План лекції

ТЕМА 7. ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА

Висновки

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоконтролю

1. Чому категорії виступають “сходинками виведення людини з тваринного царства”?

2. Яким чином співвідносяться категорії та закони діалектики?

3. Чому не можна ототожнювати категорії “дійсність” та “реальність”?

4. Якому співвідношенню необхідності та свободи зумовлюється свавілля?

5. Виходячи з природи категорії “особливе”, обґрунтуйте природу особистості.

6. Які Ви знаєте принципи діалектики?

7. Обґрунтуйте зміст «віртуальної реальності» в аспекті категорій «дійсність» та «можливість».

8. Доведіть доцільність та межу формалізму як принципу бюрократії в державних структурах.

9. Обґрунтуйте зв’язок реформізму та поступовості у розвитку суспільних суперечностей.

10. Виведіть природу анархізму з точки зору трансформацій свободи.


 • Основні концепції суспільства в історії філософії. Логіка розвитку соціальної філософії.
 • Суспільство як система. Функції суспільства.
 • Суспільна свідомість. Суспільна психологія та ідеологія.
 • Рекомендована література

  Основна: 10; с. 189 – 218; 12, с. 449 – 470; 14; 17.

  Додаткова: 40.

  Інтернет-ресурси:50;52;

  Міні-лексикон:

  Суспільство, суспільні відносини, суспільне виробництво, спосіб виробництва, суспільна свідомість, форма суспільної свідомості, суспільна ідеологія.  Вихідні дані для розрахунків
  Теорія абсолютних переваг
  Классификация стратегий по уровням иерархии управления
  Экономика как наука: предмет, функции, структура
  Види вартості основних фондів підприємств
  ГЛАВА 11. Сутність і соціальне призначення права
  Розповідь учителя.
  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 21.501—93
  Змістовий модуль ІІ
  Права, обязанности и ответственность налоговых органов
  СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ
  Работа 1. Морфология листьев.
  Види трикутних діаграм
  Центр - МБОУ «СОШ № 14» (ул. Спортивная, 11)
  Глава 2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України
  Невідповідність комп’ютера психофізіологічним особливостям людини
  РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА
  Банковское, товарное и коммерческое кредитование хозяйствующих субъектов
  Правова культура медичного працівника.
  Глава 46. Производство в надзорной инстанции
  Понятие и принципы государственной службы. Управление административно-политической сферой.
  She spotted the badge in Harry’s hand and let out a shriek.
  Основные мнемонические процессы
  Главная Страница