Предмет логіки

Логіка – це наука про закони і форми правильного мислення , що веде до істини. Вона вивчає структуру мислення, правила та закони здобуття вивідного знання незалежно від змісту думок, а також засоби і методи формалізації мислення.

Абстрактне мислення має властиві йому форми і підпорядковується відповідним законам. Формами абстрактного мислення є поняття, судження, умовивід.

Логічна форма думки – це спосіб зв’язку структурних елементів або складових частин думки. Форма думки інваріантна, незалежна від змісту думки.

Логічні форми – це види мисленнєвих структур, які не залежать від конкретного змісту думки. Змістом думки є те, про що ми мислимо.

Ефективні міркування дає лише та сукупність понять, суджень, умовиводів, де між ними (формами мислення) є послідовний, несуперечливий, обґрунтований зв’язок.

Логічним законом називають внутрішній суттєвий, необхідний зв’язок між логічними формами у процесі побудови міркувань.

Головні логічні закони: закон тотожності, закон суперечності, закон виключеного третього, закон достатньої підстави.

Свідоме слідування законам логіки дисциплінує мислення, робить його більш аргументованим, ефективним і продуктивним, допомагає уникнути помилок.

Значення логіки особливо зросло в сучасному житті, що зумовлено низкою причин:

1. Потреба чітко користуватися термінологією, поняттями різноманітних галузей науки, мистецтва, політичного життя, нових ринкових умов функціонування економіки.

2. Сучасну епоху характеризують як епоху діалогу, який вимагає від співрозмовників вміння доводити та переконувати, аргументовано відстоювати свою позицію, знаходити компроміси в складних умовах переговорного процесу, домовлятися.

3. Знання логіки, завдяки яким формуються вміння та навички правильного мислення, перетворюються в надійний імунітет проти всіляких домислів, помилок, софістичних прийомів.

4. Впровадження нових технологій у промисловість та навчання, широке використання в різних сферах діяльності людини інформатики та обчислювальної техніки пов’язане з розширеним застосуванням логіки, із значним підвищенням її ролі в науці та техніці.5. Вивчення логіки значно підвищує загальний рівень інтелектуальної культури. Необхідність її освоєння пояснюється ще й тією обставиною, що вона досліджує загальнолюдські закони мислення, які діють у всіх галузях науки. Висока логічна культура громадян сприяє прогресу країни в усіх сферах життя.

Правильність та істинність міркувань.

black.unoreferat.ru referatxaa.nugaspb.ru vwd.deutsch-service.ru refaldw.ostref.ru Главная Страница