-33, 98-134.

6. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. по­сіб. / Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2005. – С. 7-27.

Тема 6. Вимоги до оформлення та компо­зиція ділових паперів

План

1. Поняття про документ, реквізити, бланк документа. Вимоги до укладення документів.

2. Класифікація документів за найбільш загальними ознаками подібності і відмінності.

3. Національний стан­дарт України на оформлення документів. Вимоги до змісту та розташу­вання рек­візитів.

4. Офор­м­лювання сторінки. Особливості нумерації, уживання графіч­них скорочень.

5. Логічні та структурні елементи тексту документа. Вимоги до тексту доку­мента.

Доповідь:

1. З історії документування.

Література:

1. Гриджук О. Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таб­лицях і схе­мах : навч. посіб. / О. Є. Гриджук. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – Львів, 2010. – С. 100-112.2. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : навч. посіб. [для студ. аграр. вищ. навч. закл. та коледж.] / Т. Б. Гриценко. – К., 2003. – С. 208-235.

3. Ділова українська мова : навч. посіб. : у двох частинах / Р. В .Він­тонів, Т. О. Гон­тар, О. Є. Гриджук, Н. М. Дуда ; [за ред. Н. М. Дуди]. – Львів, 2005. – Частина ІІ. – С. 5-17.

4. Дуда Н. М. Ділова українська мова : навч. посіб. / Н. М. Дуда. – Львів, 2003. – Ч. 1 : Конспект лекцій. – С. 91-106.

5. Зубков М. Сучасна українська ділова мова / М. Зубков. – [2-ге вид., доп.]. – Харків, 2002. – С. 32-46.

6. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / [С. П. Бибик, І. Л. Мих­но, Л. О. Пус­товіт, Г. М. Сюта]. – [2-ге вид., доп. і випр.]. – К. : Довіра : УНВЦ «Рідна мова», 1999. – С. 5-13.

7. Шевчук В. С. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / В. С. Шев­чук. – К. : Літера, 2001. – С. 22-40.

angelsayru.refberry.ru referatwxd.nugaspb.ru refapkf.ostref.ru employee.unoreferat.ru Главная Страница