Предмет логіки

Логіка – це наука про закони і форми правильного мислення , що веде до істини. Вона вивчає структуру мислення, правила та закони здобуття вивідного знання незалежно від змісту думок, а також засоби і методи формалізації мислення.

Абстрактне мислення має властиві йому форми і підпорядковується відповідним законам. Формами абстрактного мислення є поняття, судження, умовивід.

Логічна форма думки – це спосіб зв’язку структурних елементів або складових частин думки. Форма думки інваріантна, незалежна від змісту думки.

Логічні форми – це види мисленнєвих структур, які не залежать від конкретного змісту думки. Змістом думки є те, про що ми мислимо.

Ефективні міркування дає лише та сукупність понять, суджень, умовиводів, де між ними (формами мислення) є послідовний, несуперечливий, обґрунтований зв’язок.

Логічним законом називають внутрішній суттєвий, необхідний зв’язок між логічними формами у процесі побудови міркувань.

Головні логічні закони: закон тотожності, закон суперечності, закон виключеного третього, закон достатньої підстави.

Свідоме слідування законам логіки дисциплінує мислення, робить його більш аргументованим, ефективним і продуктивним, допомагає уникнути помилок.

Значення логіки особливо зросло в сучасному житті, що зумовлено низкою причин:

1. Потреба чітко користуватися термінологією, поняттями різноманітних галузей науки, мистецтва, політичного життя, нових ринкових умов функціонування економіки.

2. Сучасну епоху характеризують як епоху діалогу, який вимагає від співрозмовників вміння доводити та переконувати, аргументовано відстоювати свою позицію, знаходити компроміси в складних умовах переговорного процесу, домовлятися.

3. Знання логіки, завдяки яким формуються вміння та навички правильного мислення, перетворюються в надійний імунітет проти всіляких домислів, помилок, софістичних прийомів.

4. Впровадження нових технологій у промисловість та навчання, широке використання в різних сферах діяльності людини інформатики та обчислювальної техніки пов’язане з розширеним застосуванням логіки, із значним підвищенням її ролі в науці та техніці.5. Вивчення логіки значно підвищує загальний рівень інтелектуальної культури. Необхідність її освоєння пояснюється ще й тією обставиною, що вона досліджує загальнолюдські закони мислення, які діють у всіх галузях науки. Висока логічна культура громадян сприяє прогресу країни в усіх сферах життя.

Правильність та істинність міркувань.

Аналіз трудомісткості продукції
Тест 2. Умеете ли вы слушать?
Класичний механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями.
Оцінка ймовірності банкрутства підприємства
This publication was supported under a grant funded by the Program of Individual Research of The John and Catherine MacArthur Foundation (grant N 03-77894-000-GSS). 32 страница
Избавление от всех видов материальных страданий
Где побывать и что посмотреть на Сен-Мартене?
Деякі показники функціонування валютно-фінансового сектору Польщі
Трaктoр ДТ-75 с бyльдoзерным oбoрyдoвaнием
Тема 16. Стилі педагогічного спілкування
Использование модифицированной диаграммы Исикава
Мікроорганізми
Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ГОЛДСБОРО ИЛИ ЛОЖЬ 4 часть
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Практичне заняття 2 (2 год.)
Укажите дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством для молодёжи. Охарактеризуйте особенности регулирования труда молодёжи.
Зв’язки з громадськістю у державній фінансовій галузі.
Ступени терапии, направленной на достижение контроля
Перечень вопросов на 2015-2016 уч. г.
Оказание помощи при появлении крови в рвотных массах
ТЕМА: ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА, ИХ СОСТАВ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
Упражнение 2: Работа с программой архивации WinZip
Главная Страница