Загальна характеристика природних ресурсів, їх роль у розвитку продуктивних сил

Природні ресурси — елементи та сили природи, які можуть вико­ристовуватися у виробничій та невиробничій сферах для забезпечення потреб людей. Іншими словами, природні ресурси являють собою при­родні багатства регіону, які використовуються або можуть використо­вуватися в матеріальному виробництві, є основою матеріального ви­робництва, яке спрямоване на створення матеріальних благ для людей. Яка є кількість та як використовуються природні ресурси визначається соціально-економічний потенціал регіону. В сучасних умовах форму­вання нового змісту економічних відносин в Україні постає необхід­ність перегляду пріоритетів у використанні окремих видів ресурсів, що склалися в минулому, формуванню нових способів їх використання та відтворювання, враховуючи реальну наявність їх запасів.

До природних ресурсів належать елементи літосфери, гідросфери, атмосфери. До елементів літосфери — зовнішньої сфери «твердої» Зем­лі, що включає земну кору та частину верхньої мантії (паливні, рудні та нерудні, гідро- та газомінеральні корисні копалини, ґрунти). До еле­ментів гідросфери належить сукупність усіх водних об'єктів: океанів, морів, річок, озер, водосховищ, боліт, підземних вод, льодовиків. До елементів атмосфери належить повітряне середовище навколо Землі.Е. А. Зіиь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


Природні ресурси поділяються на вичерпні та невичерпні.

Серед вичерпних розрізняють не відновлювані — мінеральні (вугілля, нафта, газ, руди металів тощо) і відновлювальні (грунти, рос­лини, тварини, деякі мінеральні ресурси).

До невичерпних належать космічні (сонячна радіація, морські припливи тощо), кліматичні (атмосферне повітря, енергія вітру тощо) ресурси.

Важливе значення має господарська класифікація природних ре­сурсів, яка грунтується виходячи із напрямів і форм їх господарського використання. Так, наприклад, земля — це просторова основа вироб­ництва, одночасно — важливий засіб виробництва у сільському госпо­дарстві. Вода водосховищ, озер, річок має значення як засіб виробниц­тва, так і як предмет споживання, а також як сфера життя живих істот, які використовуються людьми.В даній роботі розглядається стан, використання та охорони зе­мельних, водних та лісових ресурсів.

ИФА с нейлоновыми нитями или бусами
ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕФЕРАТИВНОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ
Восемь секретов жизни без целей
Классификация видов индукции по характеру следования
Табличные вызовы подпрограмм.
Источники семьи общего права
РАССУЖДЕНИЕ О СТРАННЫХ БОЛЕЗНЯХ
Що означає бути просвітником? Головні риси, що вирізняють світогляд людини епохи Просвітництва.
Политические права и свободы личности в современном мире.
Вопрос 50. Культура и цивилизация. Современный диалог цивилизаций.
В ГРЕХЕ СРЕДИ НЕПРАВЕДНЫХ СЕДИН
Оцінка витрат, пов'язаних з якістю, за моделлю PAF
Дія електричного струму на організм людини
Проблемы развития здравоохранения в РФ
Исповедь Блаженного Августина, епископа Иппонского 1 часть
Тема 10. Организация бухгалтерского учёта и учётная политика
Методы исследования движения жидкости
Если стремитесь к научной деятельности в области дизайна,
КАТЕГОРИИ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ МЕНЕДЖЕРА
Сравнительный анализ рефлектограмм оптических волокон по различным показателям
РОЗДІЛ 7. ПЕРЕСУВАННЯ І РОЗТАШУВАННЯ ПІДРОЗДІЛУ НА МІСЦІ
Приймання, зберігання та оцінка якості риби і рибних продуктів на основі вирішення ситуаційних
Основні напрями зовнішньої політики України (кінець XX - поч. XXI ст.).
Главная Страница