Процес грошово-кредитної мультиплікації

Закон кількості грошей, необхідних для обігу

Швидкість обігу грошей. Закон кількості грошей необхідних для обігу

Швидкість обігу грошей характеризує частоту, з якою кожна одиниця наявних в обороті грошей використовується в середньому для реалізації товарів та послуг за певний період (рік, квартал, місяць).

де

V – швидкість обігу грошей;

P – рівень цін на товари, роботи, послуги;

Q – фізичний обсяг товарів, робіт, послуг, що реалізовані в даному періоді;

M – середня маса грошей, що перебуває в обороті за даний період.

Тривалість одного обороту (Т):

де

К – кількість днів в періоді.

де

– сума продажів товарів і послуг у кредит;

– загальна сума платежів, строк оплати яких настав;

– сума платежів, які погашаються шляхом взаємного зарахування боргів.

Задача 1.Обсяг ВВП в країні становить 103,9 млрд. грн.. На початку року в обороті перебувало (за агрегатом М3) 12,5 млрд. грн. і на кінець року – 15,7 млрд. грн.. Розрахувати середню швидкість обігу грошей та тривалість одного обороту.

млрд. грн.

оборотів за рік

днів

Задача 2.Сума цін реалізованих за рік товарів – 800 млн. грн., з них 100 млн. грн. продано в кредит з відстрочкою платежу до наступного року. 160 млн. грн. становлять платежі, по яких настав час оплати за здійснені раніше операції. Взаємно погашені платежі становлять 40 млн. грн.. Гроші в середньому здійснюють 9 оборотів за рік. Визначити кількість грошей, необхідних для обігу.

млн. грн.

Задача 3.Визначити величину грошових агрегатів М0, М1, М2, М3, якщо:

2000 ум. од. – готівкові гроші;

3800 ум. од. – кошти на поточних рахунках в банках;

1800 ум. од. – кошти на ощадних рахунках до запитання;

5000 ум. од. – строкові внески;

6500 ум. од. – капітальні вкладення;

1500 ум. од. – внески за трастові операції.

М0 = 2000 ум. од.

М1 = 2000 + 3800 + 1800 = 7600 ум. од.

М2 = 7600 + 5000 + 6500 = 19100 ум. од.

М3 = 19100 + 1500 = 20600 ум. од.

Банківський рахунок – рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов’язання банку щодо його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати розрахунки (переказ коштів( за допомогою банківських платіжних засобів певної форми на паперовому, електронному чи інших носіях інформації.Поточний рахунок – вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичній чи фізичній особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.

Ощадний банк – банківська установа, що спеціалізується на залученні та зберіганні грошових заощаджень і тимчасово вільних коштів населення у вигляді ощадних вкладів, за якими виплачуються проценти (відсотки).

Грошово-кредитний мультиплікатор –це процес створення нових банківських депозитів (безготівкових грошей) при кредитуванні банками клієнтури на основі додаткових (вільних) резервів, що надійшли в банк ззовні. Це – величина, на яку збільшується кількість грошей в обігу в результаті операцій на грошовому ринку.

Для регулювання обсягу грошової маси НБУ встановлює норму обов’язкового резервування(r), тобто відсоток від загальної суми банківських резервів, які повинні зберігатися на банківських рахунках і не можуть бути використані для видачі кредитів. Збільшуючи цю норму НБУ зменшує обсяг грошової маси в обігу і навпаки.

Наприклад, у травні 2006 р. норма резервування склала 4 % – по строковим депозитам і 6 % – по депозитах до запитання.

Вільний резерв –це сукупність грошових коштів комерційного банку, які в даний момент є в розпорядженні активних операцій.

Загальний банківський резерв –сума грошових коштів, які є в даний момент у розпорядженні банку і не використані для активних операцій.

Обов’язковий резерв – частина загального резерву, яку банки повинні зберігати в грошовій формі і не використовувати для поточних потреб.

де

Рв – вільний резерв банку;

Рз – загальний резерв банку;

Ро – обов’язків резерв банку.

Задача. Станом на 1 січня 2006 р. комерційний банк А мав на своєму коррахунку в НБУ 40 млн. грн., у своїх касах готівкою – 4 млн. грн.. Пасиви банку на цю дату становили 150 млн. грн.. Норма обов’язкового резервування затверджена НБУ на рівні 17 %. Знайти загальний обсяг резерву, обов’язковий та вільний резерви банку станом на 1 січня 2000 р.

Рз=40+4=44 млн. грн.

Ро=150 х 0,17=25,5 млн. грн.

Рв=44-25,5=18,5 млн. грн.

Коефіцієнт мультиплікатора (m)– показує у скільки разів грошова маса в обігу перевищує грошові кошти, що надійшли з самого початку в банківську систему.

.

Коефіцієнт мультиплікатора можна розраховувати по-іншому:

,

де С – наявні в обігу грошові кошти;

D – депозити;

R – резерви комерційного банку.

Приріст грошової маси у наслідок грошово-кредитної мультиплікації – ,

Початковий приріст резервів, що спричинив процес мультиплікації – .

Для того, щоб розглянути механізм грошово-кредитної мультиплікації, зробимо такі припущення:

1) центральний банк прокредитував у звітному місяці тільки один комерційний банк А на суму 1000 гр. од.;

2) комерційні банки на початок місяця не мають вільних резервів;

3) банки використовують новостворені вільні резерви тільки для кредитування своїх клієнтів і тільки в безготівковій формі.

Нехай r = 10 %.

=1000 гр. од.

гр. од.

Бактериологический метод исследования гонореи.
IY. Порядок проведения Конференции
II. Practice the following sentence patterns. Translate them into Russian.
Виконання пісень за вибором учителя та учнів
Статья 308 НК РФ - Особенности налогообложения иностранных организаций при осуществлении деятельности на строительной площадке
Определение, назначение и принцип действия частотных детекторов
Е.2.1 Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций
Не ставлю себе і свої інтереси на перше місце.
ФУНКЦІОНАЛЬНА АСИМЕТРІЯ КОРИ ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ
Генеральная и выборочные совокупности.
ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА Общие сведения
Нормативно-правове регулювання
За змістом
Фіскальна політика і державний бюджет.
Спартанський поліс в період архаїки та ранньої класики
Конструирование свайного фундамента
ФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ
Казахстан в годы I-й мировой войны.
Комментарий к статье 338 УК РФ.
Реквизиция, условия её применения
Элементы квантовой биофизики
Послідовність і швидкість проведення збудження по серцю
I. Современное состояние проблемы
Главная Страница