Лінійна середньоквадратична регресія

Найбільш тривіальним класом функцій, які використовуються для опису регресійних залежностей, є лінійна функція.

Лінійною середньоквадратичною регресією називається функція

, (5)

параметри якої визначаються з умови мінімуму середньої похибки .

Використовуючи співвідношення (4), можна записати середню похибку як функцію параметрів у вигляді

.

Обчислюючи похідні по і від й, прирівнюючи їх до нуля, отримаємо систему двох рівнянь. Після розв'язання цієї системи відносно і , маємо

,

де .

Підставивши значення у (5), отримаємо рівняння лінійної середньоквадратичної регресії

. (6)

Мінімальна середня похибка лінійної середньоквадратичної регресії дорівнює

. (7)

Коефіцієнт називається коефіцієнтом лінійної регресії, а пряма, що визначається рівнянням (6), – відповідно прямою середньоквадратичної регресії на .

З виразів (6), (7) видно, що в загальному випадку прямі регресії відрізняються для лінійних середньоквадратичних регресій на і на .

З виразу (7) випливає, що величина мінімальної середньої похибки середньоквадратичної регресії залежить від рівня кореляції випадкових величин і . При зростанні кореляції похибка зменшується до нуля.

Для гауссівських випадкових величин і оптимальною серед усіх функцій середньоквадратичної регресії на є лінійна регресія. При цьому похибка дорівнює умовній дисперсії . Доведення цього ствердження засноване на аналізі умовної щільності ймовірності ,яка може бути представлена у вигляді

.

Математичне сподівання цього умовного розподілу

, (8)

а дисперсія

. (9)

Зіставляючи вирази (8), (6) і (9), (7), приходимо до рівнянь . Оскільки для гауссівських випадкових величин і умовна дисперсія не залежить від х, то і середній по квадрат помилки лінійного прогнозу при даному х не залежить від х, тобто точність прогнозу виявляється однаковою при будь-яких х.

Параметри лінійної середньоквадратичної регресії виражаються через перші й другі моменти випадкових величин. Якщо моменти випадкових величин невідомі, а є лише вибірки і обсягу ,то оцінки параметрів лінійної середньоквадратичної регресії (5) можна здобути за допомогою відповідних моментів: вибіркових математичних сподівань ,вибіркових дисперсій і вибіркової кореляції . При цьому наближенні вибіркові параметри регресії мають вигляд. (10)

Очевидно, що незміщеними спроможними оцінками моментів є

; ;

; ;

.

Для визначення точності лінійного прогнозування зазвичай використовують незміщену і спроможну оцінку

.

Ціноутворення у світовій торгівлі
Классификация кривых 2-го порядка.
ІІІ. Базові знання, вміння та навички, необхідні для вивчення теми
Принципи та процедури проведення оцінки персоналу
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Глава 13. Сочувствие по поводу сломанной руки
Лексические антонимы и их типы
Read the second part of the text. Name the topics which are outside the scope of CC.
Народ в произведениях писателей-шестидесятников (очерки Н. Успенского)
Ведущая деятельность – учебно-профессиональная.
Методологические принципы вмешательства в конфликты
Бухгалтерський облік як інформаційна система в аптечних закладах
Тема: Організація робіт, спрямованих на створення та впровадження інформаційних систем
Ребёнок в возрасте от 1,5 до 2,5 лет
Задача №11
Типы и виды английских морфем
Размеры отверстий и борозд в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений для прокладки трубопроводов и воздуховодов
ПРОКЛЯТИЯ НА СТАРЫЕ КНИГИ И ОБРЯДЫ
Лизинг как метод инвестирования, его виды
Систематизация биологических знаний в XV-XVIII веках
Раскадровка. Композиция и структура кадров
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ
Ситуация и атмосфера проведения обследования. Полное обследование с помощью ТАТ редко занимает меньше 1,5—2 часов и, как правило, разбивается на два сеанса
Главная Страница